Gizli Sırlar Hazinesi, 10 Cilt Mustafa Varlı

Esma Yayınları

Teslimat Süresi : Aynı Gün Kargo Alıcı Ödemeli Kargo Ücreti Hakkında Kampanyalı Kitaplar Mağazasından Bilgi Alınız
%12
İndirim

495.6 TL

Kampanya Bitiş Süresi
0 Gün
00 Saat
00 Dakkika
00 Saniye
Mağaza Puanı 100
Seçenekleri Belirtiniz.
-
1 Adet
+
Sepete Ekle
Online

Gizli Sırlar Hazinesi - Remil Usûl-ü Havvas Sırrı'l Esrar

H. Mustafa Varlı - 10 Cilt 5 Kitap - Toplam 2416 Sayfa

 

Yazar: H. Mustafa Varlı - Mısır El Ezher Üniversitesi Mezunu

Katagori: Dua - Havas - Vefk -Tılsım - Remil

Cilt Sayısı: 10 Cilt 5 Kitap

Sayfa Sayısı: 2416

Boyut: 17 x 24 cm

Basım Yeri: İstanbul

Basım Tarihi: 2014

Kapak Türü: Ciltli

Kağıt Türü: Kitap Kağıdı

Dili: Arapça - Türkçe

Temin Süresi: Aynı gün kargo

 

Kıymetli okurlarım; elinizde bulunan Sırrıl Esrar Gizli Sırlar Hâzinesi isimli bu kıymetli kitabı sizlere hazırlamış bulunmaktayım. Bizi yoktan var eden yüce Rabbimin lütfü inayeti keremi ile bitirdim.

Bu ilme gönül verip, kendisini çeşitli kitaplardan anlayıp yararlanmak üzere, büyük bir sıkıntı ve külfetle savaş halinde çaba gösterip, bir şeyler elde edemeden beyinsel ve maddesel düşüncelerin fayda vermediğini anladığında iflâs etmiş bir tacir gibi kendisini hesaba çekerek, bu müflisliğin nasıl giderebileceğini bu defa da günümüz ortamında çoğala gelen medyum veya yarım yamalak kisve sahiplerinin deneylerine bir müddet kendisi bir kez de onun avare edip yol alamayan düşüncelerine kendisini adapte edip böylece belirli bir zaman dilimini heba edip, yine önceki ifademizde bir müflis gibi kendisini bir çaresiz bulup tekrar çareler aramaya devam eder. İşte bu gibi insanlara yegâne tavsiyem, kendilerini canı gönülden bu gibi işlerin neticesini başarılı olarak elde etmenin yolu Hak ile Hak olmaktan geçer. Bu insanlara âcizane tavsiye ederim ki, kendilerini önce her sözün ve her işin bir külfeti vardır. Rahmani bir yoldan bu ilmi öğrenmenin ana temeli sabır, teslimiyet, hakkaniyetile en latif şekilde kendisini sevgi ile Rabbisine en güzel şekilde tarifi mümkün olmayacak bir övgü ile tenzih etmek kitabımızın içerisinde bulunan ismi azami ve bütün azameti sırları ile ilgili bir sınıflandırma cetveli hazırlanmış bulunmakta. Yapacağımız bir konu ile ilgili bölümleri kendi ihtiyacınıza uygun olan bir sıralama cetveli düzenleyerek işinizin mevzuatına uygun bir şeyi hazırlamış olursunuz.

Burada sizlere bu kitabı hazırlarken bilerek veya bilmeyerek hataya yönelik bir aksaklık olduğu kanısına vardığınızda, Yüce Rabbimden ve siz saygıdeğer okurlarımdan bizleri bağışlayarak hoş görünüze sığınırım. Cenabı Allah bizleri, nefsimizin isteği gibi değil de kendisinin istediği ve sevgilihabibinin gösterdiği gibi, kendisine de kulluk eden ve bu sayede rızasını kazanıp cennet ve cemaliyle şereflendirdiği kullarından eylesin. Amin. Bihürmeti seyyidi’l-mürselin. Velhamdü lillahi Rabbil-âlemin.

Sevgili okurlarım, merakım ve mesleğim dolayısıyla nice kitaplarkarıştırdım, nice üstatlar dinledim. Bizlere miras bırakan kıymetli ustalarıma yüce Mevla’dan ölenlere rahmet, hayatta olanlara da uzun ömürler diler; feyiz ve bereketlerinden biz acizlerin faydalanması dileğiyle.

Kardeşlerim; değişik konular üzerinde durarak birçok konuları sizokurlarıma hazır yenilir bir lokma haline getir­dim. Bu kitabımda da veya diğer kitaplarımda ki amacım siz meraklı okurlarıma merakınız mucibince her türlühacet ve isteğinize cevap verecek şekilde bilgiler hazırlamış bulunmaktayım. Sizlere manen ve maddeten yardımda bulunmak üzere istifadelerinize sunmuş bulunmaktayım.

Bu kitabımın içinde birçok kıymetli dua ve şifa kelamları bulunmaktadır. Bunların her biri bilinmeyen manevi bir silahtır. Her kim ki bu silahı yanlış kullanır; kendisine faide, başkalarına veya haksız yere bir mazluma zarar verme niyetiyle bu işlemleri kullanan okurlarıma bizleri yoktan var eden Rabbimizin azabının ağır olacağını bir kez daha hatırlatır, böyle bir fiiliyatta bulunmak isteyenlerin suçlarının Mevla katında değerlendirip ceza ve mükâfatı Mevla’nın vereceğini hiçbir zaman unutmamalarını tavsiye ederim.

Kıymetli okurlarım bu gibi konulardan iyi bir netice alabilmek için yüce Mevla’mıza karşı, günahsız olarak yönele­lim. Tövbesiz arzu ve istektebulunmayalım. Büyük üstatlarımızı güzel bir münacatla ve Fatiha’yı şerifle yâd edelim. Ben acizin gönül dostu olarak; ona da bir hayır dua ile yâd ederek;

nice yararlı nimette bulunmamın devamını dileyen siz okurlarıma, yüceRabbimin rızasına uygun, hayra yönelik işlerinizde başarı dileklerimi samimiyetimle yüce Mevla’ya arz eylerim.

Yine sizlerin Yüce Mevla’ya halisane yaklaşmanız için sizlere tavsiyem şudur ki; istihare etmeden bir şeye kalkışmayınız, istihare Rabbimize açılan bir penceredir. İşte bu minval üzere çalışan kâmil bir insan için bu yolun iptidaisi de ve ahiri de mevlaya gider.

Biz bu kitabımızda insanlara kendi dilek ve ihtiyacını, üzüntü ve dertlerini dua yolu ile Allah ve Resulü’ne yal­vararak, bağışlanarak ve iyi bir insan olarak nasıl elde edebileceğini elimizden geldiği ve dilimizin döndüğü kadar anlatmağa çalıştık.

Saygı değer okurlarım her kapının bir helayıkı görevlisi vardır; vakti gelince kapatır. İşte Yüce Mevla’mızın kapısının hiç bir zaman kapanmayacağını siz okurlarıma hatırlatmak isterim. Bu yolda tevfik Allah’tan ve takdir siz okurlarımdan.

Hepimizi Cenabı Mevla kendi merhametiyle acısın ve muhafaza eylesin. Amin.

Cenabı Hak ve Feyyaz-I Mutlak, Kevnü Mekanı halk eden, hiçbir yardıma muhtaç olmadan kendi zatında kusursuz, hali ve zamanı değiştiren Cenab-I Vacib’ül Vucud Hazretlerinenihayetsiz Hamdü Sena ve Resul'üKibriya, Habib-i Huda, Mefhari Mevcudat Bais-i Tekvin, Kainat-I Aliyye, Ekmelü't Tahiyyat Efendimiz Hasretleriyle Ali ve Ashab-I Kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecma'ıyn Hazaratına salat ü Selam hediye ettikten sonra bu aciz ü pür taksir şu veçhile söze girmek ve takrir-i meram eylemek ister ki:

Hazret-i Allah Celle Celalühu ve amme nevalühu (Küntü kenzen mahfiyyen feahbebtüen 'u refe fehalaktü'l halka leu'ref).yani "Ben bir gizli hazine idim, bilinmeyiistedim şimdi bilinmekliğim için halkıhalk eyledim" kelam'ı kudsiyyesi ile kainatıhalk ve ibda' buyurmaktaki ilahi hikmet ve maksadınıbeyan ve i'lanı, kainatta da insanı eşref ve ekmel'i mahlukat olarak halk ve icad buyurmuştur. "Inni cailün fi'l-ardıhalifeh " yani "Ben arzda bir halife kılacağım" hitabı samedanisi ile melaike-i kirama insanın ulüvv ü kadrini anlamaları için "inni a'lemü ma la ta'lemun" yani "Ben sizin bilmediğinizi bilirim" kelamıalisiyle de beşerin bilahare kürre-i arz üzerinde edeceği şeref makamını anlatmıştır.

(inna aradne'l emanete ) kavli kerimiyle emanete yani vahdaniyyet sırlarının sırrım arz ve sema, yerlerin ve göklerin tehammülden çekindikleri halde, insanın onu yüklendiğiniİtyan buyurmakla, beşerin eşref ve ekmeli mahlukat olduğundaki sırrı ayan buyurmuştur.

İşte vahdaniyyet sırlarının sırrım yüklenmişolan Ademoğlunun İnsanî kerametleri muhafaza ve beşerî kemalatları idrak sayesinde bütün aleme icrayı tasarruf etmesinin inkarı gayr-ı kabildir.

Enbiya-ı İzam ve evliya-yı Kiram hazeratının hakikiliği bilinen mucize ve kerametlere işte bu tasarrufun zahiri bir eseridir.

Nazil olan kitapların sırları cem etmesi, bütün şifa ve rahmetin menbaı olan Kur'an-ı Kerim'in herbir ayeti, hatta kelime ve harfi fena bulmayan, bitmez tükenmez bir Havvas hazinesi olup bunlardan binüçyüz küsür seneden beri istifaza ve istifade olunduğu, bu sayede ne büyük ve azim harikalar meydana geldiği gibi Islamiyetin zuhurundan evvel de kahinler ve rahipler Tevrat ve Incil-i Şerifin ayetleriyle keramet ibraz etmeye muvaffak olmuşlardır ki bu erbabıindinde malumdur.

Adem A.s.'ın inişinden zamanımıza kadar ayetlerin ve esmayı şerifelerin Havvassı, evrad ve ezkâr ile iştigal olunmuş, her zaman azm ve ciddiyet, tam bir itikad ve saf bir kalb ile okunan ve yazılan evrâd ve esmâdan vefk ve tılsımlardan matlub olan fai de istihsal olunmuştur.

Ruhun bekâsı âlem-i süflâda te'sirâtıeslâf indinde dasdik üzere olduğu halde geçen asırda bütün mukaddesâtı çürütmek, dinleri ortadan kaldırmak fikrine düşen bazı adamların çalışmalarıneticesi olarak bunlar ceffelkalem inkâr edilmeye başlanmıştı. Fakat bugün fevkalâde bir ehemmiyet peyda eden "ervah ve münasebet" ilmi, bir asır evvelki itikad ve kanaatın doğru ve hakiki olduğunu yeniden teyid ve isbat eylemiştir.

Bugün Avrupa bilhassa Amerika'da ulemanın ve bilim adamlarının büyüklerimin bile tasdik ye itiraf ettikleri Manyetizma ('Mıknatısıyyet-i Insaniyye) ISPIRITIZMA (llmü'l-Ervah) bu kadar seneden beri malumumuz olan llm-i Havvas ve teshirden başka bir şey değildir.

Avrupalılar iradenin kuvvetini, o kuvvet sayesinde her şeye galebe ve tahakküm mümkün olduğunu (MANYETİZMA) kitaplarında söylüyorlar. Bu bizim Hawas kıraatindeki îtikad-ıtam ve ciddiyet lazımdır" dediğimizin aynıdır. "MANYETIZMA" ile "SÜKJESTİON" yani ilga-i fikir ve arzu bizim havvas ile teshir-i kalb ve fikirden başka birşey değildir. "İSPİRİTİZMA"da ervahın celbi, onlarla mükaleme, hatta onları müşahade, bizim havas ile ruhları davet usulümüzden gayri bir şey midir?

Bizde bir takım şarlatanlarla çıkıp halkı ifal ettiği gibi Avrupa'da da "MANYETİZMA" ve "İSPİRİTİZMA" şarlatanları vardır.

Demek ki ta eski zamandan beri bizde malum olan havas ilmini ve teshir edilen ilmi bir asır kadar redve inkâr eyledikten sonra, bugün Avrupa ve Amerika'da kabul ve tasdik ediyor. Bunlarıbeyandan maksadımız bazı inkârcıların fikirlerini tenvir içindir.Yoksa Havass-ı Kurâniyye ve itikad-ı tam ile kıraat olunan evrad ü ezkâr ve esmânın te'siratı hakkında din erbabının hiç şüphesi yoktur.

Ulema ve Meşayıh-ı İzam taraflarından te'lif ve tertip olunup müruru zaman ile ötede beride zayi olmuş, istinsah edenlerin, cehalet eseri ve hatası olarak anlaşılmaz bir hale gelmiş, bir takım cühelanın elinde cer ve îfal vasıtası olmuş birçok kıymettar havas kitaplarında münderiç olup cümlesi mücerreb ve muhakkik bulunan büyük eserleri toplamak, Türkçe'ye tercüme ederek din kardeşlerime yadigar etmek arzusuna düşerek avn ü inayet-i bari ve Cenab-ı Peygamber Efendimizi^ ruhaniyyeti ile bu kitabı vücûda getirdim ve ismini "KENZ'UL HAVAS" ismi ile tesmiye eyledim. Mütalaa buyuracak ve ondan istifade ve istifâza edecek zevât-ı kiramdan bizi hayır ile yâd etmeleri talep ve arzu olunur.

Ve billâhi't-tevfik.

 

İÇİNDEKİLER

1.CİLT

- A -

Allah İsm-i Celîli'nin Sırları 255

Âyete'l Kürsî'nin Özel Formülü 84

Ayın Burçların Üzerinde Etkileri 103

Ayın Hangi Burçta Olduğunu Bulmak Hesabı ve Usulü 104

Azalann Seğirmesi ve Neye Delâlet Ettiği 179

-B-

Bastı Adedi Tablosu 90

Bastı Hurûfi Tablosu 88

Baş Çizgisi 193

Başarmak İçin Ne Yapılmalı? 38

Bilek Çizgisi 203

Burçlar ve Yıldızların İnsanların Üzerinde Etkileri 113

Burçların Ayları, Günleri ve Geceleri 109

Burçların İhtiva Ettikleri Menâzil 107

-C-

Cafer-i Sadık Hazretleri'nin ihtilaçnamesi 184

Cetvel-i Ademi 43

Cetvel-i Asûrî 57

Cetvel-i Emânî 62

Cetvel-i Habeşi 53

Cetvel-i Hazarî 59

Cetvel-i Hud'i 45

Cetvel-i Humayri 52

Cetvel-i Hurûfât 41

Cetvel-i İdrisi 44

Cetvel-i İshâkî 63

Cetvel-i İskandari 47

Cetvel-i Keldâni 51

Cetvel-i Kıptî 55

Cetvel-.i Nûhi 46

Cetvel-i Nurânî 61

Cetvel-i Rayhânî 60

Cetvel-i Sahyânî 54

Cetvel-i Samarî 49

Cetvel-i Seçeri 50

Cetvel-i Süleymâni 48

Cetvel-i Türki Arabi 42

Cetvel-i Ya'gûbî 56

Cetvel-i Yusufî 58

-D-

Devam-ı Me'muriyet 208

Devri Daim Takvimleri 95

Dua İle İlgili Meseleler 222

Dua Nedir 222

- E -

Ebced Alfabesi 64

Ebced Harfi ile Tarih Düşürme Örneği Tanımlanması 83

Ebced Hesabında Latinceye Göre Sayıların Tablosu 75

Ebced Hesabında Sayıların Tablosu 42

Ebced Tablosu 65

Ebced'de Kullanılan Çeviri Yazı Çizelgesi 71

Ebced'in Kullanıldığı Yerler 79

Ebced-i Kebir Büyük Ebced Hesabı 77

Ebced-i Sagir En Küçük Ebced Hesabı 77

Ed-Dârr İsm-i Celîli 459

El-Adlü İsm-i Celîli 322

El-Afvü İsm-i Celîli 442

El-Âhir İsm-i Celîli 428

El-Alîm İsm-i Celîli 307

El-Aliyyû İsm-i Celîli 341

El-Azim İsm-i Celîli 337

El-Aziz İsm-i Celîli 290

El-Bâis İsm-i Celîli 362

El-Bâki İsm-i Celîli 468

El-Bari İsm-i Celîli 297

El-Bâsıt İsm-i Celîli 311

El-Basîr İsm-i Celîli 320

El-Bâtın İsm-i Celîli 433

El-Bedî İsm-i Celîli 467

El-Berri İsm-i Celîli 437

El-Cami' İsm-i Celîli 451

El-Cebbâr İsm-i Celîli 291

El-Celîl İsm-i Celîli 348

El-Evvel İsm-i Celîli 427

El-Fettâh İsm-i Celîli 305

El-Gaffâr İsm-i Celîli 300

El-Gafûr İsm-i Celîli 338

El-Ganî İsm-i Celîli 453

El-Habîr İsm-i Celîli 334

El-Hâdi İsm-i Celîli 465

El-Hafıd İsm-i Celîli 314

El-Hafîz İsm-i Celîli 343

El-Hak İsm-i Celîli 364

El-Hakem İsm-i Celîli 321

El-Hakîm İsm-i Celîli 357

El-Hâlık İsm-i Celîli 296

El-Halîm İsm-i Celîli 336

El-Hamîd İsm-i Celîli 402

El-Hasîb İsm-i Celîli 347

El-Hayy-û İsm-i Celîli 410

El-Kabız İsm-i Celîli 308

El-Kadir İsm-i Celîli 421

El-Kahhâr İsm-i Celîli 301

El-Kavî İsm-i Celîli 397

El-Kayyûm İsm-i Celîli 412

El-Kebîr İsm-i Celîli 342

El-Kerim İsm-i Celîli 350

El-Kuddüs İsm-i Celîli 281

El-Latif İsm-i Celîli 323

El-Mâcid İsm-i Celîli 416

El-Mâlikü'l Mülk İsm-i Celîli 444

El-Mâni' İsm-i Celîli 458

El-Mecîd İsm-i Celîli 360

El-Melik İsm-i Şerifi 277

El-Metin İsm-i Celîli 399

El-Mu'iyd İsm-i Celîli 405

El-Muahhar İsm-i Celîli 425

El-Muğnî İsm-i Celîli 456

El-Muhsî İsm-i Celîli 403

El-Muhyî İsm-i Celîli 407

El-Muizz İsm-i Celîli 316

El-Mukaddem İsm-i Celîli 424

El-Mukît İsm-i Celîli 346

El-Muksit İsm-i Celîli 450

El-Muktedir İsm-i Celîli 422

El-Musavvir İsm-i Celîli 298

El-Mü'min İsm-i Celîli 286

El-Mübdî İsm-i Celîli 404

El-Mücîb İsm-i Celîli 353

El-Müheymin İsm-i Şerifi 287

El-Mümît İsm-i Celîli 408

El-Müntekim İsm-i Celîli 440

El-Müteâl İsm-i Celîli 435

El-Mütekebbir İsm-i Celîli 294

El-Müzill İsm-i Celîli 317

El-Raûf İsm-i Celîli 443

El-Tewâb İsm-i Celîli 439

El-Vâcid İsm-i Celîli 415

El-Vâhidu'l Ahad İsm-i Celîli 417

El-Vâli İsm-i Celîli 434

El-Vâris İsm-i Celîli 469

El-Vâsiu İsm-i Celîli 356

El-Vedûd İsm-i Celîli 358

El-Vehhâb İsm-i Celîli 303

El-Vekîl İsm-i Celîli 365

El-Velî İsm-i Celîli 401

El-Zâhir İsm-i Celîli 431

En-Nafî İsm-i Celîli 461

En-Nûr İsm-i Celîli 463

Erkeklerin Burcu, Yıldızı, Tabiatı 113

Er-Rafi İsm-i Celîli 315

Er-Rahıym İsm-i Celîlesi 275

Er-Rahmân İsm-i Celîlesi 271

Er-Rakîb İsm-i Celîli 352

Er-Reşid İsm-i Celîli 470

Er-Rezzâk İsm-i Celîli 304

Esmâü'l-Hüsnâ 246

Esmâü'l-Hüsnâ'nın Fazileti 247

Es-Sabûr İsm-i Celîli 471

Es-Samed İsm-i Celîli 420

Es-Selâm İsm-i Şerifi 283

Es-Semi İsm-i Celîli 318

Eş-Şehîd İsm-i Celîli 363

Eş-Şekûr İsm-i Celîli 340

-F -

Fizyonomi İlmi 175

-G-

Galip ve Mağlûb 209

Güneş Çizgisi 201

Güneşin Hangi Burçta Olduğunu Tayin Etme Usulü 94

-H-

Hâll-i Gâib 205

Hayat Çizgisi 191

Hesabı Cümle-i Kebir Huruf-i Ebced 112

Hesabı Cümle-i Sagir Huruf-i Ebced 112

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Hakkındaki Ayetler 366

-İ-

İbrahim Hakkı Hazretleri'nin İhtilacnamesi 179

İçtima' ve İftirak (Birleştirmek veya Ayırmak) 206

İhlâs Sûresi'nin Havvası 85

İhtilâc-ı Uzviyye (Bir Yeri Seğirmek) 178

İktiran ve İçtimai Kevakib 221

İlham Çizgisi 202

-K-

Kadmlarm Burçlarının Keyfiyetleri 128

Kalb Çizgisi 197

Kıyafetname 215

Kulak Çınlaması 175

-M -

Mühim Bir Hatırlatma 7

Müteferrik Bilgiler 175

-N-

Nahıs Günler 93

Nazar-ı Dikkate 211

-Ö-

Önemli Bilgiler 204

Önsöz 5

-R-

Rumî Seneler İçin Devir Daim Cetveli 96

-S-

Seğiren Azâ ve Delâlet Ettiği Mâna 184

Sırrı'l-Esrar / Gizli Sırların Özü 13

-ş-

Şebhi Münharif 203

-T-

Talih Çizgisi 199

Tarih Düşürme 83

-V-

Venüs Yüzüğü 202

-Y-

Yaşı Geçmiş Olanların Kısmetini Açmak İçin 548

Yıldızların Birbirleriyle Olan Dostluk ve Düşmanlıkları 108

Yıldızların Nahısları 110

-Z-

Zaman Belirleme Usulleri 94

Zü'l-Celâli ve'l-İkram İsm-i Celîli 446

2. CİLT

- A-

Acaba Dileğim Hasıl Olur mu? 125

Ağlayan ve Huysuzluk Eden Çocuklar İçin 229

Ağrılar ve Sızılar 417

Ağzını Bağlamak İçin 377

Akrep Sokmasına Formül 431

Alım - Satım ve Ticaret Nasıldır? 126

Allah'tan Yardım İstemek İçin 248

Altılı Vefk 160

Altılı Vefkin Özellikleri 160

Arka ve Bel Ağrıları İçin 421

Aşırı Derecede Bağırıp İsyan Eden Çocuklar İçin 232

Ateşli Hastalar İçin 456

-B -

Bağlanmış Olan Bir Adamın Bağını Çözmek İçin 355

Bağlıyı Çözmek İçin 340

Bana Rakip Var mı? 132

Basur Tedavisi İçin 361

Behçet Hastalığı İçin 484

Bel ve Ayak ve Diz Ağrıları 486

Beşli Vefkler 152

Beşli Vefklerin Özellikleri 158

Beyyine Sûresi ile İptali Sihir 347

Bir Davanın Kazanılması İçin 199

Bir Güçlükle Karşılaşınca Okunacak Dua 452

Bir Kız veya Kadının Evliliğe İstemek İçin 439

Bir Kızın Kısmetinin Açılması İçindir 445

Bir Kimsenin Kaçmasını Engelleme 375

Bir Kişiyi Uzaktan Yanma Getirmek İçin 374

Bir Şeyi Bulmak İçin 290

Bir Yerde Define Olup Olmadığını Anlamak İçin 363

Birbirine Karşı Bağlı Olan Eşler İçin 355

Birisini Uzaklaştırmak İçin 244

Boğaz Ağrısı İçin 417

Boğaz Ağrısı İçin 422

Boğulmaktan Kurtulmak İçin 240

Borç İstenebilir mi? 130

Boyun Ağrısı İçin 423

Böğründe Ağrı Olan İçin 421

Bu Adama Güvenilir mi? 131

Bu Evlâttan Fayda Olur mu? 114

Bu Haber Doğru mu, Değil mi? 126

Bu İş Hayırlı mı, Değil mi? 122

Bugünkü Duruma Göre Geleceğim Nasıldır? 122

Burun Kanını Durdurmak İçin 212

Büyü Nedir? 344

Büyük Tesirli Rızkın Çoğalması İçin 193

Büyüklerden Fayda ve Yardım Olur mu? 129

-C-

Celbi Rızık İçin 335

Cin ve Şeytan Musallatı İçin 394

Cinleri Def Etmek İçin 206

Cinleri Kovmak İçin 204

-ç-

Çalan ve Çalman Bulunur mu? 134

Çalman Bir Malı Geri Getirmek İçin 288

Çalman Bir Malı ve Çalan Kimseyi Bulmak İçin Genel Formül 466

Çalman Mal İçin 287

Çalman Mal İçin 290

Çalman Mal İçin 296

Çalman Malı Geri Getirmek İçin 299

Çalman Malı Geri Getirmek İçin 466

Çalman Malın Mahallinde Etkileyici Bir Dua 296

Çalman Mallak İçin 295

Çantada Para Hiç Eksik Olmaz 196

Çeşitli Hastalıkların Tedavisi İçin Formüller 277

Çıban ve Sivilcelerin Tedavisi 284

Çocuğu Olmayan İçin 303

Çocuğu Olmayan Kadın İçin 308

Çocuk Düşürme Hastalığı İçin 316

Çocuk Düşürme Hastalığına Karşı 315

Çocuk Düşürmeyle İlgili Formüller 314

Çocukları Olmayanlar İçin 243

-D-

Davayı Kazanabilir miyim? 133

Davet Edilen Cinleri Dağıtmak İçin 403

Davet Edilen Cinlerin Dağıtmak İçin 205

Define İçin Bir Formül 368

Define İçin Çeşitli Formüller 362

Define İçin Çeşitli Kaçmışlar İçin Çeşitli Formüller 374

Define Nasıl Aranır? 116

Define Var mı, Yok mu? 115

Define Yerinin Tespiti İçin 367

Define Yerinin Tespiti İçin 369

Dilek İçin 409

Dilek İçin 410

Dilek İçin 411

Dilek İçin 416

Diz Ağrısı İçin 422

Doğum Esnasında Güçlük Çeken Kadın İçin 309

Doğum Yaptıktan Sonra Çekilen Sancılar İçin 425

Dokuzlu Vefk 166

Dokuzlu Vefkin Özellikleri 167

Dörtlü Vefk 146

Duanın Kabul Olması İçin 245

Dükkânın veya Mağazanın Müşterisinin Çoğalması İçin 194

Düşmana Cin Musallat Etmek İçin 274

Düşmana Karşı Zafer Kazanmak 250

Düşmana Karşı 376

Düşmana Üstün Gelmek İçin 274

Düşmanı Dağıtmak İçin 273

Düşmanı Hasta Etmek İçin 274

Düşmanın Kötülüklerini Kendilerine Döndürmek İçin 251

Düşmanın Şerrinden Korunmak İçin 245

Düşmanlığı Sevgiye Dönüştürmek 242

Düşmanlık ve Kini Gidermek İçin 272

- E -

Elden Çıkan Mal Yine Gelir mi? 124

Elimdeki Mal Gider mi, Yoksa Kalır mı? 125

Elimden Mal ve Para Çıkar mı? 124

Elime Mal ve Para Geçer mi? 124

Erkeklerin Bağlanmış Kimseler İçin Formüller 340

Erkeklik Bağını Çözmek İçin 343

Esirlikten Kurtulmak İçin 240

Eşkali Atiyye-i Dahiliye ve Açıklaması 34

Ev Sahibi Olmak İsteyen Kimseler İçin 237

Evden Cin Çıkartmak İçin 205

Evinden Kaçanı Geri Getirmek İçin 374

Evine Geç Gelen Eşler İçin 356

Evini Terk Edeni Geri Döndürmek İçin 485

Evladı Olmayan Karı-Kocanın Çocuğunun Olması İçin 307

Evlât Olur mu. Olmaz mı? 111

Evlendirme ve Evlendirmeyi Kolaylaştırmak 439

Evlenme ve Nikâh Gerçekleşir mi? 110

Evlenmek İsteyenlerin Evlenmesi İçin 245

- I -

Fakirlikten Kurtulmak İçin 246

Fatiha Sûre-i Şerifesinin Hüddamı 404

Felekül Esma ve Merkezi Medaril El-Müsemma Cünnetül Esma 233

-G-

Gece-Gündüz Ağlayan ve Annesini-Babasım Rahatsız Eden

Çocuklar İçin 230

Geceleyin Korkanlar İçin 212

Geceleyin Uykusuz Kalanlar ve Ağır Uykuları Düzeltmek İçin 268

Geçimde Sıkıntı Çeken 438

Geçmeyen Yaralara 465

Genel Dilekler İçin 411

Genel Sancı İçin 426

Göbek Ağrısı İçin 424

Göz Ağrısı İçin 280

Göz Alması ve Nazar Aslı 185

Göz İsabetinden Korkunca Edilecek Dua 335

Gözlerinde Görme Zayıflığı veya Ağrı Olanlar İçin 281

Gözü Ağrıyanlar İçin 281

Gurbete Giden Kimse Sağ mıdır? 128

Gurbette Bulunan Adamın Durumu Nasıldır? 127

Gurbetten Yolcu Gelir mi, Gelmez mi? 127

Günler, Saatler ve Burçlar 15

-H-

Haber ve Mektup Gelir mi? 127

Hacet ve İsteklerin Gerçekleşmesi İçin 409

Hakkı Gasp Edilmiş Olanlar İçin 457

Haklı Bir Davayı Kazanmak İçin 241

Haklı İken Parasını Alamayan Kimseler İçin 376

Hale Nazaran Geleceğim Nasıldır? 123

Hamile Kolay Doğurur mu? 114

Hamile; Erkek mi Doğurur, Kız mı? 112

Hasta Olan İnsan ve Hayvan İçin 327

Hasta Olan İnsan ve Hayvanda Nazar Olup Olmadığını Anlamak İçin 332

Hasta ve Hastalık Üzerine 117

Hastalar İçin Mücerreb Şifa Formülü 209

Hastanın Hastalığı Nedir? 120

Hayır Olmayan Sıkıntıları Hayıra Çevirmek İçin Önemli Bir Formül 453

Her Belâdan Kurtulmak İçin 452

Her Dileğin Olması İçin 416

Her İşte Allah'ın Yardımını İstemek İçin 252

Her Türlü Belâ ve Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Hacet Namazı 405

Her Türlü Göz Hastalıkları İçin 279

Her Türlü Hastalığa Şifa 279

Her Türlü Maddî ve Manevî ve Sarılık Hastalığından Kurtulmak İçin 238

Her Türlü Maddi-Manevi Sıkıntılardan Kurtulmak İçin 378

Her Türlü Niyet İçin 209

Her Türlü Sihri Çözmek İçin 345

Herhangi Bir Murat İçin 480

Herhangi bir şeyi Nazardan Muhafaza Etmek İçin 328

Hırsız Erkek mi, Kadın mı? 135

Hırsız İçin 298

Hırsız Yabancı mı, Değil mi? 135

Hırsıza Karşı Tılsım 298

Hırsızı Bulma Azimeti 300

Hırsızı Getirmek İçin 298

Hırsızı Hasta Etmek İçin 302

Hırsızı Hasta Etmek İçin 470

Hırsızı ve Kaçanı Yakalama 301

Hırsızın Kim Olduğunu Bulmak İçin 292

Hırsızlara Karşı Önemli Tılsım 297

Hırsızlığa Mani Olmak İçin 469

Hırsızlık mı Oldu? Hırsız Nerdedir? 134

Hırsızlıklara Karşı 298

Hiç Parasız Kalmamak İçin 438

Huyca Birleşme Olur mu? 111

Hüddam Elde Etmek İçin 386

-İ-

İçki ve Kumar - Kötü Huy 477

İçki ve Kumarı Bıraktırmak İçin 471

İçki ve Kumarı Bıraktırmak İçin 475

İdamdan Kurtulmak İçin 240

İki Eşleri Birbirlerine Bağlamak İçin 478

İki Husustan Hangisi Daha İyidir? 131

İki Taraf Arasında Düşmanlığı Gidermek İçin 273

İlim Sahibi Olmak İçin 247

İlm-i Remi Kitabı 5

İmam Ebul Haşan Şazeli Hazretleri (Hizbül Kifaye Önemi) 482

İnsana, Hayvana, Mala Nazar Değmemesi İçin 326

İnsanın Malında Azami Artış Olur 416

İrsal-i Huddam ve Hatif 398

İsm-i Azam Azimeti 394

İsrâf-ı Hüddâm 451

İstenilen İşlerin Remil İlmi ile Yapılıp Yapılmayacağını Anlamak İçin 110

İstihare İçin 242

İstihare 354

İş Sahibi ve Memur Olabimek İçin 246

İşleri Bağlı Olan Kimseler İçin 337

-K-

Kabakulak İçin 455

Kaçmış Olan Kimseyi Getirmek İçin 374

Kaçmışları Döndürmek İçin 375

Kadın; Hamile mi, Değil mi? 111

Kalb-Göz ve Beden Tedavisi İçin 277

Kalp Ağrısı İçin 420

Kalp Çarpıntısı İçin 282

Kan Çıbanları - Yara ve Sivilceler İçin 463

Karar Sahibi Olmak İçin 249

Karı-Koca Arasında Ayrılık Olur mu? 111

Karın Ağrısı İçin 417

Karın Ağrısı İçin 425

Karısının Hayırlı Olup Olmadığını Anlamak İçin 26

Kaşıntı Tedavisi İçin 360

Kaybolan Mal İçin 297

Kazâ-yı Hâcet 410

Kısmet Açılması, Müşteri Celbi ve Sıkıntılardan Kurtulmak İçin

Formüller 335

Kısmeti Açmak İçin 245

Kısmeti Bağlı Olanlar İçin 439

Kısmeti Bağlı Olanlar İçin 443

Kız İstemek İçin 440

Kız İstemek İçin 444

Kızların Kolay Talibi Olması İçin 445

Kimyayı Saadetin Ehemmiyeti 199

Kolay Doğum Yapmak İçin 308

Kötü Huy ve Alışkanlıklara Mani Olmak İçin 474

Kulak Daveti 385

Kur'ân-ı Kerim'deki 19 Harfli Âyetlerin Tesir ve Faydaları 239

Kuraklık ve Kıtlıktan Kurtulmak İçin 248

-L-

Letarji (Tam Uyku) 174

-M -

Maddî - Manevî Sarılık Hastalığından Kurtulmak İçin 241

Mahpus Kurtulur mu? 133

Maişet Darlığını Gidermek, Rızkın Bollaşması İçin 194

Mal Muhafaza ve Koruma Formülleri 447

Mal ve Eşyayı Emaneti 447

Mal ve Eşyayı Korumak İçin 448

Mal veya Hacet Gerçekleşmesi İçin 450

Malın Korunması İçin 458

Manevî ve Maddî Hastalıkları Tedavi Etmek İçin 207

Mansıp ve Memuriyet Olur mu? 126

Manyetizma ve İpnotizma 168

Midesinde Solucan Olanlar İçin 454

Müşteri, Rızık ve Bereketin Çoğalması İçin 186

- N -

Nazar - Dikkatli Bakış 171

Nazar Değmesine Karşı 334

Nazar İçin Özel Formül 184

Nazar İsabet Etmemesi İçin 320

Nazar İsabet Etmiş Kimseler İçin 327

Nazar ve Göz Değmesi ile İlgili Formüller 319

Nazar ve Sihir Bozma ve Her Niyet İçin 185

Nazardan Hasta Olan Kimse İçin 332

Nazardan Hasta Olmuş Kimseler İçin Koruma 329

Nazardan Korunmak İçin 325

-Ö-

Öksürük-Nezle ve Burun Hastalıklarına Karşı 384

Ömrü Boyunca Sihir Kâr Etmez 351

Ömründe Hastalık Yüzü Görmez 280

Önemli Çalıntılar İçin 289

Önemli İptali Sihir 346

-R-

Rakipler Arasında Barış ve Anlaşma Olabilir mi? 133

Remilin Esası Yani Temeli Olan Şekiller 136

Rızık (Kâr) Bollaşması İçin 191

Rızkın Artması İçin 195

Rızkın Bollaşması ve Maişetin Kolaylaşması İçin 186

Rızkın Çoğalması İçin 198

Rica Kabul Olur mu? 125

Romatizma ve Damar Sertliği İçin 454

Ruh ve Cin Davetleri 203

Ruhani Varlıklar ile Hazır Bulunma Durumu 401

Ruhani Varlıkları Uzaklaştırma Azimeti 401

Ruhsal Bunalımdan Kurtulmak İçin 477

Rüyada Definenin Yerini Görmek İçin 363

Rüyasında Korkanlar İçin 272

-S -

Sağlık ve Ölüm Haberini Öğrenmek İçin 21

Sar'a Ümmü Sübyan ve Baygınlık Geçiren Kimseler İçin 213

Sarılık İçin 459

Sekizli Vefk 164

Sekizli Vefkin Özellikleri 165

Sevgiliden Haber 135

Sevgiliye Kavuşulur mu? 130

Sık Sık Ağlayan ve Geceleri Uyumayan Çocuklar İçin 231

Sıkıntı ve Geçim Zorluğundan Kurtulmak İçin 186

Sınavda, Ticarette İleri Geçebilmek İçin 242

Sıtmanın Tedavi Formülleri 275

Siğil, Çıban, Temre ve Geçmeyen Tümsek Yaralara 464

Siğil, Temruğ ve Çıbanlar İçin 463

Siğil-Sivilce-Şiş Yok Etme Formülleri 283

Sihir Bozmak İçin Önemli Formüller 345

Sihir Bozmak İçin 347

Sihir Bozmak İçin 350

Sihir Kâr Etmez 352

Sihir Yapılmış Kimse İçin 349

Sihirden Korunmak İçin 244

Sihri İptal Etmek İçin 346

Sihri İptal Etmek İçin 354

Sihrin İptali İçin 352

Süjeyi Söyletmek 173

Süjeyi Uyandırmak 174

Sütü Az Olan Bir Kimsenin Sütünün Çoğalması 319

-ş-

Şan ve Şöhrete Erişmek İçin 481

Şeytan Vesvesesinden Kurtulmak İçin 207

-T-

Tahta Kurularını Bir Yerde Yok Etmek İçin 210

Tecrübe Edilmiş Bereket Rızık 432

Tehlikelerden ve Düşmanın Elinden Kurtulmak İçin 243

Telkin Örnekleri 183

Tıbbın Tedavisinde Aciz Kaldığı Bir Hastalıktan Kurtulmak İçin 201

Tılsım Bozmak İçin 353

Ticaret Mallarının Kolayca Satılması İçin 196

Ticaret ve Malı Korumak İçin 455

Ticarethanenin Müşterisinin ve Bereketinin Artması İçin 339

Ticarethanenin Zarar ve İflâstan Kurtulması İçin 197

Tuz ile Sihir Bozma 352

Tüm Ağrı ve Sızılar İçin 418

Tüm Baş Ağrılarını Tedavi Etmek İçin 253

Tüm Hastalıklara Karşı Genel Şifa 381

-U-

Uyandıktan Sonra Tesiri Görülen Telkin 173

Uykuda Korkanlar İçin 271

Uykunun Safhaları 169

Uykusuzluk Çeken Bir Kimse İçin 211

-Ü-

Üçlü Şekillerin Fazileti, Üçlü Şekillerdeki Cetvelin Ahkâmı 85

Üçlü Vefk 139

Üçlü Vefkin Faydaları 143

Ümmü Sübyan Denilen Hastalık 229

Üzüntü Anında Dua 484

-V-

Vefk İlmi Usulü 138

Vefk Nedir? 138

Vesveseden Kurtulmak İçin 212

Vücuttaki Her Türlü Çıban, Sivilce, Şiş Yaraları Geçirmek İçin 357

Vücuttaki Her Türlü Yaraları Geçirmek İçin Genel Tedavi 358

Vücuttaki Siğiller İçin Tedavi Formülleri 460

-Y-

Yanmamak ve Yangını Söndürmek İçin 244

Yedi Tılsımın Faydası 380

Yedili Vefk 162

Yedili Vefkin Özellikleri 162

Yetmiş Yedi Hastalığa Karşı 278

Yılan Sokmasına Karşı Korunma 427

Yılan ve Akrep İçin İlaç 431

Yolculuk Var mı. Yok mu? 131

Yolculukta Hayır Var mı? 132

Yuvası ve Çocukları Başka Kimse Tarafından Sefil Olmaması İçin 200

Yürek Çarpıntısı İçin 282

-Z-

Zalimden Kurtulmak İçin 202

Zalimden Kurtulmak İçin 459

Zayiin Reddi Mesrukun Bulunması 287

Zehirli Haşerattan ve Hayvanlardan Korunmak İçin 430

Zehirli Hayvanlar İçin (Korunma) 430

Zehirli Hayvanlardan Korunmak İçin 427

Zeytin veya Fındık Dalı ile Define Yerinin Tespiti 365

Zina-i Men Etmek İçin 476

 

3. CİLT

- A -

Açlığı Gidermek İçin 63

Ağlayan Çocuklar İçin 64

Ağzı, Yüzü Eğrilenler İçin 238

Akşam Vakti Ayetü'l Kürsî'yi Okuyup Yatarsa 364

Alış-Verişlerde Muhabbet ve Sevgi 160

Allah Lafzının İzahı ve İnsanın Düşüncesi 254

Allah Teâlâ'dan Rızık İstemek İçin 317

Allah'ın Gizlemiş Olduğu Sırlar ve Almıyacağı Şeyleri Görmek İçin 358

Allah'ın Kabul Edeceği Zikir ve Dualar 290

Allahu Teâlâ'nın Yüce Olan İsminin Sırları Her İşinde Başarılı

Olmak İçin 255

Aşırı Kanama Büyüsü 67

Aşk ve Muhabbetle Farklı İşlemler 75

Aşka Ait Büyüler (Muhabbet İçin Kemik 75

Ateşli Hasta İçin 360

Âyetü'l Kürsî Daveti 350

Âyetü'l Kürsî . 344

Âyetü'l-Kürsî'nin Rızık ve Hacetleri İstemek İçin Dua 374

Âyetü'l-Kürsî'nin Yemin Etme Duası 381

Âyetü'l-Kürsî'ye Ait Olan Allah'ın İcabet Edeceği Bir Dua 383

Azametli Vefk 222

Azimetli ve Yararlı Hacet Duası 293

-B -

Bağlanmış Kimseler İçin 230

Bağlı Çözmek İçin 228

Baş Ağrısı İçin 236

Baş Ağrısı İçin 239

Baş Ağrısından Kurtulmak İçin 65

Bekâr Kadın ve Kızları Kötü İnsanların Şerrinden, Onları Ayırmak

Suretiyle Kötü Yola ve Şehvani Arzularına Düşmemeleri İçin 465

Beklenen Rızık, Sıkıntı ve Bunalımdan Kurtulmak İçin 433

Bel Ağrısı İçin 232

Belâ ve Müşkilâttan Kurtulmak İçin 224

Bereket, Mal Artması İçin 56

Berhetiyye'nin Açıklanması 37

Berhetiyye'nin Anlamı ve Uygulaması 33

Bir Faide 418

Bir Kız İstenirken Red Olunmamak İçin 194

Bir Kimse Amellerinin Güzel Olması İçin 314

Bir Kimse Bir Görevi İstiyorsa 441

Bir Kimse Evinde Âyetü'l Kürsî'yi Okuyacak Olursa İns ve

Cin Şerrinden Kurtulmuş Olur 356

Bir Kimsenin Niyetini Öğrenmek İçin 429

Bir Şeyi Elde Etmek İçin 141

Bir Şeyi Ezberde Tutmak İçin 467

Bir Şeyi Ezberlemek İçin 400

Bir Zaruretten Dolayı Hacetini Acele İstemek Zorunda Kalırsa 310

Birbiriyle Geçinemeyen Bir Karı-Kocanın Boşanmalarını

Kolaylaştırmak İçin 447

Bütün Canlılardan Gizlenmek İçin 490

Büyü Bozmak İçin 32

Büyü Tutmaz 60

Büyü Türleri 29

Büyü ve Sihir Bozmak İçin 44

Büyü ve Sihir Bozmak İçin 65

-C-

Celb ve Teshir İçin 412

Celbi Muhabbet ve Teshiri Kulubda Başka Hiç Bir Benzeri Olmayacak

Kadar Mühim Tesirli Bir Tılsım 459

Cenabı Hak'ın İcabet Edeceği Önemli Dua 300

Cimada Kuvvet Güçlendirmek İçin 148

Cimada Muhabbet 149

Cimada Zayıf Olan Kimseler İçin 142

Cin İnsan Bedenine Girebilir mi? 130

Cin ve Ruhlar İle Konuşmak İçin 50

Cin veya Hayalet Görmemek İçin 57

Çin'e Azap Vermek İçin 51

Cinin İnsan Bedenine Giriş Sebepleri 134

Cinleri Görüp ve Konuşmak İçin 38

Cinlerin Her Türlü Tecavüz ve Kötülüklerden Kendinizi Korumak İçin 443

Cinlerin ve Kötü İnsanların Şerrinden Kurtulmak İçin 41

Cinlerin Zararlarından Kurtulmak İçin 221

-ç-

Çabuklaştırma (Hızlandırma) Azimeti Babı 140

Çıban ve Sivilcelere Karşı 228

Çiçek Hastalığı İçin 233

Çocuğu Olmayanlar İçin 42

Çörek Otu, Bal, Soğan ve Sarmısakla Tabii Tedavi 214

-D-

Dahili Kanamayı Durdurmak İçin 59

Dalak Hastalığı İçin 466

Dargınları Barıştırmak İçin 91

Dedikoduları Önlemek 144

Define Aramak İçin Çatal Çubuk Usulü 145

Denenmiş Tılsımlar ve Vefklerin Yararları 419

Devlet Büyüklerini veya Zalim ve Zorba Kimseler İçin 362

Diğer Bin Âyeti Hamse 407

Dikkat Edilecek Bir Husustur 379

Dil Bağlamak İçin 471

Dileği Yerine Getirmek İçin 321

Dileğin Kabulü İçin 426

Dilek İçin 41

Dilek İçin 43

Dilek İçin 65

Dilek İçin 66

Dilek İçin 389

Dili Tutulan, AğznYüzü Eğrilen, Cin Çarpan Kişiler İçin 240

Doğum Zorluğu Çekenler İçin 37

Dükkân ya da Mağazanın Kapısı Üzerine Konulursa 190

Düşman Susturmaya, Saldırıları Önlemeye Yararlı Âyetler 449

Düşmandan ve Hırsızlardan Korunmak İçin 362

Düşmanı Cezalandırmak İçin .461

Düşmanı Hasta Etmek İçin 53

Düşmanı Yenmek İçin 450

Düşmanı Yermek İçin 360

Düşmanın Varsa Onu Uzaklaştırmak İçin 471

Düşmanlardan Korunmak İçin 400

Düşmanlarına Karşı Mahkemede Savunmak İçin 456

Düşmanlık İçin 62

Düşmanlık İçin 380

-E -

Esrar-ı Cifriyye ve Havâdis-i Kevniyye 21

Evlenmek İçin 39

Evlenmek İsteyen Kızlar veya Hanımlar 192

Evliliği Bozma Büyüsü ve Tedavisi 74

Evlilik Yaşamının Nasıl Olacağını Belirleme Usulü 73

Ezberlemek ve Unutkanlık İçin 226

-F -

Fakirlik Zorluğu Çekenler İçin 37

Fakirlikten Istırap Çekenler İçin 189

Fatihatül-Fıkara 328

Fatihatül-Fıkara 339

Fatihatül-Fıkaranın Ulüvvü Şanı Hakkında Kur'ân-ı Kerim'de Mezkûr Olan Âyetler 331

Fekacin Mahmetin Daveti 459

Felç ve Psikolojik Hastalar İçin 243

Ferce ve Zekere Zarar Vermek İçin 148

-G-

Gaibi Getirmek İçin 189

Gideni Geri Getirmek İçin 45

Görünmezlik Formülü 248

Göz Ağrısı İçin 38

Göz Ağrısı İçin 55

Gözde Çıkan Kılları Gidermek İçin 143

-H-

Hacet Duası 290

Hacet Duası 296

Hacet İçin 44

Hacet İçin 46

Haceti Kendisine Vermek İçin 379

Hacetin Acil Karşılanması için Mühim Dua 313

Hacetleri Gidermek İçin Bereketli ve Faydalı Öğütler 321

Hafızası Kaybolmuş Olanlar ve Zekâ Artması İçin 37

Hapisten Kurtulmak İçin 40

Hapisten Kurtulmak İçin 52

Hapisten Kurtulmak İçin 226

Hasta Uyumasa 241

Hastalara Şifa 362

Hastalığın Çaresi 231

Hastalık Büyüsü 70

Hatif Gönderme Uzaktan İnsanlar Üzerine Etki Yapmak 137

Hemorrhea Tedavisinde İlgili Bir Örnek 69

Her İşinde Yardım Edecek, Onu Başarılı Kılacak 452

Herhangi Bir Hacet İçin 425

Herkes Tarafından Sevilir 461

Hırsız - Cin veya Yangından Korunmak İçin 51

Hırsızların, Kötülerin Şerrinden Vahşi Hayvanlar, Karıncalardan,

Fırtına ve Rüzgârdan Kurtulmak İçin 361

Hilalin Saatini Bölme ve Hastalığı Vücuttan Çıkarma Usulü 231

Hizbu'l-Bahr 474

Hizbu'l-Bahr'ın Sonunda Okunacak Dua 483

Hizbül İhfa (Hizbül Mahfi) 151

Hüsn-i Kabul Görmek İçin 195

Hz. Fahri Âlem Efendimiz'in İsa (a.s.)'a Olan Üstünlüğü 288

Hz. Fahri Âlem Efendimiz'in Musa (a.s.)'a Olan Üstünlüğü 284

Hz. Fahri Âlem Efendimiz'in Yusuf (a.s.)'a Olan Üstünlüğü 279

Hz. İsa (a.s.) İsimleri 391

Hz. İsa (a.s.)'ın Ölüleri Canlandırdığı Mucizesini Gerçekleştiren

İlâhî Adlar 388

Hz. Resulullah (s.a.v.) Efendimiz'in Diğer Peygamberlere Olan

Üstünlüğü 271

Hz. Resulullah Efendimiz Kimdir? 264

Hz. Resulullah Efendimiz'in İbrahim (a.s.)'a Olan Üstünlüğü 276

Hz. Resulullah Efendimiz'in İdris Aleyhisselâm'a Olan Üstünlüğü 274

Hz. Resulullah Efendimiz'in Nuh (a.s.)'a Olan Üstünlüğü 275

- İ -

İç ve Dış Kanamalara Karşı 445

İlm-i Cifir ve Kaidelerinin Transkripsiyonu ile Gizliliklerin Havvası 7

İnatçı Bir Cebbarı Kahru Tedmir İçin 227

İnsan Beyninin Işınları İle Uzaktan Tesir Yapmak 127

İnsanlar Arasında Güçlü Olmak İçin 432

İnsanların Korku ve Şerlerinden Uzaklaştıracak Şerefli Ayet-i

Celilenin Duası 372

İpnotizma Okumakla Uyutmak 101

İshal İçin 52

İslâma Göre Cinleri Kullanmanın Hükmü 129

İş Yerine Müşteri Celbetmek İçin 190

İzâle-i Muhabbet Kara Sevda 91

-K-

Kadmdaki Hastalığı Giderme 149

Kadının Hamile Olması İçin 238

Kadınların Sevgisini Celbetmek 147

Kaf Harfi Beş Ayeti Kerimeler Havvası 401

Kaf Harfi Beş Âyeti 404

Kalpteki Sevgi Ateşi 155

Kan Şekeri Düşürücüler 220

Kanama Rahatsızlığı Olanlar İçin Faide 150

Kanamayı Durdurmak İçin 52

Karı-Koca Arasını Düzeltmek İçin 39

Karıncalardan Kurtulmak İçin 61

Karındaki Rahatsızlığın Çaresi 231

Kasemül Emlâkül Felekiyye 95

Kayıp Olanı Bulmak İçin 53

Kenzü'z Zehep'ten Seçmeler 155

Kerametli Dairenin İçindeki Azametli Gizlilikler ve Zikirler 249

Kısmeti Bağlı Bir Kız veya Kadın İçin 195

Kısmetinin Açılması İçin 194

Kimya İlmi ve Kuyumculuk Sanatı 171

Korkma Hali, Ruhi Bunalım, Can Sıkıntısı, Kalp Çarpması İçin 391

Köpeklerden Korunmak İçin 48

Kulak Ağrısı İçin 233

Kulak Ağrısı İçin 243

Kulunç Ağrısı İçin 242

-M-

Maddi Kazanç Sağlamak İçin 39

Mahkemeye Giderse Davayı Kazanır 191

Makam Sahibi İle Karşılaşmak Suretiyle İşini Bir Sonuca Bağlamak

İçin 457

Mal ve Bol Rızka Sahip Olmak İçin 470

Mal ve Ticarethanesini Korumak İçin 473

Malın Çalınmaması İçin 38

Mendel 123

Muhabbet ve Celb İçin 92-94

Murat İçin 411

Musibetlerin Doğuşu ve Sebepleri, Onları Engellemek 244

- N

Nazar Değmez 61

Nazar İçin 242

Nazar ve Cinden Korunmak İçin 47

Nazarı Önlemek İçin 144

Nezle İçin 236

-O-

Onun Sözü Geçkin Olur 289

Ortak İş Yapmak İçin 424

-Ö-

Öksürük İçin 220

Önemli İstihare 67

-P-

Peygamberimiz (s.a.v.) Kendilerine Yapılan Büyünün Etkisinden

Nasıl Korundular 196

-R-

Refah, Huzur, İkbal, Saadet, Servet ve Mülke Nail Olmak İçin 428

Rızık Celbi İçin Taşınacak Faydalı Denenmiş (Fetih) Âyetleri 326

Rızık İçin 411

Rızık İçin 454

Rızkın Bollaşması İçin 453

Rızkın Celbi ve Kabulü İçin Faydalı Dualar 322

Riyâzat 169

Romatizma Hastalıklarından Acı Çeken veya Kötü Gözlerden Korunmak İçin 391

Ruh Çağırılması 186

Ruhâni Hastalıklardan Kurtulmak İçin 188

Ruhânî Varlıklar İle Hazır Bulunma Durumu 138

Ruhânî Varlıkları Uzaklaştırma Azimeti 138

Ruhlar ve Cinler ile Temas Eder 40

Ruhlar ve Cinler İle Temas Eder 42

Ruhlar ve Cinleri Uzaklaştırmak İçin 46

Rüyada İstediğini Görmek İçin 54

- S -

Sar'a Hastalığı İçin Şifa 220

Sar'a Hastalığı İçin Şifa 223

Sar'a Hastalığı İçin 49

Sar'a Hastalığı İçin 223

Sar'a Hastalığına Karşı 196

Sar'a ve Bayılan Bir Kimse İçin 230

Sar'a veya Büyüden Kurtulmak İçin 41

Sar'alı Hasta İçin 360

Sarfiye 102

Sarılık Hastalığına Önemli Reçete 234

Sevgi İçin 48

Sevgi ve İtaat Hususunda Okunacak Ayetler 442

Sevmediği Şeylere Rastlamaz ve Hiç Bir Hastalık Tutmaz 58

Seyfül Evliya (Evliya Kılıcı) 468

Sihre Uğramış İnsana 103

Siraca İçin 239

Sitres, Geçim Sıkıntısından Kurtulmak İçin 55

Sivrisinekten Kurtulmak İçin 62

Sonsuz Güç, Sınırsız Kudret, Bitip Tükenmeyen Bir Servet 344

Sûre-i Celilenin Diğer Gizlilikleri ve Faydaları 411

Susuzluğu Gidermek İçin 64

Suyun Artması İçin 48

Şakak Ağrısı İçin 237

Şer İşleri İçin irsali Hatif 137

Şeytanların ve Zalim Kişilerin Gözlerini Kör Etmek İçin 359

-T-

Tabi Usullerle Şeker Hastalığı Tedavisi 217

Tahassun (Korunma) Duası 35

Tahassun Duası 354

Tahta Kurusu ve Sivrisineklere Karşı 39

Teshir Etmek İçin 38

Teshir İçin 48

Teshir İçin 412

Teshir-i Kalb ve Celb-i Muhabbet İçin 193

Tevbesi Af Olunması İçin 43

Tıbben İyileşmesi Olmayan Delilikler İçin 237

-U-

Uykusunda Ağır Basan İçin 237

Uyutmak Metodu 72

Uzaktakini Getirmek İçin 90

- V-

Vehim Büyüsü 126

Vesvese ve Şüphe İçin 472

Vücudun Su İhtiyacı Bu Çaylardan Biri İle Giderilecektir 220

-Y-

Yangını Söndürmek İçin 57

Yedi Cin Daveti 384

Yola Çıkmada Hacet Duası 291

Yüksek Düzeydeki İdareci Kesimin Kullanabileceği Bir Vefk Türü 358

Yürek Ağrısı İçin 240

-Z -

Zalim Bir İdareciden İşlerini Kolayca Halledebilmek İçin 437

Zalim Bir Kişiden Kurtulmak İçin 430

Zalim Kişilere Karşı Yapılabilecek Dua 304

Zalim ve Hainler İçin 486

Zalim ve Zorba Bir Kişiyi Helak Etmek İçin 395

Zalim ve Zorba Kişilerin Hor ve Zelil Edilmesi 437

Zalim ve Zorba Olan Bir Kimse Ona Bakınca Korkmaması İçin 398

Zalim veya Düşmandan Öç Almak İçin 40

Zalim veya Düşmanın Zulmünden Kurtulmak İçin 57

Zalim veya Düşmanının Kötülüklerinden Kurtulmak İçin 56

Zalimden Hakkını Almak İçin 141

Zalimin Kahru ve Tedmiri İçin 225

Zalimin Şerrinden Kurtulmak İçin 227

Zekâ Artması İçin 48

Zekâ ve Kavrayış Kabiliyetini Açmak İçin 447

Zenginlik ve Azimetli Hâzineyi Elde Etmek İçin 439

Zinayı Men Etmek İçin 142

4. CİLT

- A -

Ağlayan Küçük Bir Çocuğu Uyutmak İçin 53

Aile Fertleri Arası Geçimsizliklerde 361

Akdi Lisan 373

Akduz Zeker (Erkekliği Bağlama) 347

Akıl veya Sar'a Hastalıkları İyileştirmek İçin 259

Allah'ın Affını Dilemek İçin 49

Ariflerin Satrancı 110

Âşık Etmek İçin 79

Âşık İçin 340

Âşıklar İçin 241

Âşıklık İçin 162

Âşk İçin 401

Azametli Bir Davettir 97

Azametli Bir Düzen 432

Azametli Tablo Budur 443

Azametli Vefkin Kullanımı 429

-B -

Bağlı Çözmek İçin Formül 108

Bağlı Çözmek İçin 227

Bağlı Çözmek İçin 252

Bakışla Celp veya Baskı 463

Basiretini Açmak İçin 46

Baş Ağrısı İçin 157

Baş ve Diş Ağrıları İçin 395

Başa Gelen Belâdan Hakka Sığınmak İçin 299

Bayılan Bir Kimse İçin - Sar’a 421

Bel Ağrısı İçin 167

Belâ ve Afetten Kurtulmak İçin 39

Bir Çok İşlerini Halletmek İçin Dört Büyük Meleğin Daveti (a.s.) 388

Bir Düşmanı Terbiye Edersin 101

Bir Hacet İçin 396

Bir Hastalıktan Acı Çeken Bir Kimseyi Uyutmak İçin 53

Bir Hastanın veya Uzakta Bulunan Bir Kimsenin Durumunu Öğrenmek İçin 407

Bir Hatun veya Bir Hayvanın Memesinde Süt Olması 153

Bir İdarecinin Durumunu Öğrenmek İçin 406

Bir İşi Düğümlemek İçin 60

Bir İşinin Görülmesi İçin 235

Bir Kadını Zina Yapmaktan Engellemek İçin 190

Bir Kızı Kendine Âşık Etmek İçin 333

Bir Kimsenin Evlâdı Yaşamasa 82

Bir Kimsenin Dilini Sana Karşı Bağlamak İçin 461

Bir Kimsenin Kendine Âşık Etmek İçin 332

Bir Kimseyi Al Basarsa 154

Bir Kimseyi Döndürmek İçin 470

Bir Kimseyi Kendine Âşık Etmek İçin 251

Bir Kimseyi Kontrol Altına Almak ve Onun Üzerinde Tahakkümde

Bulunmak 169

Bir Kimseyi Yanma Getirmek İçin 405

Bir Kimseyi Yerinden Çıkarmak İçin 401

Bir Kişinin İşi Yürümese Sıkıntı Çekse 432

Bir Şeyi Rica ve İltimas Olunacak Zatın Yanma Girerken 231

Bir Zalimin Zulmünden Kurtulmak İçin 35

Birbirini Sevmeyen Karı-Kocanın Arasını Düzeltmek İçin 305

Bol Rızık, Cin ve Şeytanın Şerrinden Kurtulmak İçin 37

Borcu Çok Olan ve Ödeyemiyecek Bir Halde Olan Kimse İçin 36

Borç Sıkıntısından Kurtaran, Ödemeyi Kolaylaştıran, Yeni Kapılar

Açan Dua 351

Borçlardan Kurtulmak İçin 50

Bütün İnsanlar Zikri Cemil ile Anar 30

Bütün Zor İşlerde Başarılı Olmak İçin 44

Büyü Var mı, Yok mu Öğrenmek İçin 20

Büyü ve Sihir Bozma 400

Büyük Kimselerden Hacetinin Yerine Gelmesi İçin 58

Büyük Kimselerin Yanma Girerken ve Dilek İçin 55

-C-

Caferi Sadık'a Göre Niyet Cetveli 261

Celb ve Getirme 98

Celb ve Muhabbet 304

Celb ve Muhabbet 311

Celb ve Sevgi İçin 23

Celb ve Teshir İçin 240

Celb ve Teshir İçin 409

Celb ve Teshir 161

Celb ve Teshir 217

Celb ve Teshir 225

Celb ve Teshir 253

Celb ve Teshir 257

Celb ve Teshir 395

Celbi Muhabbet ve Teshir Celbi Rızık ve Mal İçin Çok Faydalı Bir Vefk 397

Celbi Muhabbet 185

Celbi Muhabbet 403

Çelbi Rızık İçin 377

Celbi ve Teshir 358

Cin ile İrtibat Kurmak İçin 61

Cin Tutması ve Aklı Başından Giderse 337

Cin Tutsa 81

Cin ve İnsanların Şer ve Zararlarından Korunmak İçin 42

Cinsellikte Duyguları Zayıf Olan Kadınları İyileştirmek İçin 355

-ç-

Çalman Bir Malı Geri Getirmek İçin 308

Çalınmış Mal Bulunur, Mahkum Hapisten Halas Olur ve

Gurbetten Kurtulmak İçin 40

Çalınmış Malı Geri Getirmek İçin 252

Çok Önemli Bir Hacetini Karşılamak İçin 410

- D -

Dargın Olan Karı-Kocayı Barıştırmak İçin 159

Dargınlığı Gidermek İçin 183

Davayı Kazanmak İçin 253

Daveti Şerif Budur 469

Definin Yerini Tesbiti İçin 258

Deli veya Psikolojik Bir Hasta İçin 67

Delinin Üzerine Takılırsa 36

Devri Âla Hızb-i Şerifi (İnaye ve Sehmil Vikâye) 85

Devri Âlaya Başlamadan Önce Okunacak Dua 86

Dil Bağlamak İçin Yapılan Büyüler 218

Dilek İçin 47

Dilek İçin 304

Dilekleri ve Arzuları Red Olunmaz 45

Diş, Baş ve Benzeri Ağrıları Gidermek İçin 127

Dua Ehemmiyeti ve Fazileti 9

Dua-i Devlet Budur 433

Duai Hz. Ali Sizler de Rabbinize Böyle Dua Ediniz 297

Düşman veya Zalimin Başını Ağrıtmak İçin 369

Düşmanın Uykusunu Bağlamak İçin 404

Düşmanların Dilini Bağlamak veya İnsanların Dedikodusunu

Önlemek İçin 35

Düşmanların Şerrinden Korunmak İçin 230

Düşmanlığı Gidermek İçin 425

-E -

Erkek ve Kadın Arasındaki Muhabbet İçin 424

Evden Kaçanlar İçin 178

Evine Geç Gelen Eşler İçin 373

Evine Girmek İstemeyen Kimse İçin 421

Evlat Sahibi Olmayan İçin 125

Evliliği Kolaylaştırmak İçin 343

-F -

Fakir Okursa Zengin, Mahkum Okursa Hapisten Halas Olur 38

Fakirlikten Kurtulur 30

-G-

Gayb İlimleri Kendisine Münkesif Olur ve Her Türlü Hastalıklardan

Kurtulmak İçin 42

Gelecek ve Beklemediğimiz Zararı ve Kazayı Önleyen Dua 352

Genel Sır 18

Genel Şifa İçin 48

Getirmek İçin 204

Gideni Döndürmek İçin 370

Gizleyen Dua 257

Gizleyen Dua Budur 420

Görünmeyen Yolları Görmek İçin 63

Göz Değmemesi İçin Edilecek Dua 356

Göz Hastalıkları İçin Önemli Bir Reçete 327

-H-

Hacet İçin 353

Hacet ve Dilek İçin 151

Hacet ve Dilek İçin 413

Hafızayı Güçlendirmek İçin 335

Hak Edene Zarar Vermek İçin 59

Hakim Karşısına Çıkarken 360

Haksız Yere Hapse Girenler İçin 402

Hamile Bir Kadının Doğurup Doğurmayacağını Öğrenmek İçin 408

Hamile Kalmak İçin 226

Hamile Olmazsa 257

Hamilelik İçin 221

Hapse Giren Bir Kişinin Kurtulması İçin 260

Hastalara Yararlı Tavsiyeler 382

Hastalıklardan Kurtaran Şifa Duası 351

Hastaya Şifa ve Hayatı Boyunca Her Türlü Belâ ve Afetlerden Korur 31

Hayalet Görmekten Cin Tasallutundan ve Perilerin Tecavüzünden

Korunmak İçin 242

Her An Artan Bir İzzet ve İşinde Başarılı Olmak İçin 41

Her Çeşit Evham ve Üzüntüden Kurtulmak İçin 31

Her Dediğini Yapar 38

Her Dilek İçin 466

Her İşte Başarılı Olmak İçin 39

Her Kişiden Saygı ve Sevgi Görmek İçin 399

Her Murat İçin 102

Her Murat İçin 253

Her Murat İçin 366

Her Tuttuğu İşin Başarılı Olması İçin 41

Her Türlü Belâ ve Musibete Karşı Okunacak Hicab Duası 385

Her Türlü Belâlardan Kurtulmak İçin 64

Her Türlü Haber Alma 20

Her Türlü Hacet İçindir 359

Her Türlü Hastalıklara Karşı 393

Her Türlü Sıkıntı ve Belâya Karşı Okunacak Dua 411

Herkes Tarafından Hürmet ve Saygı Görür 29

Herkes Tarafından Zikri Cemil ile Anılmak İçin 49

Herkes Yanında Güçlü ve Üstün Olmak İçin Mübarek Bir Vefk 419

Hırsızı Bulmak İçin 226

Hırsızı Görmek İçin 422

Hırsızı İtiraf Ettirme Babı 248

Hırsızın Kim Olduğunu Bulmak İçin 115

Hiç Bir Kimsenin Gözüne Görünmemek İçin 84

Hiybetullah 249

Hizbün Nasr Budur 121

Hizbün-Nasr 118

Huddam Gönderme ve Gaibten Sesler Duymak İçin 246

Hz. Muhiddin-i Arabi'nin Eva-ili Suver Duası 192

Hz. Süleyman Hatemi Mührü Şerif Budur 106

-I-

İçki ve Kötü Huydan Kurtarmak İçin 21

İçki ve Kumar Müptelâsı İçin Her Türlü Kötü Alışkanlıklara 342

İhtarı Mahsus 247

İki Kişi Arasında Anlaşmazlığı Ortadan Kaldırmak İçin 212

İki Kişi Arasında Muhabbet İçin 430

İlmi Kırtasiye 151

İnsanın Kalbindeki Kötülükleri Gidermek İçin 32

İnsanlar Tarafından Makbul ve Sevilen Bir Kimse Olmak İçin 201

İnsanlar Tarafından Sevilmek İçin 50

İnsanların Arasında Sevilmek İçin 56

İptali Sihir İçin 128

İptali Sihir İçin 158

İptali Sihir 132

İrsal 412

İrsal-i Huddam ve Hatif 245

İstihare 335

İstihare 391

İş Ticaret ve Kısmet 366

İşlerinde Başarılı ve Ahlâkında İstikamet Olur 43

İşyeri Müşterisinin Artması İçin 364

-K-

Kaçağı Tutmak, Uzaktaki Bir Kimseyi Geri Getirmek İçin 197

Kaçmış Kimseler İçin 52

Kaçmışı Döndürmek İçin 165

Kadının Doğumu Kolay Olması İçin 137

Kaf Daveti Ehemmiyeti 23

Kalbindeki Şehveti Nefsaniyyeyi Yok Etmek İçin 47

Kalbinden Hikmet Pınarları Kaynar ve Hafızası Kuvvetlenir 32

Kalbinden ve Dilinden Hikmet Sahibi Olmak İçin 51

Kalbine Allah'ın Sevgisi ve Muhabbetinin Dolması İçin 46

Kara Sevda İçin 24

Karı ve Koca Arasının Sevgiye Yöneltir 96

Karı-Koca Arasında Büyü İptali 181

Karı-Koca Arasındaki Dargınlığı Gidermek İçin 423

Karı-Koca Arasındaki Muhabbet İçin 426

Karı-Koca Arasını İslah Etmek İçin 324

Karı-Koca İçin 138

Karı-Koca Muhabbeti 176

Karı-Kocanın Ayrılıp Ayrılmayacaklarını Öğrenmek İçin 408

Karı-Kocayı Ayırmak Yapılan Sihri Bozmak İçin 338

Kayıp Olmuş veya Sevdiğin Bir Kimseyi Getirmek İçin 54

Kendine Âşık Etmek İçin 161

Kendine Başkasını Aşık Etmek İçin 431

Kıskanç, Huysuz, Kavgacı, Dırdırı Hiç Bitmeyen Karı-Kocayı

Islah Etmek İçin 309

Kızların Kısmetini Açmak İçin 371

Kilitle Kısmet Açma 117

Kimsenin Kalbini Celb ve Teshir İçin 238

Kin ve Adavet Gidermek İçin 34

Korku İçin 158

Korku Namazı 99

Kudretin Aşaması 446

Kulak Ağrısı İçin 166

Kulak Çınlaması 222

Kulak Daveti 155

Kulak Daveti 224

Kulak Daveti 464

Kulunç, Baş Ağrısı, Romatizma ve Benzer Hastalıklar İçin 238

-M -

Mahkemede Hakimle Karşılaşıldığı Zaman Zararın ve Öfkenin

Giderilmesi 200

Mal Satılması İçin 83

Mal ve Mülkü Çoğaltmak İçin 33

Mal ve Mülkü, Bahçeyi Düşmandan Korumak İçin 59

Manevi Hal İçin 420

Memurun Yeniden Vazifesine Dönmesi İçin 35

Mendel (Hadim Daveti) 56

Meşru Bir Maksad Yerine Getirmekten Çekinmemek İçin 245

Muhabbet İçin 25

Muhabbet İçin 40

Muhabbet İçin 98

Muhabbet İçin 126

Muhabbet İçin 128

Muhabbet İçin 139

Muhabbet İçin 160

Muhabbet İçin 162

Muhabbet İçin 162

Muhabbet İçin 165

Muhabbet İçin 171

Muhabbet İçin 172

Muhabbet İçin 176

Muhabbet İçin 180

Muhabbet İçin 181

Muhabbet İçin 186

Muhabbet İçin 192

Muhabbet İçin 196

Muhabbet İçin 221

Muhabbet İçin 251

Muhabbet İçin 303

Muhabbet İçin 354

Muhabbet İçin 357

Muhabbet İçin 359

Muhabbet İçin 365

Muhabbet İçin 370

Muhabbet İçin 418

Muhabbet İçin 466

Muhabbet İptali İçin 144

Muhabbet Saç İle 140

Muhabbet ve Getirme 127

Muhabbet ve Sevgi İçin 21

Muhabbet ve Sevgi İçin 103

Muhabbet ve Teshir İçin 398

Muhtelif Büyüler 221

Murat İçin 250

Mühr-ü Nebi Muhammed (s.a.v.) 105

Münacaatın Kabulü ve Red Olmaması İçin 232

-N -

Nazar Duası 16

Nazar ve Sihir Bozma ve Her Niyet İçin 429

Nazardan, Sihirden ve Diğer Bir Çok Kötülükten Kurtulmak İçin 36

Nefsani ve Cismani Hastalığı İyileştirmek İçin 416

-R -

Rızık Celbi İçin 228

Rızık Darlığı, Kazancı Az ve Maişet Zorluğu Çekenler İçin 228

Rızık Duası 365

Rızık İçin 394

Rızık ve Müşteri Çoğalması İçin 172

Rızık ve Saadet Kapılarını Açmak İçin 43

Rızkı Artıran ve Fakirliğe Düşmekten Koruyan Dua 353

Rızkın Çoğalması İçin 37

Rızkın Çoğalması ve Celbi Müşteri İçin 349

Rüyada Her Türlü Haber Almak İçin 258

-S-

Saç Çıkarmak İçin 460

Salât-ı Münciye 4.444 Dua Budur 316

Salâtı Tefriciye 107

Sana Yapılan Zulme Karşı 100

Sancı İçin 136

Sar'a İçin 82

Sar'a İçin 80-81

Sar'a ve Çocuk Havalesi İçin 378

Sarılık İçin 95

Savaşta Olan Bir Asker İçin 403

Saygı Değer Olmak İçin 84

Servet, Güçlü Mal Sahibi Olmak İçin 61

Sevgi ve Muhabbet 469

Sevgi ve Muhabbet 470

Sevgi ve Muhabbet İşleri İçin 379

Sevilmek İçin 48

Sıkıntıları Çabuk Gideren Salatı Tefriciyenin Fazileti 314

Sırlı Dualar 1-2 369

Sıtma İçin 168

Sihir Bozmak İçin 103

Sihir İptali İçin 22

Sihir İptali 463

Sihir İptali İçin 467

Soğukluk İçin 146

Soğutmak ve Ayırmak İçin Yapılan Büyüler 145

Söz Sahibi Olma ve Hayırlı İşlerle Karşılaşabilmek İçin 23

Sürekli Kavga Eden Karı-Koca İçin 427

Sütü Olmayan Kadın İçin 253

-ş-

Şahsi Davet 156

Şerleri Defetmek, Gaddarları Sakin Kılmak ve Kalbleri Yumuşatmak

İçin 229

Şeyh Şahabeddin Sühreverdi'nin Esmai Erbain İsmiyle Meşhur Olan

Kırk Esma-i Şerif 29

Şeytanın, Müminin Kalbinde Yaptığı Hileleri ve İlacı 299

Şirin Görünmek İçin 171

-T-

Tahassun Duası 120

Taslit İrsali Hatif 148

Taun (Kanser) Duası 465

Te'lif ve İslahı Beyin İçin 215

Tefrik ve Terhil 142

Tefrik 146

Tefrik 303

Tefrik 329

Tefrik 346

Tefrik 362

Tehlikeli Düşmanlar İçin 234

Terhil (Bir Kimseyi Göndermek İçin) 206

Teskini Şehvet 313

Ticarethanenin Müşterisinin Bereketinin Artması İçin 367

-U, V-

Uyku Bağlamak İçin 220

Uykusunu Bağlamak İçin 332

Uzaktan Düşünce (Telepati) Yolu ile Uzaktan Bir Kimseyi Etkileme 65

Uzaktan Getirmek İçin 216

Uzun Ömürlü Olmak İçin 402

Vecuttaki Yaralar veya Kendisini Hırpalayan Bir Hastalığı İyileştirme 401

-Y, Z-

Ya Settar Duası (Virdi Settar Duası) 68

Yel İçin 154

Yetmiş İki Türlü Sihir ve Büyüyü Bozmak İçin 357

Yılancık ve Gelincik Sancıları İçin 310

Yılanların Zehirinin Tesirini Gidermek İçin 19

Yolda Giden Bir Kadını Durdurmak veya Geri Çevirmek İçin 164

Yürek Ağrısı İçin 166

Yüzük Üzerine Yazmak İçin 462

Zalim Bir Cebbarın Helaki 100

Zalim Kimselerden Öc Alınması 396

Zalim Kişiyi Yerinden Çıkarmak İçin 404

Zalim, Gaddar Kimseden Kurtulmak İçin 417

Zalimler İçin 45

Zulüm ve Gadretmesinden Korkuyorsan 233

5.CİLT

- A -

Afetlerden Korunmak İçin 381

Ağaç, Meyve ve Mahsulün Bol Alınması ve Hayvanların Korunması

İçin 195

Ağrı İçin 67

Akrep Sokması ve Ağrı Durması İçin 67

Alış-Veriş Artar ve Kazanç Çoğalması İçin 136

Allah'ın Bereketiyle Zengin Eder 292

Allah'ın Lütfü ve Keremi Üzerinde Olur 323

Allah'ın Lütfuna Mazhar Olur 414

Allah'ın Yardımı Gerçekleşir 322

Aşk İçin 305

Aşk ve Celb Etmek İçin 68

Âyete'l-Kürsî'nin Rızık ve Hacetleri İstemek İçin Dua 118

Âyete'l-Kürsî'nin Sırları ve Meşhur Duaları 115

Âyete'l-Kürsî'nin Yemin (And) Etmek Duası 125

Âyete'l-Kürsî'ye Ait Olan Allah'ın İcabet Edeceği Bir Dua 127

-B -

Bağı Çözmek İçin 135

Bağlama İçin 415

Bağlı Çözmek İçin 447

Balgam İlletine Çare 130

Bazı Mühim İlaveler 456

Besmelenin Gizlilikleri Bunun Varlığındaki Bilinmeyen Bereketli Yönleri 7

Bir Düşmanın Yüzü Yıkatılırsa 391

Bir Ervah Musallat Etmek İçin 257

Bir İdarecinin Yanma Girmeden Önce 66

Bir İşin Hal Olması İçin 363

Bir İşin Sonucunu Bilmek İçin 482

Bir Kimseyi Aptallaştırmak, Şaşkın Bir Duruma Düşürmek ve

Unutturmak İçin 245

Bir Kimseyi Rüyada Görmek İçin 484

Bir Kimseyi Ömür Boyu Hapiste Yatırmak İçin 245

Bir Melek Gelip İstediğin Şey Hakkında Haber Verecek 211

Bir Senelik Korunma 128

Bir Şeyi Ezberlemek İçin 275

Bir Şeyin Sağlam Olup Olmadığı 387

Bir Zalimin Helâkı İçin 205

Bir Zalimin Kahru Tedmiri İçin 262

Borç Altında Bulunan Kimseler İçin 339

Bütün Afetlerden ve Belâlardan Korunmak İçin 212

Bütün Afetlerden ve Düşman Şerrinden Korunmak İçin 136

Bütün Belâlardan Korunmak İçin 206

Bütün Hayırlara Nail ve Bütün Şerlerden Korunmak İçin 207

Bütün Hususlar ve Bütün Maksatlar İçin 337

Bütün İşlerde Okunacak 343

Bütün Salgın Hastalıklardan Belâ ve Vahşi Hayvanlar İçin 187

Büyü ve Sihir İptali İçin 471

Büyüklerden İş İstemek İçin 285

-c,ç-

Cebrail Duası 436

Celb Teshir 74

Celb ve Muhabbet İçin 448

Celb veya Muhabbet İçin 447

Celb ve Teshir 312

Celbi Muhabbet 256

Celbi Muhabbet 295

Celbi Muhabbet İçin 443

Celbi Muhabbet İçin 444

Cild Hastalıkları İçin 394

Cildin Mukaddimesi 5

Cin ve Perinin Uzaklaştırılması İçin 435

Cin Tasallutundan Kurtulmak İçin 130

Cin Tasallutundan Kurtulmak İçin 255

Cin ve Şeytan Tasallutundan Korunmak İçin 342

Cin, Şeytan ve İnsan Şerrinden, Sihirden Korunmak İçin 255

Cinlerle Celp İçin Muhabbet 445

Çıban ve Sivilceleri İyileştirmek İçin 394

Çocuk Düşürmeyi Engellemek İçin 294

Çok Bereketli Mahsul Almak İçin 187

Çok Kuvvetli Bir Celb ve Teshir İçin 309

Çok Önemli Bir Dua Her Şeye Deva 87

-D-

Daima Mahsur ve Galip Olmak İçin 197

Davayı Kazanmak İçin 394

Daveti Ariş 395

Davetin Sarfiyyesi 238

Dedikodu Yapılmasını Önlemek İçin 250

Define İçin 77

Dil Bağı, Celbi Muhabbete ve Kötülüklerden Korunmak İçin 106

Dilek İçin 71

Dilek İçin 104

Dilek İçin 128

Dilek İçin 320

Dileklerin Hasıl Olması İçin 353

Diş Ağrısı 68

Doğumda Zorluk Çekmemek İçin 107

Dostluk ve Muhabbet Kazanmak İçin 58

Dua-i Selâvat-ı Şerife 417

Duai Salâvatü’n-nebiyyi Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem 421

Düşman Helâkı İçin 241

Düşman Şerrinden Korunmak İçin 268

Düşman Şerrinden Korunmak İçin 276

Düşman Şerrinden Kurtulmak İçin 359

Düşman Şerrinden Kurtulmak İçin 394

Düşman Üzerine Okunacak Dua 397

Düşmandan Korunmak İçin 66

Düşmanı Kahrı ve Tedmir İçin 192

Düşmanın Bahçesi ve Bağı İçin 389

Düşmanın Evine Konulursa 387

Düşmanın Kin ve Nefretini Dostluğa Çevirmek İçin 247

Düşmanın Mahsulünü Ziyan Etmek İçin 383

Düşmanın Sağlığını Bozmak İçin 390

Düşmanın Şerrinden Kurtulmak İçin 464

Düşman Şerrinden Kurtulmak İçin 479

Düşmanları Hür ve Zelil Etmek, Yırtıcı ve Vahşi Hayvanları

Yumuşatmak ve Onları Kontrol Etmek İçin 100

Düşmanlığı Gidermek İçin 469

Düşmanların Şerrinden Kurtulmak, Borçlu İse Ödeyebilmek, Hasta

İse Şifaya Kavuşmak, Fakir İse Vüsati Hale Nail Olmak İçin 105

Düşmanlık İçin 123

Düşmanlık İçin 188

Düşmanlık İçin 361

- E -

Efendimizi Görüp Müşahede Etmek İçin 267

El Açıklığı ve Kısmet 432

Elevradıl Bahaiyye 213

Elevradıl Bahaiyye 214

En Güçlü Sevgi Yeri 433

En'am Sûresinin Sırları ve Meşhur Duaları 178

Ervahı Ruhaniyeye Sahip Olur 413

Esirlikten Kurtulmak İçin 339

Esma-i Tâtil 431

Eşine Karşı Soğuk Davranan 406

Evham ve Vesveseyi Gidermek İçin 274

Evlad Sahibi Olmak İçin 363

Evlad Sahibi Olmak İçin 480

Evlenmek İçin 388

Evlenmek İsteyen Kızlar İçin 249

Evradı Behaiyye'nin Sırları 239

- F -

Fakirlikten ve Yoksulluktan Kurtulmak İçin 288

Fakirlikten ve Yoksulluktan Kurtulmak İçin 412

Fakru Zaruret İsabet Etmez 293

Fatiha Sûresinin Sırları 44

Felâketten ve Musibetten Kurtulmak İçin 464

Felç Hastalığı İçin 71

Felç ve Göz Hastalıkları İçin 242

Feth Sûresinin Duaları ve Sırları 353

Fil Sûresinin Duaları ve Sırları 275

-G-

Gemiyi Denizde Korumak İçin 194

Görünmek İstemediği Kimselere Karşı 138

Göz Ağrıması İçin 67

Gurbetten Kurtulmak İçin 476

Günlük Virdler 436

-H-

Hacet İçin Önemli 53

Hacet İçin 71

Hacet İçin 134

Hacet İçin 275

Hacet İçin 278

Hacet İçin 464

Haceti Yerine Gelmesi İçin 336

Hacetini Gerçekleştirmek İçin 321

Hacetleri Gidermek İçin 307

Hadim Tasallut Etmek İçin 133

Hafızası Zayıf Olanlar İçin 108

Hakimin ve Büyüklerin Yanma Girince 352

Hakimin Yüzüne Okunacak 189

Haksız Bir Sebeple Bir Kimseyi Karakola veya Mahkemeye

Çıkarsalar, Kurtulmak İçin 107

Haksız Yere Hapse Girenler İçin 360

Halk Arasında Sevilip Hürmet Görmek İçin 244

Halkın Felâketten Kurtulması İçin 477

Hapisten Kurtulmak İçin 476

Hasbiyallahü ve Ni'vel Vekîl 486

Hasmına Galip Gelir 276

Hastalıklardan Kurtulmak İçin 240

Hastalıktan Kurtulmak İçin 469

Haşaratı Yok Etmek İçin 138

Hatırı Sayılır Olmak İçin 142

Hayatta Sağlıklı ve Uzun Bir Yaşam Geçirmek İçin 244

Hayırlı Bir Erkek Doğurmak İçin 363

Helaki Zalim İçin 314

Helmakı Zalim İçin 384

Her Belâdan Kurtulmak İçin 342

Her Fenalıktan Korunmak İçin 339

Her Hacet İçin 106

Her Hacet İçin 339

Her Hacet İçin 413

Her Haceti Reva Olur 411

Her Ne Haceti ve Maksadı İçin 207

Her Niyet İçin 413

Her Türlü Afet ve Hastalık İçin 129

Her Türlü Metten Kurtulmak İçin 468

Her Türlü Afetlerden Korunmak İçin 65

Her Türlü Metten ve Yangından Korunmak İçin 262

Her Türlü Belâ ve Zulüm Görmekten Korumak İçin 187

Her Türlü Hastalık İçin 441

Her Türlü Kötülüğe, Hırsız, Yangın, Baskın ve Benzeri 188

Her Türlü Kötülüklerden Koruma 93

Herhangi Bir Ordu İle Savaşmak 271

Hırsız, Düşman, Belâ, Met, Sihir, Muzir ve Benzeri Girmemesi İçin 135

Hicr Sûresinin Duaları ve Sırları 379

Hiç Bir Sıkıntı Çekmemek İçin 261

Hiç Bir Zaman Sıkıntıya Düşmemek İçin 279

Hiç Darlık ve Sıkıntı Çekmemek İçin 266

Hiç Ümit Etmediği Yerden Ona Rızık ve Mal Gelmesi İçin 279

Hidayete Ermek İçin 479

Hud Sûresinin Duaları ve Sırları 365

Huddam İle İrtibata Geçmek İçin 325

Humma ve Sıtmanın Giderilmesi İçin 340

Hümeze Sûresinin Duaları ve Sırları 263

-İ-

İçki ve Kötü Huylardan Kurtarmak İçin 439

İhlâs Sûresi 199

İhlâs Sûresinin Sırları ve Meşhur Duaları 199

İhtarı Mahsus 139

İhtar-ı Mahsuse 258

İki Kimse Arasında Sevgi İçin 140

İki Kişiyi Birbirinden Ayırmak İçin 412

İnatçı Sıtmayı Yok Etmek İçin 274

İnsanın Gücü Dışında Gizli Hadiseleri Bilmek 72

İnsanlar Tarafından Sevilmek İçin 301

İnsanları Korku ve Şerden Uzaklaştırmak İçin 116

İnşirah Sûresinin Duaları ve Sırları 268

İptali Sihir, Ümmü Sübyan Cin Çarpmaları, Sar'a Hastalığının ve

Ruhi Dengesizliğin Tedavisi İçin 97

İrsal Gerek Celb ve Gerekse Kahir ve Tehzip İçin Yapılır 311

İsrafı İmar 396

İstihare ve Adabı 481

İstihare Duası 483

İstihare Duasının Okunuşu 483

İstihare ve Her Niyet İçin 440

İyi Makam Sahibi Olmak İçin 79

-K, L-

Kabir Azabından Kurtulmak İçin 478

Kabir Azabından ve Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin 322

Kadr Sûresinin Duaları ve Sırları 277

Kâinat Efendimizi Rüyasında Görmek İçin 278

Kalbin İman ve Nurla Dolması İçin 478

Kalp Ağrısı Hafakan, Ciğer Hastalığı İçin 131

Karı Koca Arasını Düzeltmek İçin 472

Kazayı Hacet İçin 337

Kelime-i Tevhid’in Sırları 478

Kendine Âşık Etmek İçin 434

Kendine Âşık Etmek İçin 434

Kendine Zarar Vermekten Korkanlar İçin 133

Keşif ve İstihare 405

Kevser Sûresinin Duaları ve Sırları 267

Kısmeti Bağlı Bir Kız veya Kadın İçin 362

Kısmetin Açılması İçin 82

Kız veya Kadının Kısmetini Açmak İçin 136

Kim İçerse Hasta Olur 391

Korku Hastalığından Kurtulmak İçin 251

Korku ve Benzeri Üzere Bulunan Kimseler İçin 336

Korkunun Giderilmesi İçin 131

Koruma ve Şifa 449

Körler Duası Olarak Bilinen Görünmeyen Gözleri Açan Dua 252

Kötü Alışkanlıklardan Çıkış Yolu 65

Kötü Alışkanlıklardan Vazgeçirmek İçin 89

Kötülük ve Şerden Kurtulmak İçin 477

Kuduriye Duası 398

Kuduriye Duası 399

Kulak Âğrısı İçin 71

Liîlâfi Kureyşin Sûresinin Duaları ve Sırları 265

-M -

Mahkeme Anında Koruma 132

Mahsulün Çok Bereketli Olması İçin 193

Maişe Darlığı Çekenler İçin 260

Manevî Hastalıklar İçin 256

Matlubun Hasıl Olması İçin 440

Mevki Sahibi Olmak İçin 476

Muavizeteyn Sûrelerinin Duaları ve Sırları 254

Muhabbet İçin 58

Muhabbet İçin 305

Muhabbet İçin 433

Muhabbet İçin 433

Muhabbet İçin 442

Muhabbet İçin 445

Muhabbet İçin 446

Muhabbet İçin 446

Muhabbet İçin 465

Muhabbet İçin 479

Muhtelif Âyetlerden Her Derde Deva ve Her Hastaya Şifa 104

Murad İçin 206

Murad İçin 208

Murad ve İsteklerin Halli İçin 189

Muradın Gerçekleşmesi İçin 474

Murat İçin 341

Mühim Bir Hacet İçin 449

Mülk Sûresinin Duaları ve Sırları 314

Mürselât Sûresinin Duaları ve Sırları 391

Müstehak Olan Zalim İçin 376

Müşkil Durumda Çare 360

-N -

Nahl Sûresinin Duaları ve Sırları 382

Nazar Değmesi midir Yoksa Cin Tasallutu mudur 264

Nazar İçin 263

Nemi Sûresinin Duaları ve Sırları 385

-O, Ö-

Ordunun Zaferi İçin 197

Ömrende Ne Yapmış İse Haber Verir 278

Önemli ve Dikkad Edilmesi Gereken Hususlar 480

Önemli Korunma 198

-P-

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Esma-i Şerifi 425

- R -

Ra'd Sûresinin Duaları ve Sırları 367

Rızık Bol Olması İçin 259

Rızık Çoğalması İçin 465

Rızık Darlığı Çekenler İçin 265

Rızık ve Maişeti İyileştirmek İçin 380

Rızkı Bol ve Maişeti Genişlemesi İçin 279

Ruhani Hastalıklar İçin 410

Ruhani Hastalıklara Şifa 343

Ruhsal Bunalımlar ve Ruhi Rahatsızlıkları İyi Eden Dua 407

Rum Sûresinin Duaları ve Sırları 389

Rüyada Gaibin Halini, Hırsızı ve Katili Görmek İçin 191

Rüyada Ölmüş Kimseyi Görmek İçin 486

Rüyasında Korkunç Şeyler Görmemek İçin 130

-S,Ş-

Sabah Namazı Bitince Okuma 438

Sahipleri Rahat Olamaz 276

Salât ve Selâmın Sırları 462

Salât-ı Münciye 475

Salavat-ı Şerife 408

Sevgi ve Barış Anlaşması Yapmak İçin 286

Sevgi ve Muhabbet için 366

Sevgi, İş ve Görünmezlik 442

Sevilmek İçin 70

Sevilmek İçin 381

Sıkıntı ve Darlığı Gidermek İçin 463

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin 474

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin 476

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin 485

Sırt Ağrısı, Romatizma ve Felç Gibi Hastalıklara Şifa 66

Sıtma Hastalığı İçin 473

Sıtma ve Humma Hastalığı İçin 267

Sihir Bozmak İçin 437

Sihirden Etkilenmemek İçin 256

Silahtan Etkilenmemek İçin 366

Sima ve Ruh Hastalıkları, Sar'a ve Ümmü Sübyan İçin 246

Suçu Olmayıp Hapse Girenler İçin 364

Sûre-i En'am'ın Sırları 186

Sûre-i İhlâsla Celb ve Eshir 403

Sûrelerin Sırları ve Meşhur Dualar 44

-P-

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Esma-i Şerifi 425

- R -

Ra'd Sûresinin Duaları ve Sırları 367

Rızık Bol Olması İçin 259

Rızık Çoğalması İçin 465

Rızık Darlığı Çekenler İçin 265

Rızık ve Maişeti İyileştirmek İçin 380

Rızkı Bol ve Maişeti Genişlemesi İçin 279

Ruhani Hastalıklar İçin 410

Ruhani Hastalıklara Şifa 343

Ruhsal Bunalımlar ve Ruhi Rahatsızlıkları İyi Eden Dua 407

Rum Sûresinin Duaları ve Sırları 389

Rüyada Gaibin Halini, Hırsızı ve Katili Görmek İçin 191

Rüyada Ölmüş Kimseyi Görmek İçin 486

Rüyasında Korkunç Şeyler Görmemek İçin 130

-S,Ş-

Sabah Namazı Bitince Okuma 438

Sahipleri Rahat Olamaz 276

Salât ve Selâmın Sırları 462

Salât-ı Münciye 475

Salavat-ı Şerife 408

Sevgi ve Barış Anlaşması Yapmak İçin 286

Sevgi ve Muhabbet için 366

Sevgi, İş ve Görünmezlik 442

Sevilmek İçin 70

Sevilmek İçin 381

Sıkıntı ve Darlığı Gidermek İçin 463

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin 474

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin 476

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin 485

Sırt Ağrısı, Romatizma ve Felç Gibi Hastalıklara Şifa 66

Sıtma Hastalığı İçin 473

Sıtma ve Humma Hastalığı İçin 267

Sihir Bozmak İçin 437

Sihirden Etkilenmemek İçin 256

Silahtan Etkilenmemek İçin 366

Sima ve Ruh Hastalıkları, Sar'a ve Ümmü Sübyan İçin 246

Suçu Olmayıp Hapse Girenler İçin 364

Sûre-i En'am'ın Sırları 186

Sûre-i İhlâsla Celb ve Eshir 403

Sûrelerin Sırları ve Meşhur Dualar 44

Sûretü Dehri'nin Duaları ve Sırları 323

Sürekli Düşman Şerrinden Korunmak İçin 196

Şehvetini Bağlamak İçin 248

Şeytan ve İnsan Şerrinden Korunma 128

Şeytandan, Düşmandan ve Fakirlikten Kurtulmak İçin 467

Şiddetli Sıkıntıya Karşı 277

Şifa İçin 65

Şifa İçin 66

Şifa İçin 70

Şifa İçin 114

Şifa İçin 312

-T-

Talep ve Rica İçin 139

Tefrik ve Terhil 402

Tefrik 241

Tefrik 313

Telbis ve İstinzal 414

Tembelliği Gidermek İçin 70

Teshiri Kulub İçin 299

Tıbbın Tedavisinden Aciz Kaldığı Her Türlü Hastalık İçin 85

Ticarethane Müşterisinin Bol Olması İçin 467

Ticarethanede Bereket Olması İçin 361

Ticareti Çoğaltmak İçin 377

Tüm Hastalıklara Şifa 109

-U, Ü-

Unutkanlığa Şifa 194

Unutkanlığı Yok Etmek İçin 341

Unutkanlıktan Kurtulmak İçin 67

Uyku Bağlamak İçin 258

Ümmü Sübyan Denilen Çocuk Hastalığı İçin 293

- V-

Vakı'a Sûresinin Duaları ve Sırları 280

Vakı'a Sûresinin Gizlilik ve Özellikleri 284

Veba, Taun ve Kolera Gibi Hastalıklardan Korunmak İçin 342

Vedduha Sûresinin Duaları ve Sırları 259

Vehim Korku Sahibi İçin Önemli Reçete 266

Vel'asri Sûresinin Duaları ve Sırları 261

-Y-

Ya Lâtif İsm-i Celili 460

Yanına Getirmek İsterse 18

Yarım Baş Ağrısı İçin 403

Yasin Sûresi 327

Yasin Sûresinin Duaları ve Sırları 335

Yatağını Kirleten Çocuklar İçin 247

Yemeğin Bereketli Olması İçin 266

Yokluktan Ebediyyen Kurtulmak İçin 108

Yoksulluktan ve Fakirlikten Kurtulmak İçin 285

Yusuf Sûresinin Duaları ve Sırları 362

Yüksek Makam Sahibi Olmak İçin 105

-Z-

Zafer Elde Etmek İçin 360

Zafer İçin 361

Zalim Kişiye Karşı Korunmak İçin 255

Zalim ve İktidar Sahibi Şeytanların Şerrinden Kurtulmak İçin 123

Zalimin Helaki İçin 383

Zalimin Kahru ve Tedmiri İçin 139

Zalimin Kahru ve Tedmiri İçin 198

Zalimin Kahru ve Tedmiri İçin 341

Zalimin Mahalleden Çıkması İçin 191

Zalimin Zulmünden Kurtulmak İçin 473

Zalimler İçin 138

Zalimler İçin 383

Zalimlere Karşı Önemli 260

Zararlı Böceklerden Kurtulmak İçin 248

Zehir İçmiş Olan Kimse İçin 266

Zilzal Sûresinin Duaları ve Sırları 295

Zulüm ve Düşmanlık İçin 377

6.CİLT

- A -

Ağaçların Meyvesinin Bollaşması İçin 86

Ağır Konuşma, Peltek Dili İyileştirmek İçin 73

Ağrıyan Azı Dişinin Sancısının Dinmesi İçin 55

Ahiyyen Şerahiyyen "Zikri Şerifi" 226

Âl-i İmrân Sûresinin 18. Âyetindeki Özellikler ve Gizlilikler 191

Allah'ın Azimetli Gizliliklerinden Bir Sırrı Öğrenmek İçin 87

Allah'ın Yarattığı Tüm Kâinatı Görmek İçin 27

Altına Kaçırma İçin 124

Anlayış Gücünün Artması İçin 31

Asr Sûresi 444

Aşık Etmek İçin 468

Aşk Belâsından Kurtulmak İçin 317

Aşk İçin 33

Ateş İçinde Yanan Bir Hasta İçin 102

Ateşi Düşürmek İçin 18

Ateşi Düşürmek İçin 43

Ateşin Yanması İçin 77

Ateşli Bir Hastayı İyileştirmek İçin 95

Ateşli Hastayı İyileştirmek İçin 58

Avcılar İçin 40

Âyete'l Kürsî'nin Özel Formülü 260

Ayn Harfinin Gizlilikleri 72

-B -

Bağlıyı Çözmek ve Sihri İptal Etmek İçin 343

Balıkları Bir Yerde Toplamak İçin 65

Basur İçin 373

Baş Ağrısı Dinmesi İçin 45

Baş Ağrısı İçin 69

Baş Ağrısı İçin 276

Baş Ağrısı İçin 309

Baş ve Diş Ağrıları İçin 300

Baş, Diş ve Karın Ağrılarını Gidermek İçin 266

Başka Bir Yere Göç Etmesi İçin 92

Başkaların Size Karşı Ne Düşündüğünü Bilmek İçin 10

Be Harfinin Taşıdığı Gizlilikler ve Bu Harfin Halvet ve Riyazatı

Hakkında Bilgiler 14

Beraat Gecesi Namazı 128

Bereket ve Bol Rızık İçin 148

Bevlin Kesik Kesik Gelme Durumu Babı 276

Bir Definenin Görülmemesi İçin 48

Bir Definenin ya da Hâzinenin Kaybolması İçin 66

Bir Düşmanı Mahvetmek İçin 146

Bir İşi Bu Şekilde Yapmak İçin 218

Bir İşin Sonucunu Öğrenmek İçin 401

Bir İşin Süratle Görülmesi İçin 328

Bir İşinin Görülmesi İçin 389

Bir Kimsenin Başını Ağrıtmak İçin 86

Bir Kimsenin Dilini Bağlamak İçin 280

Bir Kimseyi Sakinleştirmek İçin 100

Bir Kimseyi Yanma Getirmek İçin 99

Bir Kimseyi Yanına Getirmek İçin 205

Bir Kimseyi Yerinden Çıkarmak İçin 136

Bir Makam Sahibi Sana Zulm Etmemesi İçin 394

Bir Yerden Su Çıkarmak İçin 66

Bir Yerin Bozulması İçin 73

Bir Yerin Satışını Etkilemek İçin 97

Bir Zalimi Dağıtmak İçin 137

Bol Rızık İçin 38

Burç ve Seyyarelerin Birbirleriyle Ülfet ve İhtilâfı 126

Bütün İnsanları Musahhar Kılmak İçin 389

Bütün Muratlar İçin 200

Bütün Tehlikelerden Korunmak İçin 290

Büyü Bozmak ve İptali Sihir İçin 295

Büyük Kimselerin Yanında 6

Büyük ve Önemli Bir Kaide 116

Büyük Zatın Yanma Girerken 393

Büyüklerin Şiddetinden Korkmamak İçin 391

-C-

Celb Muhabbet İçin 378

Celb ve Teshir Etmek İçin 316

Celb ve Teshir Etmek İçin 399

Celb ve Teshir İçin 339

Celb ve Teshir 311

Celb ve Teshir 371

Celbi Muhabbet 353

Cim Harfinin Özellikleri 22

Cin Çarpmasına Karşı 9

Cin Musallatı Olanlara 293

Cin Sûresi 435

Cin Şerrinden ve Sihirden Kurtulmak İçin 184

Cin, İnsan ve Şeytan Şerrinden Emin Olmak İçin 139

Cini ve Şeytanı Kovmak İçin 185

Cinli Hastaya 468

-ç-

Çalınmış Malın Geri Gelmesi İçin Kaçanı Yolundan Geri

Döndürülmesi İçin 374

Çocuğu Toprak Yemekten Men Etmek Babı 152

Çocuğun Güzel Suretli Olması İçin 280

Çok Önemli Bir Dua 221

- D -

Dad Harfinin Gizlilikleri 101

Dal Harfinin Gizlilikleri 26

Dalak Hastalığı İçin 52

Dalak Hastalığı İçin 343

Dalak Hastalığı ve Romatizma İçin Şifa 9

Dargın Kimseleri Barıştırmak İçin 89

Define İçin 64

Definenin Yerine Girmek İçin 7

Demir Dahi İşlemez 9

Denenmiş Hayır ve Rızık Duası 192

Denizde Boğulmayacağına Emin Olmak İçin ! 260

Dil Bağlamak İçin 323

Dil Tutukluğunu İyileştirmek İçin 77

Dilek İçin 19

Dilek İçin 32

Dilek İçin 95

Dilleri Bağlamak İçin 20

Dilleri Bağlamak İçin 69

Dilleri Bağlamak İçin 92

Duhâ Sûresi 437

Duhan Sûresi 423

Düşman Şerrinden Galip ve Muzaffer Olmak İçin 224

Düşman Şerrinden Korunmak İçin 243

Düşman Şerrinin Giderilmesi İçin 309

Düşmanın Şerrinden Korunmak İçin 411

Düşman ve Göz Değmesi İçin 145

Düşmandan Korunmak İçin 66

Düşmanın Dilini Bağlamak İçin 183

Düşmanın Evini Bit, Tahta Kurusu ile Doldurmak İçin 102

Düşmanın Gözleri Kör Etmek İçin 20

Düşmanın Yerini Çökertmek İçin 18

Düşmanlar İçin 150

Düşmanları Kahretmek ve Dilleri Kilitleyip Bağlamak İçin 83

-E -

Ebced Harflerinin Diğer Bir Şekil ve Yolla Kullanılması

Hakkında Açıklamalar 113

Elif Harfinin Gizlilikleri 5

Erkeklerin Kalbini Celb Etmek İçin 154

Erkekliği Bağlanmış Olanı Çözmek İçin 292

Erkeklik Gücünü Arttırmak İçin 261

Ervah Tarafından Taşlanır 182

Esma-i Kameriyyei Nuraniyye Sırları 286

Esma-i Zulmaniyyesi 289

Eşler Arasında İyi Geçinmek İçin 199

Ev Halkını Birbirlerinden Ayırmak İçin 103

Evde Bulunursa O Ev Mübarek Olur 294

Evlenmek İsteyenler İçin 417

Evlenmek İsteyen Kimseler İçin 330

-F -

Fa Harfinin Gizlilikleri 76

Fakirlikten Kurtulmak İçin 429

Fakirlikten ve Yoksulluktan Kurtulmak İçin 337

Fatiha Sûresinin Vefki Şerifi 383

Fatihatü'l Fıkara 125

Felak Sûresi 458

Felç İçin 397

Felçli Hastalar İçin 76

Fesadın Kaldırılması İçin 10 Defa Okunur 413

Fetih Sûresi 424

Fil Sûresi 445

-G -

Gece Uyku Uyumayanlar İçin 121

Gece Uykusunu Düzeltmek İçin 123

Gemiyi Koruma Babı 276

Gizli Sırlar 130

Görevinde Yükselmek İçin 350

Göz Hastalığı İçin 263

Göz Hastalıklarına Şifa İçin 281

Gurbetten Kurtulmak İçin 352

Güç ve Heybet Kazanmak İçin 36

Güçlü ve Üstün Olmak İçin 123

Güzellik ve Derideki Kırışıklar İçin 398

Ğayn Harfinin Gizlilikleri 105

-H -

Ha Harfinin Gizlilikleri 41

Ha' Harfinin Gizlilikleri 97

Hacet İçin 17

Hacet İçin 70

Hacet İçin 108

Hacet İçin 329

Hacet Namazı 376

Hacet ve Dilek İçin 24

Haceti Olup Ona Dair Haber Almak Arzu Eden Kimse 370

Hacetini Yerine Getirmek İçin 22

Hadid Sûresinin Büyük Sırrı 134

Hak Edene Zarar Vermek İçin 133

Haksız Şekilde Hapse Girenler İçin 390

Hamile Kalmak İçin 268

Hapisten Kurtulmak İçin 351

Hapisten Kurtulmak ve Herhangi Bir Muradın Gerçekleşmesi İçin 444

Harfin Suyu İçilirse 92

Harflerin Kullanılması 5

Hastayı İyileştirmek İçin 41

Haşr Sûresi 430

Haşere veya Hayvan Yaklaşmaması İçin 44

Hayır ve Şerre Ait Saatlerimiz 467

Hayz Hali İçin 154

He Harfinin Özellikleri 30

Hemmü Gamı Gidermek İçin 341

Her Belâ ve Düşmandan Kurtulmak İçin 318

Her Gittiği Yerde Kendisine Karşı İlgi ve Sevgi Görmek İçin 6

Her İşte Başarılı Olmak İçin 242

Her Murad İçin 465

Her Nereye Giderse Başarılı Olur 178

Her Niyet İçin 466

Her Şeyden Kurtulmak İçin 406

Her Türlü Afet ve Zarardan Korunmak İçin 103

Her Türlü Afet ve Zararlı Böcekler İçin 52

Her Türlü Belâdan Korunmak İçin 180

Her Türlü Belâdan Korunmak İçin 196

Her Türlü Felâketten Korunmak İçin 245

Her Türlü Kötülüklerden Korunmak İçin 143

Her Türlü Lisan Bağlama Metodu 138

Herkes Tarafından Sevilmek İçin 17

Herkes Tarafından Sevilmek İçin 31

Hesapsız Rızık İçin 250

Heybet ve Vakar Kazanmak İçin 31

Heybet ve Vakar Rızkının Verilmesi İçin 90

Heybet ve Vakarlık Kazanmak İçin 60

Hırsızı İtiraf Ettirme Babı 132

Hızır (a.s.)'ı Görmek İçin 309

Hicr Sûresi 412

Hiç Bir Hırsız Giremez 19

Hiç Bir Kimsenin Gözüne Görünmez 261

Hoş Karşılanmak İçin 24

Huddam Çağırmak 177

Humma Tutması İçin 182

Huzurlu Olmak İçin 427

Hüsnü Kabul Görmek İçin 52

-İ-

İhlâs Sûresi 452

İhtilam Olmak İçin 179

İhtilamdan Kurtulmak İçin 92

İki Kişi Arasında Yakınlaşma veya Uzaklaşma İçin 8

İnsan Kötülüklerinden Korunmak İçin 223

İnsan ve Cin Şerrinden, Sihir ve Nazardan Kurtulmak İçin 174

İnsanlar Tarafından Sevilmek İçin 74

İnşirah Sûresi 438

İnşirah Sûresi ile Huddamın Celb ve Rızık Temin Etmek İçin 118

İptali Sihir ve Çin'e Karşı 349

İshal Olması İçin 34

İshali İyileştirmek İçin 34

İstediği Nesneyi veya Kimseyi Yanında Bulmak İçin 31

İstihare ve Adâbı 356

İstihare 275

İş İçin Çok Yararlı Bir Tılsım 15

İş Yapmak İçin, Gözlerden Gizlemek İçin 9

İşe Teşebbüs Edip Etmemekte Hayır Olup Olmadığını Anlamak İçin 357

İşinin Kolayca Görülmesi İçin 329

İtham Altında Bulunanlar İçin 23

İtibar Sahibi Olmak İçin 101

-K-

Kadındaki Gebeliği ve Zayi Etmeyi Engelleyen Bağın Çözülmesi İçin 297

Kadının Doğumunu Kolaylaştırmak İçin 298

Kadınların Kocaları Tarafından Sevilmesi İçin 197

Kadınların Sevgisini Çekmede Kullanılır 141

Kadir Sûresi 439

Kaf Harfinin Gizlilikleri 83

Kâfirun Sûresi 449

Kahru Tedmir İçin 319

Kalblerin Sevgisini Kazanmak İçin 26

Kalpleri Yakınlaştırma ve Birleştirme 203

Kan Kesmede Kullanılır 279

Kanser İçin 316

Kara Avcıları İçin 64

Karı-Koca Arasını Bulmak İçin 206

Karın Ağrısı İçin 65

Karın Ağrısı İçin 299

Kaşıntı İçin 384

Kaşıntı İçin 390

Kaza-yı Hacet 328

Kef Harfinin Gizlilikleri 51

Kehf Sûresi 414

Kendi İçin Şerri Bir Fiil Yapamaz 375

Kendini Sevdirmek İçin 16

Kendini Sevdirmek İçin 18

Kenzül Arş Duasının Fazileti 227

Kevser Sûresi 448

Kısmet Açılması, Bir Malın veya Eşya Satılması İçin 385

Kimsenin Bilmediği ve Görmediği İlâhî Gizlilikleri Açmak İçin 59

Kimseye Rahmet Göstermez 16

Kolay Doğum Yapmak İçin 23

Kolay Doğum Yapmak İçin 70

Korku İçin 267

Korku ve Endişe Hastalığı İçin 186

Korkunç Rüyalar Görmemek İçin 389

Koruma 188

Koruma 202

Koruma 380

Korunma 80

Korunma 285

Kötü Dil Bağlamağı ve Karı-Koca İyi Geçinmek İçin 189

Kötü Rüya Görmemek İçin 31

Kötü Rüyalar Görmemek İçin 45

Kötülüklerden Korunmak İçin 198

Kul Uniye İsimli Sûre 155

Kulağı Sağır Olan Kimseler İçin 308

Kulak Ağrısı İçin 274

Kur’ân’ın Fatiha Sûresinin Koruyuculuğu 403

Kurşun İşlememesi İçin 300

Kureyş Sûresi 447

Kuyudan Bol Su Çıkması İçin 49

Küskün Kimseleri Barıştırmak İçin 209

-L-

Lam Harfinin Gizlilikleri 55

Lâm-Elif Harfinin Gizlilikleri 107

-M -

Maddî ve Manevî Hastalıklar İçin 312

Maişet Darlığı Çekenler İçin 352

Mal Mülk Korunması İçin 65

Mal veya Emlâk Satışı İçin 339

Malı Herhangi Bir Yere Getirmek İçin 65

Malını Tehlikeden Korumak İçin 7

Masiyet ve Kötülük İşlememek İçin 97

Mendel Daveti 396

Mendeli Huddam Çağırma 387

Mide Ağrısı İçin 348

Mide Ağrısı İçin 368

Milletin Felâketten Kurtulması İçin 351

Mim Harfinin Gizlilikleri 59

Muhabbet İçin 8

Muhabbet İçin 129

Muhabbet İçin 131

Muhabbet İçin 134

Muhabbet İçin 308

Muhabbet ve Teshir İçin 321

Muhabbeti Artırmak İçin 201

Mübarek Kadeh Duası 302

Mühim Bir İhtiyacı Olan 406

Mülk Sûresi 433

-N -

Nâs Sûresi 461

Nasr Sûresi 451

Nazardan Korunmak İçin 140

Nazardan ve Sihirden Korunmak İçin 245

Nefes Darlığı İçin 73

Noksanlıklardan Arınmak ve Hoş Görünmek İçin 149

Nun Harfinin Gizlilikleri 63

-O-

Okuduğunun Aklında Kalması 427

-R-

Ra Harfinin Gizlilikleri 86

Rahman Sûresi 426

Rızık Açılması İçin 325

Rızık Darlığı Çekenler İçin 15

Rızık Kapılarını Açmak İçin 66

Rızık Yolunu Açmak İçin 87

Rızkın Bollaşması İçin 105

Rızkın ve Maişetin Genişlemesi İçin 336

Riyazat ve Halvet Usulü 29

Riyazat ve Halvet Usulü 38

Riyazet Usulü 10

Ruhi Hastalıklardan Korunmak İçin 52

Ruhu Sıkılan Kimseye 407

Rüyada İstediği Her Şeyi Görmek İçin 226

Rüyasında Bir Şeyin Gösterilmesi İçin 359

Rüyasında Görüp Matlup ve Muradını Bir Kimseye Yaptırmak İçin 176

-S-

Sad Harfinin Gizlilikleri 80

Saklama Gizliliğini Öğrenmek İçin 45

Salât-ı Necat Sırları 349

Sancı İçin 267

Sancı İçin 407

Sancılar İçin 395

Sar’a Hastalığı İçin 411

Sar'a İçin 261

Sar'a İçin 284

Sar'a İçin 392

Sar'a ve Cin İçin 281

Secde Sûresi 419

Senden Çekinip Korkması İçin 98

Sevgi Bağının Devamı İçin 8

Sevgi İçin 26

Sevgi İçin 27

Sevgi İçin 73

Sevgi Kazanmak İçin 38

Sevgi ve Bağlılık İçin 208

Sevgi ve Muhabbet İçin 106

Sevgi ve Saygı Görmek İçin 22

Sevgi ve Saygı ile Elinde Tutmak İçin 61

Sevilmek İçin 83

Sevilmek ve Her Türlü Kötülüklerden Korunmak İçin 142

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin 351

Sıkıntıdan Kurtulmak Mümkün Olup Olmayacağını Anlamak İçin 365

Sıkıntıya Düşen Kimseler İçin 340

Sıtma Hastalığı Şifa Reçetesi 341

Sıtma Hastalığını Tedavi İçin 262

Sihir İptali İçin 144

Sihir İptali İçin 277

Sihir ve Büyüyü Bozmak İçin 410

Sihire Karşı 188

Sin Harfinin Gizlilikleri 69

Sin Harfinin Gizlilikleri 95

Sözü Geçerli Olması İçin 23

Sûrenin Faziletleri 409

Susuzluktan Kurtulmak İçin 24

Suyun Donması İçin 66

Süleyman Peygamberin Mührü 211

Sütlü Maddelerin İmalâtında İçine Atılacak Olursa 38

-Ş-

Şehvet Duygusunu Azaltmak İçin 41

Şehvet Duygusunun Sönmesi İçin 48

Şehvete Düşkünlükten Kurtulmak İçin 318

Şeytan Tasallutundan Kurtulmak İçin 352

Şiddetli Sıcağa Dayanmak İçin 43

Şifa İçin (Tabii Tılsım Kalemleri) 226

Şifa İçin 22

Şifa İçin 55

Şifa İçin 258

Şifa İçin 272

Şifaya Kavuşmak İçin 15

Şin Harfinin Gizlilikleri 89

-T-

Ta Harfinin Gizlilikleri 44

Taha Sûresi 416

Tahassün Duası 251

Te Harfinin Gizlilikleri 91

Tedavi İçin Faide 247

Tefrik İçin 89

Tehlikesi Olan Bir Mahalle Girerken 393

Tekasür Sûresi 442

Tembellik İçin 18

Tembellikten Kurtulmak İçin 7

Tılsım Kalemlerinden Örnekler 327

Ticari Eşyanın ve Mal Muhafazası İçin 382

-U, Ü-

Uğur Abbas Duası 248

Umumi Bir Kaide 45

Uykusunda İhtilam Olmaktan Korunmak İçin 384

Üzerine Havale Gelen Küçük Çocuk İçin 386

- V-

Vakıa Sûresi 428

Varlıklı Olmak İçin 27

Vav Harfinin Gizlilikleri 33

Vefat Eden Kimseden Rüyasında Sormak İçin 372

Vefat Etmiş Olan Kimseden Birisini Görmek İsteyen Kimse 369

-Y-

Ya Harfinin Gizlilikleri 48

Yağmur Yağdırmak İçin 37

Yaptığı İşten Pişman Olması İçin 105

Yaralar ve Çıbanlar İçin 70

Yasin Sûresi 420

Yedi Tılsım Faslı 252

Yedi Tılsımın Diğer Faydaları 257

Yel İçin 273

Yıldızların Menşei 128

Yorgunluktan Kurtulmak İçin 37

Yürek Ağrısı İçin 274

- Z -

Za Harfinin Gizlilikleri 102

Zal Harfinin Gizlilikleri 99

Zalim, Hırsız, Bir Belâ ve Musibet Anında 463

Zalimi Helak Etmek İçin 151

Zalimin Helaki İçin 12

Zalimlerden Korunmak İçin 400

Zarar Veren Haşerat İçin 179

Zarar Veren Kuşları Yok Etmek İçin 290

Zararlı Hayvanlar İçin 102

Zay Harfinin Gizlilikleri 36

Zilzal Sûresi 441

Zor İşi Kolaylaştırmak İçin 7

7.CİLT

alfabetik fihrist

- A-

Adet Zorluğu Çeken Hanımlar İçin 241

Ağaçların Çok İyi Meyve Vermesi İçin 24

Ağır İşitme, Kulak Ağrısı, Kulak Çınlaması ve Hastalıkları İçin Kullanılır 416

Ağız Felci İçin 97

Ahmaklık İlletine Çare 30

Akd-i Lisan 303

Akıl ve Zekâyı Güçlendirmek İçin 331

Aklım Oynatanlar, Şaşkınlık ve Dalgınlığa Müptelâ Olanlar İçin 315

Âl-iİmran Sûresinin 18.ci Ayetindeki Özellikler ve Gizlilikler 262

Allahu Teâlâ'nın Doruk Adları ile Rabbani İsimleri 270

Arapça Harflerin İhtiva Ettiği Gizlilikler 8

Arzulanan Şeyi Rüyada Görmek İçin 440

Ateşle Vücudu Yanan Kimseler İçin 32

Ateşli Hastalığa Karşı 26

Ateşli Hastanın Şifaya Kavuşması İçin 9

Av İçin 45

Ayın Harfi 52

Ayın Harfinin Gizlilikleri 52

-B -

Ba Harfi 13

Ba Harfinin Gizlilikleri 14

Bağırsak Hastalığı İçin 32

Bağlama Erkek ve Kadının Şehvetini Bağlamak İçin 278

Bağlama İçin 363

Bağlı İçin 246

Bağlı Kimseleri Çözmek İçin 101

Bağlı Kimseleri Çözmek İçin 105

Bağlı Olan Kimseler İçin 107

Bağlılık İçin 107

Bal Tefsiri 349

Balık Avı İçin 45

Baş Ağrısı İçin 11

Baş Ağrısı İçin 28

Baş Ağrısı İçin 125

Baş Ağrısı İçin 298

Baş Ağrısına Şifa 275

Baş Ağrısını Durdurmak İçin 235

Baş Ağrısını Durdurmak İçin 299

Baş Ağrısını Teskin Etmek İçin 239

Baş Ağrısının Bütün Çeşitleri İçin 242

Baş ve Diş Ağrısı İçin 454

Başı Ağrıyan Kimseler İçin 213

Başı veya Dişleri Sızlayan Kimseler İçin 12

Başkasının Yolculuğunu Engellemek İçin 59

Bel Ağrıları İçin 403

Bel Soğukluğu İçin 384

Beyaz Perde Kaybolması İçin 22

Bir Adem-i Celb ve Tesir Etmek İçin 132

Bir Düşmanın Gözünü Ağrıtmak İçin 347

Bir Düşmanın Uykusunu Bağlamak İçin 255

Bir İşin Sonucunu Bilmek ve Kurtulmak İçin 436

Bir Kimseyi Bir Yerden Çıkarmak İçin 305

Bir Kimseyi Bir Yerden Kaçırmak İçin 253

Bir Kimseyi Teshir Etmek İçin 234

Bir Kimseyi Yerinden Çıkarmak İçin 209

Bir Şahsı Kendine Muti Etmek İçin 302

Bir Yekin Suyunu Kurutmak İstersen 11

Bir Zalimi Azletmek İçin 82

Birbirlerinden Ayrılan veya Birbirini Seven İki Kişiyi Yeniden

Birleştirmek İçin 395

Boğmaca İçin 114

Bol Rızık İçin 122

Bol Rızka Talip Olanlar İçin 97

Borçtan Kurtulmak İçin 100

Böceklere Karşı 41

Bu Bölüm Kur'ân-ı Kerim'in 14 sûresinin Fazilet ve Sırları

Hakkındadır 365

Bu İşin Hayırlı mı, Değil mi? 466

Bu İzdivaç Hayırlı mı. Değil mi? (Erkek İçin) 465

Bütün Ağrılara Karşı 264

Bütün Düşmanların Dilini Bağlamak İçin 312

Bütün İstek ve Maksatları Gerçekleştirmek İçin 171

Büyük Güç ve Kuvvet Sahibi Olmak İçin 34

Büyük Hizmet Meleklerinin Adları ve Durumları 286

-C-

Celb Etmek İçin 411

Celb İçin 310

Celb Muhabbet İçin 208

Celb ve Teshir İçin 118

Celb ve Teshir 156

Celbi Muhabbet İçin 85

Celbi Muhabbet İçin 426

Celbi Muhabbet İçin 430

Celbi Muhabbet ve Ayrılık Hasreti Çekenler İçin 211

Celb-i Rızık İçin 401

Cim Harfi 22

Cim Harfi 338

Cim Harfinin Gizlilikleri 23

Cin İçin Korunma 432

Cin ve İnsten Korunma 45

Cinlerden Korunmak İçin 63

Cinsî Münasebette Bulunamayan Karı ve Koca 111

-ç-

Çalıntı İçin 112

Çalıntı Mal İçin 226

Çiçek Hastalığına Karşı 21

Çocuğun Korkaklığını Gidermek İçin 30

Çocuğun Korkaklığını Gidermek İçin 47

Çocuk Doğurmaya Rağbet Eden Kadınlar İçin 240

Çocuk Düşürme veya Çocuk Sahibi Olmak İsteyenler İçin 321

Çocuk Sahibi Olmak İçin 108

Çocuk Sahibi Olmak İsteyen Kadınlar İçin 241

Çocukları Her Tehlike ve Hastalıklardan Korumak İçin 70

Çok Kuvvetli Celb ve Teshir 235

-D-

Dad Harfi 46

Dad Harfinin Gizlilikleri 47

Dal Harfi 31

Dal Harfinin Gizlilikleri 32

Dalak Hastalığı İçin 38

Dalak Hastalığı İçin 64

Dargınları Barıştırmak İçin 405

Darlıktan Kurtulmak İçin 81

Dedikodular İçin 319

Define ve Değerli Madenler İçin 43

Definenin Korunması İçin 429

Dehşet Verici Yaratıklarım Göstermek İçin 56

Denizde Boğulmaktan Kurtulmak İçin 18

Dil Bağlamak İçin 128

Dil Peltekliği İçin 400

Dilediği Ruhları Görmek İçin 27

Dilek İçin 70

Dilek İçin 119

Dilek İçin 330

Dilini Bağlamak İçin 123

Diz Ağrılarını Gidermek İçin 415

Doğum İçin Önemli 90

Doğum Sancıları İçin 86

Doğumda Bir Terslik Hulusi Halinde 89

Doğumu Kolaylaştırmak İçin 77

Doğumu Kolaylaştırmak İçin 88

Doğurmak Üzere Bulunan 10

Durakların İnsanlar Üzerindeki Etkileri 184

Durmayan Ay Hali Kanaması İçin 260

Duvar Süratle Dağılarak Yıkılır 39

Düşman Belâsından ve Şerrinden Kurtulmak İçin 379

Düşman Dilinden Kurtulmak İçin 38

Düşman Kalbini Kazanmak İçin 51

Düşman Şerrinden Korunmak İçin 74

Düşmanın Bir Şey Yapamaz 28

Düşmanın Elinden ve Dilinden Emin Olmak İçin 346

Düşmanın Maksadı ve Gayesi Bozulması İçin 59

Düşmanın Sidiğini Bağlamak İçin 137

Düşmanın Uykusunu Bağlamak İçin 392

Düşmanını Kederlendirmek İçin 393

Düşmanları Barıştırmak İçin 332

Düşmanların ve Hasetlerin Dillerini Bağlamak İçin 120

Düşmanlık İçin 78

Düşmanlık İçin 82

Düşük Yapan Kadınlar İçin 140

Düzenli İnci Adı ile Anılan Azametli Sırları Açıklayan ve Gizliliklerle

Sarılı Olan Daire 323

-E -

Ebced Harfleri 6

El-Hurufu El-Nuraniyye Gizlilikleri 261

Elif Harfi 8

Elif Harfinin Gizlilikleri 9

Erkek Çocuk İsteyen Kimse 252

Erkek, Kız veya Kadın Evlenmesini Gerçekleştirmek İçin 461

Erliği Bağlı Olan Kimse İçin 431

Evden Kaçmış Kocalar İçin 261

Eve Yılan ve Akrep Girmemesi İçin 59

Evi Terk Edenler İçin 129

Evlad Sahibi Olmak İsteyenler İçin 247

Evlenmek Hayırlı mı, Değil mi? (Kadın İçin) 464

Evlenmek İçin 99

Evlenmek İsteyen Kız ve Erkekler İçin 455

Evlenmek İsteyen Kız ve Kadınlar İçin 460

Evlenmek İsteyen ve Kısmeti Bağlı Kızlar İçin 457

Evlilik İçin 93

Evlilik İçin 104

- F -

Fe Harfi 58

Fe Harfinin Gizlilikleri 58

Felç İçin 375

-G-

Gaym Harfi 54

Gayın Harfinin Gizlilikleri 55

Gece Karanlığından Korkanlar İçin 70

Gelinin Daha Güzel Olması İçin 16

Gemi Batma Tehlikesine Karşı 18

Genel Hacetler İçin 417

Genel Koruma 138

Genel Koruma 422

Gören Herkes Sevmesi İçin 42

Göz Ağrısı İçin 215

Göz Ağrısı 134

Göz Ağrısının Giderilmesi İçin 216

Göz Hastalığı İçin 222

Göz Hastalıkları İçin 404

Göz Rahatsızlıkları İçin 124

Göz Zayıflığı ve Şifa İçin 408

Güç Kazanmak İçin 61

Gün Aşırı Tutan Sıtmanın Giderilmesi İçin 279

Güzelleşmek İçin 417

Güzellik ve Derideki Kırışıklıklar İçin 420

-H-

Ha Harfi 26

Ha Harfinin Gizlilikleri 26

Hacet İçin 21

Hacet İçin 25

Hacet İçin 355

Haksız Yere Hapse Giren İçin 451

Hanesini Helâk Etmek İçin 81

Hapisten Kurtulmak İçin 16

Hapisten Kurtulmak İçin 36

Haset İçin 342

Haset ve Nazar İçin 398

Hastalara Şifa 34

Hastalıklara Karşı 14

He Harfi 69

He Harfinin Gizlilikleri 70

Her Derde Deva Önemli Bir Vefk 322

Her Türlü Ağır Yükü Kaldırmak İçin 62

Her Türlü Belâdan ve Felâketten Kurtulmak İçin 449

Her Türlü Fitne ve Fesaddan Korunmak İçin 10

Her Türlü Koruma ve Genel Şifa İçin 331

Her Türlü Kötü Davranıştan Çekinmek İçin 65

Her Türlü Sancı İçin 84

Her Türlü Yalandan Sakınmak İçin 65

Her Türlü Zarar ve Ziyandan Korunmak İçin 73

Herkes Tarafından Sevilmek İçin 19

Hı Harfi 29

Hı Harfinin Gizlilikleri 29

Hırsızı Ortaya Çıkarmak İçin 142

Hırsızın Kim Olduğunu Anlamak İçin 141

Hırsızın Kim Olduğunu Bulmak İçin 115

Hırsızlar Şüpheli Bir Kaç Kişi İse 223

Hırsızlardan Korunmak İçin 18

Hırsızlık İçin 23

Hırsızlık İçin 111

Hırsızlık İçin 218

Hızır (a.s.)'ı Görmek İçin 131

Hiç Bir Zarardan Etkilenmemek İçin 18

Hiç Kimse İkamet Edemez 59

Hikmet Sahibi Olmak İçin 32

Hikmet Sahibi Olmak İçin 52

Hikmet ve İlim Artması İçin 53

Hizbül Mahfi 445

Humma Hastalığına Karşı 316

- İ -

İçki ve Kumarı Bıraktırmak İçin 397

İçki, Kumar ve Kötü Alışkanlıkları Bırakmak İçin 345

İçkiden Vaz Geçirmek İçin 316

İki Dargın Kimsenin Arasını Bulmak İçin 434

İki Kimsenin Arasını Açmak İçin 219

İki Kişi Sihir Etmek İçin 214

İnanç ve Bilim Sahibi Olmak İçin 50

İns ve Cin Kendisinden Çekinecektir 62

İns ve Cin Tarafından Sevilir ve İtaatine Girmesi İçin 42

İnsanlar Tarafından Sevilmek İçin 39

İnsanların Kalplerini Kazanmak İçin 55

İnsanların Kötü Dilinden Kurtulmak İçin 57

İptali Sihir ve Sar'a İçin 245

İptal-i Sihir 94

İptali Sihir 385

İrsali Hatif 74

İrsali Hatif 76

İsabeti Ayn İçin 319

İsabet-i Ayn'dan Koruma 389

İsmi Mim Harfi ile Başlayan Kimseye Önemli Bir Tılsım 321

İstediği Süratle Yanma Getirmek İçin 43

İstifra İçin 242

İş Yerlerinin ve Evlerin Bereketinin Çoğalması İçin 407

İşsizlik Sıkıntısından Kurtulmak İçin 79

-K-

Kaçanlar İçin 47

Kaçmışı Geri Getirmek İçin 135

Kadının Güzelleşmesi İçin 53

Kadının Kocası Hakkında Dedikodu Yapmasını Engellemek İçin 381

Kaf Harfi 61

Kaf Harfinin Gizlilikleri 61

Kalb Çarpıntıları İçin 10

Kalp Çarpıntısı İçin 29

Kanser Tedavisi İçin Önemli 340

Kanser, Kâlb, Ciğerler ve Bağırsak Hastalıklarını Tedavi Etmek İçin 221

Karı-Koca Arasında Muhabbet İçin 468

Karı-Koca Arasını Bulmak İçin 231

Karnında veya Kalbinde İltihaplı Hastalık İçin 27

Kaybolmuş Kimseyi Rüyada Görmek İçin 440

Kef Harfi 63

Kef Harfinin Gizlilikleri 63

Kekemelik Hastalığı İçin 391

Kısmet Açmak İçin 278

Kısmeti Açmak İçin 98

Kısmeti Açmak İçin 458

Kısmeti Bağlı Evlenmek İsteyen Kızlar İçin 92

Kısmeti Bağlı Olan Kimseler İçin 93

Kısmeti Bağlı Olanlar İçin 459

Kolay Doğum İçin 30

Kolayca Doğum Yapmak İçin 40

Kolayca Maişet Temin Etmek İçin 256

Korkaklık ve Ürkeklik İçin 30

Korku veya Şiddetli Bir Üzüntü ve Benzeri İçin 314

Koruma İçin 394

Korunma İçin 233

Korunması İstenilen Yere Konula 277

Kötü Bir Kimseyi İşinden Uzaklaştırmak İçin 269

Kötü Konuşanların Dillerini Bağlamak İçin 331

Kur'ân'da Harflerin Kırmak, Toplayıp Yaymak Gibi Davranışları

Yerine Göre Vakit ve Zamanını Düzenlemek 181

Kur'ân'da Noktalı Harfler ve Bu Harflerin Anlamındaki Gizli Sırlar 158

Kur'ân-ı Kerim'de İsimleri Geçen 28 Peygamberlerin İsim ve

Mahreçleri 364

Kur'ân-ı Kerim'in Arapça Harflerin Gizli Özellikleri 5

Kuyunun Suyu Anında Çekilmiş Olur 16

Kuyunun Suyunu Kurutmak İçin 48

-L-

"Lâ İlâhe İllallal" Zikrinin Diğer Kelimelerden Üstün Tutulması 249

Lâm Elif Harfi 72

Lâm Elif Harfinin Gizlilikleri 72

Lâm Harfi 65

Lâm Harfinin Gizlilikleri 65

-M-

Mal ve Ticarethanesini Korumak İçin 435

Mendel Daveti 282

Mendel 386

Mim Harfi 66

Mim Harfinin Gizlilikleri 67

Muhabbet İçin 106

Muhabbet İçin 232

Muhabbet İçin 236

Muhabbet İçin 304

Muhabbet İçin 421

Muhabbet ve Saygı Temin Etmek İçin 353

Muhabbet veya Şirinlik 248

Muradın Hasıl Olması İçin 452

Müşteri Çoğaltmak İçin 64

- N -

Nazar Değmekten Hasta Olan Kimseler İçin 306

Nazar Değmekten Korunma 388

Nazar İçin 72

Nazar İçin 310

Nazar İçin 361

Nazar İsabet Etmiş Kimseler İçin 308

Nazar ve Haset İçin 280

Nazardan Korunmak İçin 396

Nun Harfi 68

-Ö-

Öğrenmeyi Kolaylaştırmak ve Zekâyı Açmak İçin 390

-R-

Ra Harfi 35

Ra Harfinin Gizlilikleri 36

Rızık Celbi İçin 377

Rızık İçin 27

Rızık İçin 449

Rızık Kapılarını Açmak İçin 40

Rızkın Artması İçin 427

Rızkına Engel Olan Belli Birinin Dilini Bağlamak İçin 121

Romatizma ve Kulunç İçin 67

Ruhani Hastalık İçin 266

Rüyada Ölmüş Kimseyi Görmek İçin 439

- S -

Sad Harfi 44

Sad Harfinin Gizlilikleri 45

Salât-ı Hâcât 442

Sar'a İçin 113

Sar'a İçin 131

Sar'a İçin 352

Sar'a ve Cin İçin 300

Sar'a ve Manevi Hastalıklar İçin 132

Se Harfi 20

Se Harfinin Gizlilikleri 20

Sedef Hastalığı İçin 96

Seveceği Kimsenin Yanma Gelmesi İçin 67

Sevgi ve Muhabbet İçin 63

Sevgi ve Saygı Kazanmak İçin 9

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin 438

Sıkıntıyı ve Kötülükleri Yok Etmek İçin 185

Sıtma Hastalığı İçin 409

Sıtma Hastalığı İçin 414

Sıtma Hastalığı İçin 419

Sıtma Hastalığı İçin 425

Sıtma Nöbeti İçin 429

Sıtma Tutan ve Humma Ateşinde Kavrulan Kimse 254

Sıtma ve Hummaya Mübtelâ Olanlar İçin 280

Sıtmadan Kurtulmak İçin 255

Sıtmadan Kurtulmak İçin 260

Sidiğini Yapamayanlar 245

Sihir Bozmak İçin 427

Sihir İptali İçin 103

Sin Harfi 40

Sin Harfinin Gizlilikleri 40

Sivilceleri Yok Etmek İçin 14

Sivilceleri Yok Etmek İçin 27

Soğuk Almış ve Şiddetli Sancılar İçin 11

Susuzluğu Gidermek İçin 26

Susuzluğu Gidermek İçin 36

Susuzluktan Kurtulmak İçin 36

Sükunete Kavuşmak İçin 10

Sütün Çoğalması İçin 424

-ş-

Şerden Emin Olmak İçin 441

Şeytan ve İnsan Şerrinden Kurtulmak İçin 453

Şın Harfi 42

Şın Harfinin Gizlilikleri 42

Şiddetli Ağrı ve Sancılar İçin 11

Şiddetli Baş Ağrısı İçin 238

Şiddetli Zehirlenmeye Karşı 20

Şiddetli Zulümden Kurtulmak İçin 80

Şişmanlık İçin 41

-T-

Ta Harfi 48

Ta Harfinin Gizlilikleri 48

Te Harfi 17

Te Harfinin Gizlilikleri 18

Tefrik İçin 140

Tefrik İçin 227

Tefrik 268

TeTif-i Kulüb Celb-i Muhabbet

Karı-Koca veya Sevgililer Arasında Muhabbet İçin 467

Tembellik ve İsteksizlik Halleri İçin 386

Ticaret Malların Kolayca Satılabilmesi İçin 422

Ticarette Muvaffak Olmak İçin 425

Topluluklar Arasında Fitne ve Fesad Çıkartmak İçin 58

Tüm Ağrılar İçin 318

Tüm Kötü Alışkanlıkları Gidermek İçin 300

-U -

Unutkanlık, Hafıza Zayıflığı ile Bunaklık Halleri İçin 428

Uyku Bağlamak İçin 212

Uykuyu Bağlamak İçin 36

-V-

Vav Harfi 71

Vücuttaki Çıbanlar ve Şişler İçin 423

-Y-

Ya Harfi 73

Yapılacak İşleri Etkileyen ve Sonuç Bildiren Ebced Harflerindeki

Gizli Melaike Hakkında Bilgiler 228

Yarım Baş Ağrısı İçin 126

Yaşı Geçmiş Olanların Kısmetini Açmak İçin 458

Yeryüzünde İnsana Mutluluk ve Mutsuzluk (Uğursuzluk) Veren

Hayır ve Şer İşlemek İçin Uygun Olan Zamanlar 199

Yılan Yaklaşmaması İçin 21

Yılancık ve Gelincik Sancıları Yok Etmek İçin 114

Yoksulluğu ve Felaketliği Gidermek İçin Önemli Dua 90

-Z-

Zahire Karşı 22

Zal Harfi 33

Zal Harfinin Gizlilikleri 34

Zalimin Kahru Tedmiri İçin 450

Zalim Kimsenin Helaki İçin 49

Zalimin Zulmünden Kurtulmak İçin 79

Zalimlerden Kurtulmak İçin 24

Zararlı Haşereler ve Hayvanların Sokulmaması İçin 21

Ze Harfi 37

Ze Harfinin Gizlilikleri 38

Zehire Karşı Koruma 40

Zehirlenen Kimseler İçin 50

Zekâyı Güçlendirmek İçin 96

Zı Harfi 50

Zı Harfinin Gizlilikleri 50

Zinadan Men Etmek İçin 431

Zor Durumda Kalanlar İçin 451

Zulüm-Haksızlık ve Tecavüze Uğrayanlar İçin 449

8.CİLT

- A -

A'dad-ı İmtihaba ve Nesb-i Adediye 14

Ağrı İçin 292

Ağrı ve Sızılar İçin Okunan Âyet-i Kerime ve Dualar 211

Ağzını Bağlamak İçin 302

Ahlâk-ı Zemime = Kötü Ahlâk 7

Aksırınca Okunacak Dua 169

Allah'ın Rahmeti Üzerlerine Olsun Şeyhlerinizin İlim Yönünden

Sened ve Kaynakları 362

Allahu Teâlâ'nın İnsana Emanet Ettiği Nurlar 344

Ana (Esas) İsimler ve Sıfatlar Tablosu 98

Anasır-ı Erbaa (Dört Unsur) 122

Arşların Durumu 379

Âşıklık İçin 142

Âyete'l Kürsî 311

Âyete'l Kürsî'nin Vefk-i Utaridi Kirbastı 64

Âyete'l Kürsî'nin Vefki 334

Azametli Bir Başka Tablo 207

Azametli Bir Tablo 308

Azametli Büyük Bir Tablo 206

Azimet-i Hevai 88

Azimet-i Mai 89

Azimet-i Nâri 87

Azimet-i Türabı 87

-B -

Babanın Evlâdına Bakınca Duası 156

Bağı Çözmek İçin 137

Bağlıyı Çözmek İçin 222

Basira = Görme Duyusu 17

Baş Ağrısı İçin Yapılan İşlem 187

Baş Dönmesi ve Sersemlik Hallerinin İyileşmesi İçin 213

Beden Uzuvlarıyla Harflerin Müteallakları 101

Besmelenin Vefki Şerifi 336

Beşer İçin On Dokuz Levha 118

Beşeri Ruhlardaki Ruhaniyetin Gücü, Beşeri Cisimlerdeki İlâhî Hikmetleri Gösteren Harflerin Gizli Sırları 360

Bir Güçlükle Karşılaşınca Okunacak Dua 164

Bir Günün Zikrinden Daha Üstün Teşbih 176

Bir Hatunun Sütü Olmazsa 235

Bir Kimseyi Hasta Etmek İçin 355

Bir Kimseyi Kendini Sevdirmek İçin 446

Bir Kimseyi İçki Müptelâsından Kurtarmak İçin 227

Bir Yetkiliden Korkunca Edilecek Dua 166

Bolca Av İçin, Müşteri Çoğaltmak İçin ve Koruma 325

Borçlu Kimseler İçin Dua 277

Borçtan Kurtulmak İçin Edilecek Dua 167

Bu Dahi Vefk-i Murabba Olup Müşteriye Aittir 50

Bu Duada Ecri Kebir Vardır 142

Büyü ve Sihir Bozma İçin 241

Büyücü ile Söyleşi 448

-c,ç-

Cehennemden Beraat Duası 220

Celali İsimler-1 111

Celb İçin Terk Edip Giden Bir Kimseyi Getirmek İçin 296

Celb ve Teshir İçin 214

Celb ve Teshir 275

Celbi Muhabbet İçin 219

Celbi Muhabbet İçin 232

Celp İçin 218

Celp İçin 299

Cemali İsimler-1 112

Cemali İsimler-2 113

Cemali İsimler-3 114

Cetvel-i Saat-ı Usbua 45

Cin Çarpması İçin 402

Cin Daveti İçin Basit Bir Usul 299

Cin Etkisinden Kurtulmak İçin 338

Cin Korkusu İçin 320

Cin Zararı ile Nazar ve Haset İçin 401

Cini Kendine Âşık Etmek İçin 293

Cinlerle İlişki Kurmak, Kadın veya Erkekleri Bu İlletten Korumak İçin 223

Cuma Duası 429

Çiller ve Sivilceler İçin 313

Çocuğu Olmayanlar İçindir 238

Çocuğun Kulağına Ezan Okumak 156

Çocuk Konuşmaya Başlayınca Okunacak Dua 158

Çocuk Sahibi Olmak İçin 315

Çocukları Sığındırma 159

Çok Önemli Bir Tılsım 326

- D -

Dalak Hastalığı İçin 268

Darlığa Düşenler İçin Dua 278

Define Bulmak İçin 332

Define İçin İstihare 143

Define İçin Özel Uygulama 292

Define İçin 156

Definenin Yerini Tesbit İçin 314

Diğer Vefk-i Âyete'l Kürsî 65

Dil ve Bütün Bedeni Bağlamak İçin 332

Dilde Hafif, Mizanda Ağır Tesbihat 175

Dilek ve Hacet İçin 434

Dilek İçin 442

Doğum Sancısı ve Kolay Doğum İçin 210

Dualar Nasıl Okunur? 185

Duanın Faziletleri 403

Duanın Kabul Edilme İhtimalinin Kuvvetli Olduğu Yerler 405

Duanın Kabul Olduğunun Alâmetleri 407

Duanın Şartları 404

Duanın Tarifi 402

Duası Makbul Olan Kimseler 297

Duası Makbul Olan Kişiler 406

Düşman Üzerine Okunacak Dua 171

Düşmana Karşı Önemli Bir Tılsım 353

Düşmana Karşı 298

Düşmanın Dilini Bağlamak İçin 313

Düşmanını Görünce Edilecek Dua 172

Düşmanlar İçin 337

Düşmanlık İçin 372

Düşük Yapan Kadın İçindir 303

-E-

Ebced Harfleri Tablosu 86

Elbiseyi Giyerken Okunacak Dualar 416

El-Kuddüs İsm-i Şerifi'nin Ruhların ve İnsanların Üzerindeki Etkisi 421

Erkekliği Arttırmak İçin 209

Esma-i A'zamın Özellikleri Babı 374

Esmaü'l Hüsna Vefki 73

Esmaü'l-Hüsnâ Şerhi Allah'ın 99 Güzel İsminin Açıklanması 76

Eşini Kendine Çevirmek İçin 294

Ev Haşerelerinden Korunmak İçin 214

Evden Çıkarken Okunacak Dualar 418

Eve Girerken Okunacak Dualar 417

Evine Girmek İstemiyen Kadın veya Erkek İçin 141

Evlâdın Ana ve Babasına Yumuşak ve Hayırlı Davranması İçin 370

Ezeli İsimler 104

-F-

Fatiha'nın Kıraat Tertibi 73

Felçli Hastalar İçin 145

-G-

Geçim Sıkıntısı Çekildiğinde Okunacak Dua 168

Geçimde Sıkıntı Çeken 140

Genel Hacet İçin 225

Genel Şifa İçin Dua 352

Genel Şifa İçin 232

Göz Alması ve Nazar Aslı 351

Göz Değmesi ve Nazar Duaları 428

Göz Hastalıkları İçin 138

Göz Hastalıkları İçin 239

Göz Zayıflığı ile Hastalıkları İçin 237

Göz Zayıflığı ve Hastalıkları İçin 321

Gözün Görmesini Kuvvetlendirmek İçin 317

Günahları Affetmek İçin Dua 278

Güzel Sözlerden Bir Demet 305

-H-

Hacet ve Muratların Kabulü İçin 177

Hafif İşiten Kulakların Açılması İçin 348

Haksız Yere Hapse Giren İçin Yapılacak Vird 174

Haksız Yere Hapse Girenin Duası 147

Haksız Yere Hapse Girenin Kurtulması İçin Duası 173

Halu'l-Kalb Murabbaın Kirbastı 51

Halu'l-Kalb Vefk Kirbastı 54

Halu'l-Kalb Vefkhaneleri 51

Halu'l-Kalb Vefk-i Muhammes'in Haneleri 55

Hanelerin Adedi 50

Hasretine Kavuşturma Duası 173

Hastanın Hastalığı Süresince Aşağıdaki Duaları Hiç Olmazsa

Birer Kere Okumasında Sonsuz Faydalar Vardır 188

Havass-ı Fatiha 69

Hayır Konusunda Kullanılan Bir Hatem 307

Hayız Kanı ile Yapılan Büyüyü Bozmak İçin 229

Hayvanlara ve Madenlere Tesir Etmenin Yolları 256

Hayvanların Yavrusunun Olması İçin 221

Her Hastanın Bizzat Kendisi Okuması Gereken Dualar 185

Her Türlü Hacet İçindir 244

Her Türlü Hastalığa Şifa 232

Her Türlü Hastalık İçin Okunan Âyet-i Kerime ve Dualar 190

Her Türlü Şifa 138

Hıfz ve Koruma 356

Hızır ve İlyas (a.s.) 160

Hızır ve İlyas'ın Müşterek Duası 162

Hiss-i Müşterek = Ortak Duyu 18

Humma ve Sıtma Hastalığı İçin 145

Huruf-u Ebced 25

Hüve Kelimesinin Anlamı ve Gizlilikler Hakkında Kısa Bir Açıklama 419

Hüve Kelimesinin Anlamı 420

Hz. Davud'un Duası 159

Hz. Hızır'ın Duası 160

-İ-

İçki ve Kumarı Bıraktırmak İçin 349

İhlâs-ı Şerifin Azametli Levhası 312

İki Kişiyi Mecburen Birbirinden Ayırmak İçin 398

İnşirah Sûresinin Vefkleri 240

İsabetli Ayin İçin 310

İslâm’a Göre Büyücünün Durumu ve Büyü Yaptırmanın Hükmü 453

İsm-i Azam Vefki 347

İyilik Görenin Duası 164

- K -

Kâbe'yi Görünce Edilecek Dua 222

Kaçan ve Kaybolan Bir Yakının Geri Dönmesini Sağlamak İçin 340

Kadının Kocasını Sevmesi İçin 447

Kalp Hastalığı İçin 339

Kalpleri Kazanmayı, Geçim Sıkıntısına Düşen, Malın Bereketini

Görmek İçin 329

Kan Kanseri İçin 222

Karı-Koca Arasındaki Dargınlığı Gidermek İçin 440

Kaside-i İmam Muhammed Gazzalî (k.s.) 71

Kaybolan Bir Değerli Mal İçin 216

Kıskançlığın ve Huysuzluğun Giderilmesi İçin Yapılan Dua 181

Kifayet Namazının Faydaları 279

Konuşma Zorluğu Çekenler İçin 337

Korku İçin 309

Korku Namazı 155

Koruma ve Şifa İçin 236

Kötülüklerden Korunmak İçin 339

Kurşun Geçmez 208

Kuvve-i Fikriye = Düşünme Gücü 20

Kuvve-i Hafıza = Ezberleme Gücü 21

Kuvve-i Hayaliye = Hayal Gücü 19

Kuvve-i Lamise = Dokunma Duyusu 17

Kuvve-i Şame = Koklama Duyusu 17

Kuvve-i Vahime 20

Kuvve-i Zaika = Tatma Duyusu 18

Kuvvetli Bir Hacet Duası 129

Küçük Esmaül Hüsnâ 89

Küs ve Dargınlar İçin 178

-M -

Mağfiret Duası 148

Manevî Arşların Keşfi 375

Manevî Hastalıklar, Sıkıntı ve Nazar İçin 358

Mebde ve Mead 119

Meyvesini Döken Ağaçlar İçin 136

Mir'at-ı Nefs = Nefsin Aynası 13

Muhabbet İçin Yapılan İşlem 186

Muhabbet İçin 243

Muhabbet İçin 443

Muhabbet İçin 444

Muhabbet İçin 445

Muhabbet ve Sevgi İçin 141

Murat İçin 145

Mühim İşler Duası 410

Mülkün veya Bir Şeyin Satılması İçin 298

Müşterek İsimler-1 115

Müşterek İsimler-2 116

Müşterek İsimler-3 117

-N -

Nazar Değmesi İçin 325

Nazar İçin 322

Nazar, Haset, Vesvese ile Sara ve Manevî Hastalıklar İçin 371

Nefs-i Hayvani 16

Nefs-i Nebati 15

Nefs-i Tabii 13

Nefsin İslahı İçin En Tesirli İlaç 273

Nimetlere Şükür Duası 411

Noktalı Harflerin Sırları 335

-O-

On Üçlü Vefk (169 Hücreli) 226

-P -

Peygamber (s.a.v.)'in Son Duası 142

-R-

Rızık Darlığının Giderilmesi İçin 354

Rızık İçin 318

Rızık İçin 323

Rızık Yönünden Fazlaca Darlık Çekenlerin Kurtulması İçin 393

Ribati Çözmek İçin 154

-S-

Samia = İşitme Duyusu 17

Sar'a İçin 359

Sar'a İçin 392

Sar'a ve Manevî Hastalıklar İçin 391

Sar'a ve Manevî Hastalıklar İçin 400

Sara Hastalığı İçin 324

Sarılık İçin 333

Sarılık İçin 390

Selbi İsimler 105

Serden Halas Olmak İçin 302

Sevgi ve Muhabbet İçin 278

Sevgi ve Muhabbet İçin 443

Sevgi ve Muhabbeti Çekmek İçin 438

Sıkıntı İçin 277

Sıkıntı ve Daralmak İçin 375

Sıkıntı ve Üzüntü Gelince Okunacak Dua 163

Sıkıntı ve Zarar İçin Dua 276

Sıkıntılı Anlarda Okunacak Dualar 408

Sıtma İçin 315

Sıtma ve Humma Hastalığı İçin 220

Siğil, Temreğ ve Çıbanlar İçin 316

Sihir Bozmak İçin 142

Sihir ve Büyü Bozmak İçin 149

Sihirin İptali İçin 135

Subûti İsimler-1 106

Subûti İsimler-2 107

Subûti İsimler-3 108

Subûti İsimler-4 109

Subûti İsimler-5 110

Sûre-i Fatiha'nın Diğer Vefki 68

Sûre-i Fatiha'nın Vefk-i Muta' Üzre Kirbastı 67

-ş-

Şehveti Azaltmak İçin 134

Şekere Kesin Çözüm 208

Şifa İçin 360

Şirinlik İçin 170

-T-

Takdisi İsimler 102

Tavr-ı Evvel / İlk Tavır (Davranış) 9

Tavr-ı Hamiş / Beşinci Davranış 12

Tavr-ı Rabî / Dördüncü Davranış 11

Tavr-ı Sabi / Yedinci Davranış 12

Tavr-ı Sadis / Altıncı Davranış 12

Tavr-ı Salis / Üçüncü Davranış 10

Tavr-ı Sani / İkinci Davranış 9

Telifi Beyin 217

Tenzihi İsimler 103

Teşbih Namazı 433

Tevbe Namazı 434

Tütsülerin Nelerden Çıkarılacağı Konusu 267

-U -

Unutmama, Ezberlemeyi Arttırma ve Hikmet İçin 231

Uyku İçin 320

Uykusuzluk Duası 413

Uykuya Yatarken Okunacak Dua 412

-Ü-

Ümmehât-ı Esmâ-i İlâhiye (Allah'ın İsimlerinden Ana İsimler) 75

Üzüntü Anında Okunacak Dua 163

-V-

Vaktin Uzun mu Kısa mı ve Ne Türlü Olacağı Durumu 266

Vapura Binerken Edilecek Dua 172

Varlık Alevinin Kısımları 126

Vefk-i Besmele-i Diğer 47

Vefk-i İhlâs-ı Şerif 61

Vefk-i Kamer 66

Vefk-i Mars'ın Hane-i Mahsusası 58

Vefk-i Mars'ın Hurufla Bastı 59

Vefk-i Merih-i Muhammes 52

Vefk-i Muhammes'in Haneleri 53

Vefk-i Muhammes'in Kirbastı 53

Vefk-i Muhammes'in Kuz-i İhra 56

Vefk-i Muhammes'in Misali 56

Vefk-i Murabba 49

Vefk-i Müşteri 48

Vefk-i Şems Bimüseddesin 57

Vefk-i Utarid Bimütemmin 63

Vefk-i Zuhal Maa' Besmele 47

Vefk-i Zühre-i Seb' 60

Vesvesenin İlâcı 274

Vücuttaki Ateş İçin 322

-Y-

Yâ Alim (150) 94

Yâ Azîm (1020) 97

Yâ Aziz (94) 91

YâBariu(313) 92

Yâ Cebbar (206) 91

Yâ Fettah (489) 93

Yâ Gaffar (1281) 93

Yâ Habîr (812) 96

Yâ Hakim, Yâ Adi 96

Yâ Halik (731) 92

Yâ Kuddüs (170) 90

Yâ Melik 90

Yâ Muizzû (117) 94

Yâ Musavvir (336) 92

Yâ Muzillu (770) 95

Yâ Müheymin (145) 91

Yâ Mümin (136) 91

Yâ Mütekebbir (662) 92

Yâ Rafiu (351) 94

Yâ Rahim (258) 90

Yâ Rahman (295) 89

Yâ Rezzak (308 93

Yâ Selâm (131) 90

Yâ Semiu, Yâ Basîr 95

Yâ Tevvab, Yâ Müntekim 96

Yâ Vehhab (14) 93

Yarım Baş Ağrısı İçin 205

Yemek Yerken Okunacak Dualar 414

Yemekten Sonra Okunacak Dua 415

Yeni Ay Görünce Edilecek Dua 171

Yılancık ve Gelincik Sancıları İçin 182

Yılancık ve Gelincik Sancıları İçin 348

Yıldızlar, Günler ve Saatlerin Konuşturulması 245

Yirmi Sekiz Menzilin (Konağın) Dile Getirilmesi 250

Yol İçin 272

Yolculuğu Kolaylaştırmak İçin 343

-Z-

Zalimden Korkunca Edilecek Dua 165

Zati Sıfatlar - İsimler 100

Zikrin Alası Budur 235

9.CİLT

-A-

Ağız, Yüz, Göz Eğilmelerini İyileştirmek İçin 248

Ağrı İçin 294

Allah Teâlâ'nın Rahmetini ve Bereketini Kazanmak İçin 409

Allah 6

Âşık İçin 350

Âşıklık İçin 297

At İçin Dua 342

Ay ve Benzeri Uydularda Ne Gibi Meseleler, Şeyler Bulunur? 206

Ayrılık Hasreti Çekenleri Kavuşturmak İçin 257

-B -

Bağlamak İçin 430

Bağlı Erkeği Çözmek 116

Bağlı Kimse 343

Bağlı Kişi İçin 340

Bağlı Olanların Kurtulması İçin 115

Bağlıyı Çözmek İçin 247

Bağlıyı Çözmek İçin 255

Bağlıyı Çözmek İçin 360

Basur (Hemoroid) İçin 242

Basur İçin 108

Baş Ağrısı İçin 190

Baş Ağrısı İçin 313

Baş Ağrısı İçin 326

Başa Gelen Belâdan Hakka Sığınmak İçin 62

Başı Ağrıyan Kimse İçin 405

Bazı Gezegenlerin Burçlarda Kalma Süreleri 216

Behçet Hastalığı İçin 105

Beraat Duası 68

Beraat Gecesi Duası 67

Bir Bayanın Memesi Şişse 351

Bir Hanım Oğlan Eylemese 352

Bir Hastanın İyi Olmayacağını Öğrenmek İçin 314

Bir Kimsede Büyü Olup Olmadığını Öğrenmek İçin 300

Bir Kimsenin Erliğini Bağlamak İçin 370

Bir Kimsenin Yanma Niçin Geldiğini Öğrenmek 302

Bir Kimseye Havale Göndermek 127

Bir Kimseyi Getirmek İçin 448

Bir Kişiyi Kendinden Uzaklaştırmak İçin 366

Bir Nevi Ruh ya da Bir Kimseyi Davet Etmek 129

Bir Şeyi Kazanmak İçin 444

Bir Yerden Karıncaları Uzaklaştırmak 126

Bir Yere Girildiğinde Halk Ondan Çekinip Saygı Göstermek İçin 395

Boğazı Ağrıyan İçin 252

Borç Sıkıntısından Kurtaran ve Borç Ödemeyi Kolaylaştıran,

Yeni Kapılar Açan Dua 74

Borçlu Olanların Duası 81

Böbrek Rahatsızlığı İçin 120

Bunamış Kimseler İçin 243

Burun Kanamasını Durdurmak İçin 335

Burun Kanamasını Kesmek İçin 261

Bütün Sıkıntılar, Nasipsizlikler ve Bağlılıklar İçin 289

Büyü Bozmak 176

Büyük Bozmak İçin 170

Büyük Davet 419

Büyünün Bozulması İçin 327

-C -

Cehennem Ateşinden Azad Olunmak İçin Okunacak Dua 87

Celb Etmek İçin 224

Celb Etmek İçin 226

Celb Etmek İçin 246

Celb Etmek İçin 255

Celb Etmek İçin 270

Celb Getirme 135

Celb İçin 285

Celb İçin 315

Celb ve Muhabbet İçin 426

Celb ve Teshir 229

Celb, Muhabbet ve Teshir İçin 306

Celbi Muhabbet İçin 132

Celbi Muhabbet İçin 134

Celbi Muhabbet İçin 264

Celbi Muhabbet İçin 290

Celbi Muhabbet İçin 347

Celbi Muhabbet 106

Celbi Muhabbet 134

Celbi Muhabbet 136

Celbi Muhabbet 312

Celbi Muhabbet 365

Celp ve Muhabbet 187

Cinlere Karşı Koruma 233

Cinleri Çağırmak İçin 352

Cinsi İktidarda Zayıf Olanlar İçin 292

Cinsi Münasebet Anı Dua 91

-ç-

Çaresi Bulunmayan Hastalıkların Tedavisi İçin 249

Çekirge İçin 356

Çıban Temrular ile Lekeli Benler ve Çıkıntılı Memelerin Yok Olması

İçin 371

Çocuğu Düşüren Kadın 309

Çocuğu Olmayan Erkek ve Kadın İçin 171

Çocuğu Olmayan Kişiler İçin 102

Çocuğu Olmazsa 357

Çocuk Sahibi Olmak ve Hayırlı Evlât İsteyenler İçin 320

- D -

Davet Edilen Cin veya Ruhaniler Gecikmesi veya Gelmemesi Halinde 239

Define Bulmak İçin 259

Define Bulmak İçin 287

Define İçin Özel Formül 113

Define İçin 123

Defineleri Muttali Olmak İçin 341

Değişik Vakitlerde İcabeti Olumlu Kılan Önemli Dualar ve Açıklamalar 382

Dertli Sıtma İçin 373

Dil Bağı Yetmiş İki Türlü 188

Dil Peltekliği İçin 115

Dil Tutulması İçin 319

Dilediği Haber Kendisine Bildirilir 386

Dilediği Şeyler Kendisine Uyku Halinde Bildirilmiş Olur 384

Dilediği Şeyleri Elde Etmek İçin 382

Dili Tutulan İçin 359

Diş Ağrısı 345

Doğum Anında Dua 93

Doğumda Zahmet Çeken Kadın 345

Dört Yıldızın işaretleri ve içinde Bulundukları Düzen 208

Duberiye Budur 184

Dünyadaki Memleketler (Beldeler) Hangi Burca Tabidir? 199

Düşman İçin Kullanılır 192

Düşmanı Yenmek İçin 396

Düşmanını Bir Yerden Bir Yere Göndermek İçin 314

Düşünceyi Psikolog Gibi Okumak İçin 422

- E -

Ed-Dar 53

El-Adlü 21

El-Afüvvü 48

El-Ahadü 41

El-Ahirü 44

El-Alim 16

El-Aliyyü 25

El-Azîm 23

El-Aziz 11

El-Baisü 32

El-Baki 55

El-Bariü 13

El-Basir 20

El-Basitü 17

El-Batınü 45

El-Bedu 55

El-Berrü 47

El-Cebbar 11

El-Celilü 28

El-Cemiü 51

El-Evvelü 44

El-Fettah 16

El-Gaffar 14

El-Gâfur 24

El-Ganiyyü 51

El-Habir 22

El-Hadî 54

El-Hafız 26

El-Hafizü 18

El-Hak 33

El-Hakîm 30

El-Hakimü 21

El-Hâlık 12

El-Halîm 23

El-Hamîdü 36

El-Hasib 27

El-Hayyü 39

El-Kabıdü 17

El-Kadir 42

El-Kahhar 14

El-Kaviyyü 34

El-Kayyum 39

El-Kebir 26

El-Kerim 28

El-Kuddus 9

El-Latif 22

El-Macidü 40

El-Maniu 52

El-Mecid 31

El-Melik 8

El-Metin 35

El-Muahhar 43

El-Muğni 52

El-Muhsi 36

El-Muhyi 38

El-Muid 37

El-Muiz 19

El-Mukaddimü 43

El-Mukit 27

El-Muksitu 50

El-Mumit 38

El-Musavvir 13

El-Mübdîü 37

El-Mücîb 29

El-Mümeyyin 10

El-Mümin 10

El-Müntekimü 48

El-Müteali 46

El-Mütekebbir 12

El-Müzillü 19

El-Rakip 29

El-Vahidü 41

El-Valî 46

El-Varisü 56

El-Vasiv 30

El-Vecidü 40

El-Vedud 31

El-Vehhab 15

El-Vekîl 34

El-Veliyyü , 35

Emniyetli, Güvenilir Kimse Olmak 403

En-Nafiu 53

En-Nar 54

Erkek Çocuk İstiyenin Duası 92

Erkek Hanımını Sevmezse 350

Erkekliği Tamamen Bağlamak İçin 360

Erliği Bağlamak İçin 228

Er-Rafiü 18

Er-Rahim 8

Er-Rahman 7

Er-Reşidü 56

Er-Reuf 49

Er-Rezzak 15

Esirgeyen, Bağışlayan Allahü Teâlâ'nın Keşif ve Kâinattaki Gizli

Sırlarından Meydana Gelen Nurlar 138

Esmâ'ül-Hüsna 5

Esmai Hüsnâ'dan Seçme Terkipler 58

Esmai Sitte İçin 338

Es-Sabûr 57

Es-Samed 42

Es-Selam 9

Es-Semiv 20

Eş-Şehîdü 32

Eş-Şükür 25

Eşini Kendine Çevirmek İçin 431

Et-Tevvabü 47

Evi Terk Eden Eşinden veya Ana Babasından Ayrılarak Yerini Bildirmeden Giden Kimseleri Getirmek İçin 185

Evlâtların Salih Olması İçin 362

Ezberlenmesi Zor Olan Şeylerin Kolaylıkla Ezberlenmesi İçin 387

Ez-Zahirü 45

-F-

Felç İçin Özel Formül 104

Felç İçin 182

-G-

Geçim Sıkıntısı Çekenler 122

Gelecek veya Beklemediğiniz Zararı ve Kazayı Önleyen Dua 75

Genel Hacet 296

Genel Hacetler İçin 118

Genel Koruma 433

Genel Korunma ve Şifa İçin 222

Genel Korunma ve Şifa 229

Genel Olarak Korunmak İçin 279

Genel Şifa İçin 254

Gerisin Ağrısı İçin 345

Gezegenlerin Birbirleriyle Çiftleşmesi ve Birleşmesi 217

Gezegenlerin Burçlara Göre Şeref Yerleri 216

Gezegenlerin Yaradılışı Sıfat ve Tabiatları 218

Gizlilik Kapısını Açmak İçin 383

Göğüs Ağrısı İçin 429

Gök ve Yerin İhsanından Kazanmak İçin 411

Göz Ağrısı İçin Dua 348

Göz Ağrısı İçin Dua 349

Göz Ağrısı İçin 227

Göz Ağrısı İçin 283

Göz Ağrısı İçin 376

Göz İsabetinden Korkunca Okunacak Dua 87

Grib ve Nezle İçin 265

Günahlardan Kurtarıp Tertemiz Yapan Dua 73

Güneş Sistemindeki Gezegenlerin Büyükleri ve Bunlara Ait Özellikler 215 Güneş Sistemine Bağlı Gezegenlerin Yedi Kat Gökyüzünü Aşma

Süreleri 216

Güneşin Faydaları 205

-H-

Haberdar Olmak İçin 363

Hacet İçin 303

Hacet İçin 410

Hacet İçindir 119

Haceti Temin Etme Babı 227

Haftanın (Yedi) Her Gününe Bağlı Olan Gezegenler 217

Hanımının Dilini Bağlamak İçin 351

Hapisten Kurtulmak İçin 407

Hased İçin Dilini Bağlamak 175

Hasetten Korunmak İçin 367

Hastalıklardan Kurtaran Şifa Duası 70

Hayır Hatemi Tablosu Budur 441

Hayvanların Ağrısı İçin 374

Hazret-i Ali (k.v.) Hazretleri'nin Münacaatı 60

Her işi Başarmak İçin 423

Her Şeye Hakim ve Galip Olmak İçin 395

Her Türlü İlim Sahibi Olmak 389

Her Türlü Kötülükler İçin 317

Her Türlü Niyet İçin 99

Her Türlü Şifa İçin 222

Her Türlü Şifa 120

Her Zulmetten Kurtulmak İçin 176

Herhangi Bir Hacet İçin 398

Herkesin Yanında Sevilmek İçin 244

Heybet ve İzzet Sahibi Olmak, Düşmanları Korkutmak, Mal-Mülk

Sahipleri İçin Yararlı Bir Formül 392

Hırka-i Şerif Ziyaretinde Okunacak Dua 76

Hırsızın Bevlini Bağlamak İçin 376

Hidayete Yönelmek İçin 383

Hiddetin Yok Edilmesi 337

Huysuz Kocayı Huyundun Vaz Geçirmek İçin 308

-İ-

İçki ve Kumar, Kötü Huy 447

İçindeki Korkuyu Atmak 404

İçinden Çıkılmayan Belâ İçin 355

İhfa İçin 291

İhlâs Sûresinin Fazileti 82

İki Kişiyi Ayırmak İçin 351

İki Kişiyi Bibirinden Ayırmak İçin 316

İnsan Vücudunda Bulunan İlletler İçin 114

İnsanı Islah-ı İçin 340

İnsanların Gözünde Kerametli Olmak İçin 397

İnsanoğlunun Cisimlerini İnceleyerek Uluhiyyetin Varlığını Bilerek

İdrak Etmek 425

İrade Haricinde Hüküm Verebilmek İçin 387

İrsali Hatif ve Dilediğini Yaptırır 270

İstekte Bulunan Kimse İçin 391

-K-

Kaçan Kimseyi veya Uzağa Gideni Geri Getirmek İçin 250

Kaçanı Geri Getirmek ve Hırsız İçin Yapılır 267

Kaçmışı Geri Getirmek İçin 321

Kadının Oğlan Doğurması İçin 344

Kadının Sütü Olmazsa 342

Kadir Gecesi Duası 69

Kahretmek İçin 305

Kahriye Esmaları 322

Kahriye Esması 438

Kahriye İçindir 173

Kalp Ağrısı İçin 285

Kalplerin Nurlanması İçin 307

Karı-Koca ve İki Kişi Arasında Adavet ve Dargınlık 445

Karın Ağrısı İçin 428

Kaşıntı İçin 110

Kaybolan Eşya İçin 364

Kayıp Olan Kimseyi Bulmak 189

Kevakibin Şeref Vakitleri 334

Kısırlık İçin 172

Kısmeti Bağlı Olanlar İçin 189

Kişinin Dilini Sana Karşı Bağlamak İçin 366

Kolay Doğum Yapmak İçin 269

Kolay Doğum Yapmak İçin 338

Kolay Doğum Yapmak İçin 425

Korku Namazı 449

Korku ve Korunmak İçin 235

Koruma ve Şifa İçin 440

Korunma ve Şifa İçin 191

Korunma ve Şifa İçin 251

Korunma ve Şifa 193

Korunmak İçin Yapılır 192

Korunmak İçin 240

Korunmak İçin 245

Korunmak İçin 261

Korunmak İçin 278

Korunmak İçin 286

Korunmak İçin 295

Korunması İstenilen Yere Konula 228

Koyun Hastalığı İçin 373

Koyun İçin 374

Koyun ve Keçi Hastalığı İçin 373

Koyun ve Kuzu Kırılması İçin 372

Köpeğin Saldırısına Karşı Korunma 244

Köpeklerin Saldırısından Korunmak İçin 313

Kuduz Köpek İçin 374

Kulak Hastalığı İçin 353

Kulunç Ağrısı İçin 428

Kulunç ve Yürek Ağrısı İçin 427

Kur'ân'ı Ezberleyebilmek İçin 315

Kur'ân'ın Esrarengiz Ayetlerinin Sırrı 99

Kuvvet ve Genel Şifa İçin 232

Kuvvet ve Genel Şifa İçin 258

-L-

Lâ İlâhe İllâhu 7

-M-

Malike'l-Mülk 49

Mal-Mülk Tebasına Olan Nüfuz ve Hakimiyetini Sağlamış Olur 405

Mendel 252

Mide Ağrısı İçin 103

Mimarı Allah (c.c.) Olan Vücut Şehrinin Hakimi Kimdir? Düşün de

İdrak Et 309

Muhabbet İçin Özel Formül 124

Muhabbet İçin Özel Formül 127

Muhabbet İçin Yapılır 187

Muhabbet İçin 96

Muhabbet İçin 111

Muhabbet İçin 129

Muhabbet İçin 225

Muhabbet İçin 234

Muhabbet İçin 250

Muhabbet İçin 262

Muhabbet İçin 263

Muhabbet İçin 272

Muhabbet İçin 273

Muhabbet İçin 288

Muhabbet İçin 295

Muhabbet İçin 296

Muhabbet İçin 348

Muhabbet İçin 353

Muhabbet İçin 367

Muhabbet İçin 441

Muhabbet İçin 448

Muhabbet İçindir 220

Muhabbet ve Cimaya Kuvvet 227

Muhabbet ve Sevgi İçin 123

Muhabbet ve Şirinlik İçin 98

Muhabbet 135

Muhabbetle Uykusunu Bağlamak 302

Muteber Olmasını 332

Mübarek "Üç Aylar" Duaları 66

Mühim Bir Hacet İçin Yapılır 187

Mühim Bir Manevi İlaç 136

Müşkil İşlerini Halledebilmek veya Kolay Yollardan Kazanabilmek

İçin 415

- N -

Nafile Namazlar 63

Nazar ve Hasetle İlgili 183

Nazar ve Hasetle İlgili 184

Nazar ve Hasetten Korunma İçin 429

Nazar ve Sihir Bozma ve Her Niyet İçin 450

Nazardan Korunmak İçin 281

Nefsin Şerrinden Korunmak İçin 443

Nikâh Akdi Nasıl Yapılır ve Nikâhda Okunan Dualar 88

Nikâh Sonu Damadın Duası 91

Nişan Atan Kimseler İçin 186

Nüzul (İnme), Felç ve Benzeri Hastalıklar İçin 104

-O-

Oğlu ve Kızı Olmayana Oku, İçir, İnşaallahu Teâlâ Sevinir 444

Oğul ve Kızı Olmayan Kimse 358

On İki Burcun İş ve İşaretleri Bağlantıları 193

-P-

Peygamberlik Sırlarını ve Ariflerin Bilgilerini Öğrenmek İçin 383

Prostat Olan veya Küçük Abdest Yapmakta Zorlanan Kimseler İçin 369

-R-

Rahat ve Güvenli Olarak Hareket Edebilmek İçin 413

Ramazan-ı Şerif Duaları 66

Receb Ayı Duası 67

Receb-i Şerif Duaları 66

Regaib Namazı 65

Rızık Artıran ve Fakirliğe Düşmekten Koruyan Dua 76

Rızık Duası 71

Rızık İçin 293

Rızık İçin 401

Ribat 284

Ribat 288

Romatizma ve Damar Sertliği İçin 97

Ruhsal Bunalımdan Kurtulmak İçin 191

Ruhsal Bunalımlar ve Ruhi Rahatsızlıkları İyi Eden Dua 75

Rüzgârlar Hakkında Düşünceler 201

-S -

Sabah Namazından Sonra Okunur 71

Sağ Göz Ağrısı İçin 346

Salâvat-ı Şerife 73

Sancı İçin 375

Sar'a İçin 174

Sarılık İçin 174

Selvi Aşk İçin 128

Selvi Aşk İçin 130

Sema'daki Katlar Arasında Bulanan Uzaklık ve İzleri 201

Sevgi ve Muhabbet İçin 266

Sevgi ve Muhabbet 137

Sıkıntı İçin 336

Sıkıntı veya Hacet İçin 361

Sıkıntılardan Kurtulmak İçin 406

Sıkıntının Defi İçin Dua 72

Sınavlarda Başarılı Olmak İçin 293

Sırlı Dua Budur 224

Sıtma İçin 223

Sıtma İçin 337

Sıtma İçin 339

Sıtma İçin 343

Sıtma İçin 349

Siğil İçin 372

Sihir Bozmak İçindir 320

Sihir Bozmak 178

Sihir İptali İçin 124

Sihri Azam Budur 186

Sivrisinekleri Uzaklaştırmak İçin 125

Sizler de Rabbinize Böyle Dua Ediniz 60

Sofra (Yemek) Duası (II) 85

Soğutmak ve Ayırmak İçin 442

Sol Göz Ağrısı İçin 347

Sonu Başa Getirilmiş ve Çevrilmiş Altı Harfle Allah'ın İsimlerinin Öğrenilmesi 236

Söz Sahibi Olmak İçin 384

-ş-

Şaban-ı Şerif Duaları 66

Şeker Hastalığı İçin 376

Şer Hatemi 439

Şifa İçin Kullanılır 117

Şifa İçin 264

Şifa ve Korunma 221

Şirinlik ve İzdivaç İçin 133

-T-

Taam, Yemek Duası (I) 84

Talibi Çıkmayanlar İçin 116

Tefrik İçin Su Uygulama Yapılır 185

Tefrik İki Kişiyi Birbirinden Ayırmak İçin 223

Tehlikeden Korunmak İçin 427

Terfik İçin 268

Teshil-Tevlid 325

Teshiri Kulüb İçin 256

Tevbe Sûresinin 128-129. Âyeti 84

Tılsım Korkusu İçin Özel Formül 101

Tolok İçin 341

Tüm Taşıtları Kazadan Korumak İçin 364

-U, Ü-

Unutkanlık İçin 259

Uyku Bağlamak İçin 286

Uyku İçin 307

Uykuda Haber Almak İçin 358

Uykusunu Bağlamak İçin 280

Uykusunun Azalmasını İsteyen 369

Üç Ayda Çekilecek Teşbihler 65

Üzerindeki Korku ve Ürkekliği Atmak İçin 413

Üzüntüden Kurtulmak İçin 412

Üzüntüyü ve Sıkıntıyı Ferahlık ve Sevince Dönüştürmek İçin 408

- V-

Vesvese, Heybet, Şehvet Büyük ve Kötü Bir İşten Uzak Kalmak 404

Vesveseden Kurtulmak İçin 274

-Y-

Yağmur Yağması İçin 327

Yangından, Hırsızdan ve Suda Boğulmaktan Korunmak İçin 354

Yangını Söndürmek İçin 353

Yatağa Girerken Okunacak Dua 71

Yemek Duası (III) 86

Yeni Doğan Çocuk 112

Yeni Evlenenlere Dua 92

Yokluk Görmemek İçin 341

Yolda Süratli Gidebilmek İçin 405

Yorgunluk ve Bitkinliği Gidermek İçin 326

Yüksek Makam Sahibi Olan Davudoğlu Süleyman Peygamberin

Kürsüsünün Heykeli 230

Yürek Ağrısı İçin 382

Yürek Ağrısı İçin 428

-Z-

Zalim Düşmanı Hastalandırmak İçin 273

Zalimin Zulmünden Kurtulmak İçin 393

Zamanın Dört Mevsime Ayrılması ve Bunların Başlangıç Süreleri 200

Zararlı Böcekleri Evden Uzaklaştırmak 364

Zayi ve Çaldırmak İçin 338

Zekâ İçin 119

Zina Eden Erkek İçin 234

Zina ve Fuhuştan Men Etmek İçin 304

Zina Yapan İnsanları Engellemek İçin 231

Zina Yapan Kimseler İçin 299

Zinayı Men Etmek İçin 438

Zirai Ürünleri Muhafaza Etmek İçin 282

Zülcelâli Vel-İkram 50

10. CİLT

- A-

Ağız ve Çene Kısmı Uzunsa 354

Ahenkli ve Ahenksiz Harfler 351

Akrabaların Sevgisi Hakkında 94

Alın Uzunsa 354

Alın 357

Alış Veriş Hakkında 76

Alış Veriş Hakkında 225

Alış-Verişler Hakkında 114

Alt Dudak Kalınsa 392

Alt Dudak Kısaysa 391

Alt Dudak Uzunsa 392

Arası Ayrık Gözler 367

Arkadaşlar Hakkında 236

Arş Taşıyıcı Melâikelerin Senenin Bir Ayı İçinde Bulunacakları

Mevkileri 266

Aşk Hastalığı veya Cin Çarpması Hakkında 61

Av Hakkında 83

Avcılar Hakkında 125

Avcılara Tılsım Hakkında 125

Avcılık Hakkında 32

Avcılık Hakkında 52

Avuç İçinde Bulunan Muhtelif Alâmetlerin Delâletleri 464

Avuç İçindeki Çizgiler 462

Avuç İçindeki Şekiller 474

Avuç İşaretlerinin Okunması (Palmesteri) 460

Avuçtaki Çizgilerin Açıklanması 465

Avuçtaki Tepecikler 455

Ay Gezegeninin Gün ve Saatleri Hakkında 108

Ay Menzilleri 314

Ay Uydusunun Günü Olan Pazartesi Gününün Canlılarda ve

Yapılacak İşlerdeki Etki ve Özellikleri 136

Ayın Bulunacağı Burçlara Oranla Sene Başı Cuma Günü ile Başlarsa

Bunun Neye Yorumlanacağı Hakkında Bilgiler 295

Aym Bulunacağı Burçlara Oranla Sene başı Cumartesi Günü ile

Başlarsa Bunun Neye Yorumlanacağı Hakkında Bilgiler 296

Aym Hangi Burçta Bulunduğunun Hesabı 316

Aym Hangi Saatlerinde Battığı, Hangi Saatlerde Çıkıp Göründüğü

Hakkında 262

Aym Tutulması Hakkında Fazla Bilgiler 306

Aym Tutulması Şekline Göre Yorumlama 303

Aym Tutulması ve Değişmesi Hakkında Bilgiler 299

-B -

Badem Gözler 365

Bağıran Kimse Hakkında 84

Bağış ve Sadaka Hakkında 19

Balık Avcılığı Hakkında 32

Baş ve Kulak Ağrısı Hakkında 88

Bekleyen Hakkında 212

Besmele'nin Taşıdığı Anlam 287

Beş Kevkebin Geri Dönme Süreleri 244

Beşinci Felek Gök Hattı Hakkında Bilgiler ve Münazaranın Bilinci

Hükmü 258

Bina Hakkında 81

Bina İçin Tehlikeli Saat 144

Binek Hayvanlar Hakkında 32

Binek Hayvanlar Hakkında 53

Bir İşi Yapmak İstersen 10

Birbirine Yakın Gözler 368

Biri Yukarı, Biri Aşağı Kıvrık Dudak Uçları 386

Bitişik Kaşlar 375

Bu Gibi Hastalıkların İlacı Şöyledir 62

Bu Günün Hastalar Üzerindeki Etkileri 204

Bu Günün İlk Saatinde Yapılacak İşler 209

Bu Günün İlk Saatleri Hakkında 175

Bu İşi Yapmak Hakkında 76

Bu Saatin Başlangıcı ve Sonu Hakkında 201

Bu Saatte Bir Hastanın Durumu Öğrenmek İçin 239

Bu Senenin Olayları Hakkında 167

Bu Yıldıza Bakan 77

Bugün Bir İş Yapmak Hakkında 211

Bugün Her İş Hayırlıdır 44

Bulunduğu Kasaba Hakkında 52

Bulunduğu Şehir Hakkında 35

Bulunduğu Şehir Hakkında 53

Burçlar, Günler ve Saatler 5

Burçlara Göre Bu Yedi Kevkebin Bulunduğu Yerler ve

Birbirine Göre Basamak ve Üstünlükleri 265

Burçların Çıkışı ve Kayboluşu Hakkında Bilgiler 263

Burun Uzunsa 354

Burun 379

Bütün Yüz 395

Büyük Ağız 383

-c,ç-

Cin Hastalığı Hakkında 228

Çalınan Malları Bulmak Hakkında 217

Çalınan Şey Hakkında 200

Çalınanları Getirmek Hakkında 66

Çalınanların Bulunması Hakkında 101

Çarşamba Gününün Bilinmesi Hakkında 293

Çekik Gözler 366

Çekik Kaşlar 377

Çene Biçimleri 394

Çene ve Yüz 394

Çene 392

Çengel Burun 381

Çıkık Çene 393

Çocuğu Öğretmene Teslim Hakkında 202

Çocuk Hakkında 35

-D-

Dar Alın 358

Dar ve Ensiz Alın 359

Davetname Hakkında 46

Davetname Hakkında 181

Define Hakkında 17

Define Hakkında 48

Define Hakkında 80

Define Hakkında 93

Define Hakkında 116

Define Hakkında 152

Define Hakkında 181

Define Hakkında 226

Deniz Avı Hakkında 51

Deniz Yolculuğu Hakkında 16

Deniz Yolculuğu Hakkında 55

Deniz Yolculuğu Hakkında 78

Deniz Yolculuğu Hakkında 81

Deniz Yolculuğu Hakkında 177

Denizdeki Gemi Hakkında 34

Devlet Dairesinde 13

Devlet Dairesine Girerken 47

Devlet Hakkında 53

Devlet İşi Hakkında 186

Devletten İsteği Hakkında 79

Dış Bükey Profil 356

Diğer Burunlar 382

Diğer Kısımlar ve Gözler 368

Doğacak Çocuk Hakkında 35

Doğumu Kolaylaştırma Hakkında 87

Donuk, Sabit ve Değişken Burçlar Hakkında Bilgiler 264

Dost ve Akrabalarının Tutumları 13

Dost ve Arkadaşların Durumu Hakkında 179

Dostlar Kâlbi Hakkında 184

Dostlar ve Yakınları Hakkında 150

Dostların Sevgisi Hakkında 93

Dostların Sevgisi Hakkında 123

Dostların Sevmesi Hakkında 55

Dostunun Hasımı Karşısındaki Durumu 19

Dördüncü Felek Gökyüzü Hakkında Bilgiler 255

Dudak Uçları Düzse 386

Dudaklar Çıkıksa 387

Dudaklar Düzse 388

Dudaklar İçeri Girikse 387

Dudaklar ve Ağız 383

Durmadan Gerici Yıldızın Göründüğü Günler Hakkında Bilgiler 268

Dükkândaki İş Hakkında 34

Dükkândaki Mallar Hakkında 48

Düşman Hakkında 154

Düşman İki Kişi Hakkında 51

Düşmanı Helâk Etmek İçin 7

Düşmanla Çarpışma Hakkında 74

Düz Burun 380

Düz Kaşlar 377

Düz Profil 356

-E-

Ekin ve Ağaç Dikmek Hakkında 143

Ekin ve Ziraatın Durumu 14

Ekinler Hakkında 51

El Falı Çizgilerin Kudreti ve Dili 397

Elâ Gözler 371

Elindeki Malı Kaybeden Hakkında 225

Elindeki Şey Hakkında 69

Elindeki Şeyi Soran Hakkında 201

Elindekini Soran Hakkında 102

Elindekini Soran Hakkında 135

Eline Geçecek Şey Hakkında 238

Ellerin Umumi Şekli 439

Emanet Hakkında 187

Enli Alın 359

Eshabı Kehif İsimleri 309

Eski ve Yeni Alimlerden Müteselsil Olarak Gelen Manalar 402

Eşyaları Çalan Hırsız Hakkında 66

Ev Hakkında 36

Evden Çıkarılan Mal Hakkında 227

Evinde Fare Bulunan Hakkında 103

Evinden Bir Şeyi Çıkarmak 20

Evlenme Hakkında 147

Evlenmek Hakkında 56

Evlenmek Hakkında 179

Evlenmek Hakkında 216

-G-

Gaga Burun 380

Gaip Hakkında 186

Gaip Kimse Hakkında 84

Gaip Kimse Hakkında 114

Gaip Kimse Hakkında 168

Gaipteki Kimse Hakkında 202

Gaipten Haber Hakkında 16

Gemi İnşaası Hakkında 83

Gemi Yapımı Hakkında 37

Gemiden Mal Çıkarma Hakkında 146

Geniş Alın 357

Geniş Çene 394

Girik Çene 394

Gizli ve Mahrem Hastalıkların İlacı 268

Göz Kapakları Düşük Gözler 369

Göz Kapakları Şiş Gözler 368

Göz Renkleri; Kahverengi Gözler 370

Gözler 362

Gri Gözler 373

Gurbetteki Kimse Hakkında 179

Gurbetteki Kimse Hakkında 212

Güneş Kevkebinin Burçları 6

Güneşin Bulunacağı Burç ve Dakikayı Bulmak 316

Günün Bu Saati Hakkında 133

-H-

Haber Hakkında 15

Haber Hakkında 29

Haber Hakkında 45

Haber Hakkında 54

Haber Hakkında 78

Haber Hakkında 93

Haber Hakkında 146

Haber Hakkında 149

Haber Hakkında 164

Haber Hakkında 234

Hacet Hakkında 78

Hacet Hakkında 113

Hacet Hakkında . 211

Haceti Hakkında 145

Haceti Hakkında 177

Hacetin Giderilmesi İçin 284

Hacetin Hakkında 45

Hacetin Hangi Saatinde Yapılmalı 11

Haftanın Saatlerine Giriş 5

Hakimin Durumu Hakkında 118

Hakimler Hakkında 79

Hamile Kadın Hakkında 33

Hamile Kadın Hakkında 35

Hamile Kadın Hakkında 121

Hamile Kadın Hakkında 150

Hamile Kadın Hakkında 178

Hamile Kadın Hakkında 213

Hamile Kadına İlaç Hakkında 87

Hamile Kadına İlaç Hakkında 216

Hamile Kadının Doğumu Hakkında 67

Hamile Kadının Doğuracağı Hakkında 85

Hamile Kadının Korunması Hakkında 67

Hamile Kadının Korunması İçin 86

Hamile ve Dul Kadın Hakkında 123

Hangi Mal Üzerinden Kazanç Sağlanacağı Hakkında 55

Hasım Şehirler Hakkında 119

Hasımlar Hakkında 146

Hasımlık Hakkında 19

Hasta Hakkında 70

Hasta Hakkında 133

Hasta Hakkında 154

Hasta Hakkında 187

Hastalığın İlacı Hakkında 58

Hastalık Hakkında 57

Hastalık Hakkında 161

Hastalık Hakkında 228

Hastanın Durumu Hakkında 21

Hastanın Durumu Hakkında 94

Hastanın Korunması İçin Ne Gibi Bir Tılsım Yazılır 231

Hastanın Manen Korunması İçin 163

Hastaya Ne İçirilir 23

Hayat Çizgisinin Alanı 475

Hayat, Baş, Yürek ve Talih Çizgilerinin Alanı 475

Hayvan Alımı Hakkında 164

Hırsız Hakkında 29

Hırsız Hakkında 100

Hırsız Hakkında 131

Hırsız Hakkında 166

Hırsıza Karşı Korunma Hakkında 30

Hırsızın Çıkarılması 237

Hırsızlık Hakkında 29

Hırsızlık Hakkında 198

Hırsızlık Hakkında 236

Hırsızlık Mallar İçin Davetname 167

Hırsızlık, Düşmanlık Hakkında 238

Hizmetçiler Hakkında 94

Hükümdar Hakkında 36

Hükümdar Hakkında 52

Hükümdar Hakkında 117

Hükümdar Hakkında 186

Hükümdar Hakkında 235

Hükümdarın Ömrü Hakkında 14

Hükümet İşleri Hakkında 68

Hükümet İşleri Hakkında 78

Hülâsa 478

-İ-

İç Bükey Profil 355

İçindekileri Soran Hakkında 210

İçinden Geçirdiği Şeyleri Soran Hakkında 104

İki Düşman Hakkında 68

İki Hasım Hakkında 85

İki Hasım Hakkında 181

İkinci Felek Hakkında Bilgiler 249

İlm-i Kıyafet-i Yed Yahut İlm-i Kâf Şibrogonomi 414

İnce Dudaklar 390

İnce Kaşlar 375

İnsan Gözündeki Hastalığın veya Beyazlığın Tedavisinde Kullanılan İlaç268

İnsanda Keder ve Sıkıntıyı Kaldırıp Uzaklaştıracak Kur'ân Ayetleri 310

İnsanın Elindeki Şey Hakkında 37

İnsanın Niyeti ve Maksadı Hakkında 38

İnsanların Hali Hakkında 92

İpekli Elbise Hakkında 201

İri Gözler 362

İsim ve Soyadı 350

İsteklerini Soran Hakkında 176

İşini Soran Hakkında 187

-K-

Kaçak Hakkında 101

Kaçak Hakkında 180

Kaçak Kimse Hakkında 115

Kaçak Kimse Hakkında 148

Kaçak Kişi Hakkında : 217

Kaçan Kimse Hakkında 45

Kadı ve Hakim Hakkında 53

Kadın Hakkında 149

Kadının Ahlâkı Hakkında 34

Kadının Doğurmaması İçin 123

Kadının Evliliği Hakkında 85

Kadının Sevgisi Hakkında 85

Kadının Yanma Girmek Hakkında 47

Kadınla Cima Hakkında 132

Kadınların Elleri 451

Kalın Dudaklar 389

Kalın Kaşlar 376

Kalın, Karışık Kaşlar 376

Kara Gözler 372

Kara ve Deniz Yolculuğu Hakkında 202

Kara Yolculuğu Hakkında 54

Kara Yolculuğu Hakkında 177

Karemsi Alın 361

Karı-Koca Hakkında 54

Karı-Koca Hakkında 147

Karı-Kocanın Ayrılması Hakkında 147

Karı-Kocanın Ayrılması, Fitneci Hakkında 147

Karı-Kocanın Durumu Hakkında 227

Karısı Hakkında Soran Kimse 183

Karısının Sevgisi Hakkında 93

Karısının Sevgisi Hakkında 123

Karışık Tip 357

Kaşlar Aşağı Düşükse 378

Kaşlar 374

Kavisli Kaşlar 378

Kaybettiği Şey Hakkında 122

Kaybolan Kadın Hakkında 86

Kaybolan Şey Hakkında 235

Kaybolan Şey Hakkında 239

Kaybolmuş Kimse Hakkında 153

Kayıp Hayvanlar Hakkında 31

Kayıp Olan Şeyler Hakkında 31

Kazancı Hakkında 116

Kazılacak Kuyu Hakkında 184

Kemerli Burun 379

Kendi Halini Soran Hakkında 203

Kendini Nasıl Korumalı 26

Kevkeblerin Bulunacağı Hal ve Durumlar 298

Kevkeblerin Görülmesi 244

Kısır Bir Kadının Gebeliği Hakkında 227

Kısır Kadın Hakkında 86

Kısır Kadın Hakkında 90

Kısır Kadın Hakkında 122

Kısır Kadın Hakkında 184

Kısırlık Hakkında 68

Kızamık Hakkında 229

Kişiyi Tehlikelerden Koruyacak Yedi Âyet ve Yazıların Sureti ve

Bunların İzahı 269

Korkan Kimse Hakkında 36

Korku Hakkında 187

Korku Hakkında 212

Köle ve Cariyeler Hakkında 124

Köle ve Cariyelerin Sevgisi Hakkında 149

Köle ve Cariyelerinin Kendisini Sevmesi Hakkında 54

Kötü Nazar İsabeti Hakkında 62

Kurbağa Sesi Hakkında 51

Kurbağa Sesi Hakkında 116

Kurbağa Sesi Hakkında 146

Kurbağa Sesleri Hakkında 215

Kurbağaların Sesi Hakkında 16

Kurbağaların Sesi Hakkında 178

Kurbağaların Sesi Hakkında 238

Kuyu Kazmak Hakkında 55

Küçük Gözler 364

-L-

Lohusa Kadın Hakkında 178

- M -

Makamı Hakkında 35

Mal Satmak Hakkında 47

Malını Kaybeden Hakkında 83

Mavi Gözler 373

Merih Kevkebin Gün ve Saatlerinin Canlılar Üzerindeki Etkisi 207

Meslek Hakkında 15

Meslek Öğrenme Hakkında 146

Muhabbet İçin 87

Mukarene Babı 242

Mukarenetin Birleşmenin Sadakası 246

Mühür Hakkında 144

Mühür Hakkında 176

Mühür Yüzük Hakkında 77

Mühürler Hakkında 210

Müşteri Gezegeninin Gün ve Saatleri Hakkında Bilgiler 173

-N-

Nazar Değen Hasta Hakkında 125

Ne Düşündüğünü Soran Kimse Hakkında 69

Nikâh Hakkında 84

Nikâh Hakkında 212

Nikâh İçin 12

Normal Çene 393

-O, Ö-

Orta Boy Gözler 364

Orta Boy Gözler 364

Orta Kalınlıktaki Dudaklar 389

Ortaklık ve Dostluk Hakkında 37

Öldürülen Kimse Hakkında 178

-P-

Parlak Gözler 370

Parmaklar 418

Pazar Günü Hakkında 289

Pazar Günü Hastalanan Kimseye İlaç 25

Pazar Günü Hastaları Hakkında 22

Pazar Günün Saatleri Hakkında 38

Pazar Gününün İlk Saatleri 11

Pazartesi Günü Hastalananlar Üzerindeki Hüküm ve Etkisi 137

Pazartesi Gününün Bilinmesi Hakkında 290

Perşembe Gün ve Saatlerinin İnsanlar Üzerindeki Etkisi ve

Bu Yüzden Yapılması Gereken İşler Hakkında Bilgiler 203

Perşembe Gününün Bilinmesi Hakkında 294

Profil 355

-S-

Sadaka ve Keffaret Hakkında 79

Sakat Kimseye İlacı Hakkında 58

Saklı Bir Şey Hakkında 18

Salı Günü ve Saatlerinin Canlılar Üzerindeki Etkisi Hakkında Bilgiler 239 Salı Günü ve Saatlerinin Hastalar Üzerindeki Etkisi Hakkında Bilgiler 240

Salı Gününün Bilinmesi Hakkında 291

Sarı Gözler 372

Savaş Hakkında 42

Savaş Hakkında 68

Savaş Hakkında 81

Savaş Hakkında 141

Savaş Hakkında 168

Savaş Hakkında 174

Savaş Hakkında 201

Savaş Hakkında 202

Savaş Hakkında 208

Savaş İçin Tılsım Hakkında 119

Savaşa Karşı Koruma Hakkında 81

Savaşa Mani Olmak İçin 168

Savaşan İki Topluluk Hakkında 19

Savaşı Kimin Kazanacağı Hakkında 235

Savaşın Sonucu Hakkında 215

Sene Başlangıcının Gün ve Burçlarına Göre Yapılması Gereken

Kefaretler 304

Sene Başlangıcının Günler, Aylar, Saatler, Burçlar, Duraklar,

Dereceler ve Dakika Yönünden İz ve İşaretler Hakkında Bilgiler 278

Senenin Gidişatı Hakkında 92

Senenin On İki Ayı ve Ayı Görmeden Ayın Durumunu Öğrenmek ve

Aym Tutulması Hakkında Yorumlar 321

Sihir ve Büyü İptali Hakkında 153

Sihir ve Cinlerden Hastalanma Hakkında 162

Sihirli Alfabe 324

Sihirli Harfler ve Sayıların Dili 323

Siyah Bir Kevkeb Olan Zuhal Uydusunun Gün ve Saatlerinin

Canlılar Üzerinde Etkisi Hakkında Bilgiler 139

Soru Soran Hakkında 145

Soru Soranın Maksadı Hakkında 169

Soru Soranlar Hakkında 112

Süleyman Peygamberin Tılsımı 317

-ş-

Şehir Hakkında 79

Şehir Hakkında 150

Şehir Hakkında 186

Şehir Halkı Hakkında 168

Şehirdeki Ferahlık Hakkında 56

Şehrin Durumu Hakkında 119

Şehrin Durumu Hakkında 225

Şehrin Hali Hakkında 92

Şehrin Hali Hakkında 203

-T-

Teslisin, Erbiin, Esdisin ve Mukarenetin Hükmü ve Yıldızlara Bakış 243

Tılsımı Hakkında 29

Tırnaklar 435

Ticaret Hakkında 20

Ticaret Hakkında 51

Ticaret Hakkında 164

Ticaret Hakkında 184

Ticaret Malı Hakkında 36

Toplantılar Hakkında 57

Tütsü Hakkında 213

-U-

Ucu Kalkık Burun 382

Uçları Aşağı Kıvrık Dudaklar 385

Uçları Yukarıya Kıvrık Dudaklar 384

Utarid Kevkebine Nispeti ve Aidiyeti Olan Çarşamba Gününün Sıfat

ve Özellikleri 105

Utarid Kevkebinin Özel Gün ve Saatlerinin İnsanların Üzerindeki

Etkisi 72

Utarid Kevkebinin Tespit Edilen Çarşamba Gününün Hastalar

Üzerindeki Etkisi 105

Uzakta Bulunanların Durumu 14

Uzaktaki Tanıdığının Durumu Hakkında 50

Uzaktaki Tanıdık Hakkında 50

-Ü-

Üç Bölüm Eşitse 354

Üçüncü Felek Hakkında Bilgiler 252

Üst Dudak İnce veya Kalkıksa 391

Üst Dudak Uzunsa 391

-Y-

Yağmur Hakkında 54

Yapacağı Bina Hakkında 53

Yapacağı İş Hakkında 149

Yapılması Uygun İşler Hakkında 144

Yararlı İşler Hakkında 46

Yedi Kevkebin Buhuratı 323

Yedi Kevkebin Giriş ve Çıkışları İstikamet Süreleri ve Tekrar Geri

Dönme Süreleri ve Kendilerine Uygun Olan Haller 244

Yedi Yıldızın Bulunduğu Gök Katları Hakkında Bilgiler ve Bu

Kevkebin Diğerleriyle Mukareneti ve Beş Türlü Münazarasının

Hüküm ve Etkisi 245

Yeni Elbise Giyimi ve Ortak Ticaret Hakkında 215

Yeni Elbise Hakkında 47

Yeni Elbise Hakkında 113

Yeni Elbise Yaptırmadan veya Kestirmeden Günlerin Hüküm Etkisi 261

Yeni Kazanacağı Mal Hakkında 55

Yeni Sene Cuma Günü Başlarsa 282

Yeni Sene Cumartesi Günü Başlarsa 283

Yeni Sene Cumartesi Günü ile Başlarsa 172

Yeni Sene Çarşamba Günü Başlarsa 281

Yeni Sene Pazar Günü Başlarsa 279

Yeni Sene Pazartesi Başlarsa 138

Yeni Sene Pazartesi Günü Başlarsa 280

Yeni Sene Perşembe Günü Başlarsa 282

Yeni Sene Salı Günü Başlarsa 281

Yeni Senenin Çarşamba Gününe Gelmesi Hakkında 106

Yeni Senenin Salı Günü ile Başlanması Hakkında 241

Yeni Seneye Perşembe Günü ile Başlarsa 205

Yeni Yılın, Haftanın Günlerine Göre Girmesi veya Başlamasıyla

Verilmesi Gereken Kefaretler 297

Yer Değiştirme, Nakil Hakkında 56

Yeşil Gözler 374

Yılanların Bulundukları Yerden Çıkartılması İçin Dua 307

Yıldızların Sultanı Utarid Kevkebi 243

Yine İri Gözler 363

Yiyecekler Hakkında 121

Yola Çıkan Kalabalık Kimseler Hakkında 226

Yolculuğa Çıkan Hakkında 216

Yolculuğa Çıkmak Hakkında 50

Yolculuğa Çıkmak Hakkında 215

Yolculuğun Durumu Hakkında 82

Yolculuk Hakkında 15

Yolculuk Hakkında 49

Yolculuk Hakkında 80

Yolculuk Hakkında 112

Yolculuk Hakkında 113

Yolculuk Hakkında 145

Yolculuk Hakkında 212

Yumuşak ve Sert Eller 431

Yükselmek Hakkında 20

Yüz Nisbetleri 353

Yüzünüz, Kişilik ve Geleceğiniz 352

-Z-

Zaniye Kadın Hakkında 165

Zihni Yorgunluk Hakkında 117

Ziraat Hakkında 183

Ziraat İşleri Hakkında 145

Zor Doğum Yapan Kadın Hakkında 164

Zor Doğum Yapan Kadın Hakkında 185

Zor Doğum Yapan Kadın İçin 33

Zuhal Gün ve Saatlerinin Hastalar Üzerindeki Etkisi 171

Zuhal Kevkebinin Günü Olan Cumartesi Gününün ve Saatlerinin Canlılarda ve Yapılacak İşler Üzerinde Etkisi Hakkında 170

Zuhal Saati Hakkında 142

Zühal'in İlk Saati Hakkında 163

Zühre Kuşağı 474

Zühre Saatinin Özel Günü ve Saatlerinin Canlılardaki Etkisi 40

3 Ay

6 Ay

9 Ay

12 Ay

3 Ay

6 Ay

9 Ay

12 Ay

3 Ay

6 Ay

9 Ay

12 Ay

3 Ay

6 Ay

9 Ay

12 Ay

3 Ay

6 Ay

9 Ay

12 Ay

3 Ay

6 Ay

9 Ay

12 Ay

3 Ay

6 Ay

9 Ay

12 Ay